Aantekeningen bestemd voor de Amersfoortse politieke partijen over de Visie Stadshart

Aantekeningen bestemd voor de Amersfoortse politieke partijen over de Visie Stadshart

Door SGLA

d.d. 22-11-2016

Wij constateren dat er een aantal goede ontwikkelingen in de visie worden genoemd, maar dat er ook sprake is van enerzijds oude wijn in nieuwe zakken en anderzijds diverse zorgelijke ontwikkelingen.

Positieve Ontwikkelingen

 • Wat een goed idee is, is een verbinding tot stand brengen tussen het Flintgebied en de binnenstad. Daar is wel het een en ander te beleven en het is goed als de Flint garage wordt gebruikt.

 • Ook de aanpak van de Kamp is een idee dat al jaren op de plank ligt en verdient nu met spoed te worden aangepakt.

 • Het plan om de achterkanten van het Jorisplein aan de Stadsring aan te pakken is een prima idee. Wel de kanttekening dat het betrekken van de Stadsring bij het winkelend publiek in het verleden al veelvuldig is geprobeerd en steeds op niets is uitgelopen.

 • Ook het terug brengen van oude gevels in winkelpanden is een goed idee, zo dat al betaalbaar is.

 • Het behoeft geen betoog dat t.a.v. de Nieuwe Poort een nader onderzoek van urgent en eminent belang is.

Zorgelijke Ontwikkelingen

Aantrekkelijkheid

Onze binnenstad is aantrekkelijk qua aanzicht, omdat het een historische binnenstad is. Torens er omheen bouwen zal haar niet aantrekkelijker maken, want ze zullen her en der zichtbaar zijn en de historische sfeer bederven. In de Eemhaven bijvoorbeeld wordt de historie teniet gedaan c.q. geweld aangedaan aangezien de Koppelpoort een wel heel klein miniatuurtje wordt t.o.v. de plannen m.b.t. Blok 3 en Kamer 3 en daardoor vrijwel onzichtbaar wordt. Dit geldt ook voor het overgebleven industriële erfgoed langs de Eem. Contrast tussen oude en nieuwe stad kan niet erger als de Koppelpoort zo langzamerhand in Madurodam thuis hoort! Met betrekking tot de combinatie van sferen is van enige harmonie absoluut geen sprake en wordt de zogenaamde bijzondere architectuur [voorzichtig uitgedrukt] als "not done" ervaren!

Het is ook niet waarschijnlijk dat bezoekers voor dat contrast met die hoogbouw komen; die vind je tenslotte overal. Onder het kopje "Acties met betrekking tot identiteit" schijnt men te denken van wel en dat de "identiteit van het gebied met moderne architectuur wordt versterkt". De identiteit was en is vooral een oude haven.

Voor de duidelijkheid, wij wijzen de verschillende woonlocaties niet af, maar vrezen voor de leefbaarheid wanneer er in hoge dichtheden én ook nog eens de hoogte in wordt gebouwd. Het is duidelijk, zowel vanuit het verleden als vanuit het heden, dat bewoners van Amersfoort geen Manhattan aan de Eem willen. De politici die dit zijn vergeten, raden wij aan nog eens naar verkiezingsuitslagen in de jaren negentig te kijken.

               

                Winkelaanbod

Wat buiten het aanzicht van de stad van wezenlijk belang is voor bezoekers, is de kwaliteit en de diversiteit van het winkelaanbod. Beide zijn aan de magere kant in Amersfoort. Dit komt omdat de huren van de winkelpanden al jaren worden opgetrokken, waardoor er voornamelijk ketens overbleven die je in alle andere steden ook kunt vinden.

De aparte winkels zijn voor een groot deel verdwenen, of handhaven zich alleen nog in de periferie ( Kamp, St. Janskerkhof ), waar ze het dan vaak ook niet volhouden. Het aanpakken van het gebied van de Kamp kan helpen. En als er eindelijk een duidelijke entree gemaakt wordt in de Langestraat naar het Mooiersplein, komt het daar misschien ook nog goed. Laat onverlet dat er niets valt tedoen aan die hoge huren. Upgegrade pleinen veranderen daar ook niets aan.

               

                Upgrade pleinen

Wij hebben onze vraagtekens bij de noodzaak van een upgrade van de pleinen in Amersfoort, met uitzondering van het Eemplein. Dit plein kan o.i. wel een upgrade gebruiken maar wordt juist niet genoemd. In dit kader ook een kritische noot omdat een levendige verblijf- en ontmoetingsruimte, gericht op een "totaalbeleving" ook averechts kan werken. Maatwerk is hier belangrijk.

Oude wijn in nieuwe zakken

 1. De suggestie om een (optische) verbinding tussen het winkelhart van de binnenstad en het Eemplein te creëren is weer eens van stal gehaald. Voor winkelend publiek van buiten de stad is daar echt niets te vinden en gezellig is het er ook al niet. Een spiegelglad tochtgat; nog net goed genoeg voor de pauze houdende Hogescholers.

 1. Stationsgebied: Langs de route van Station naar de binnenstad loopt in de toekomst de bezoeker langs aantrekkelijke levendige plinten, die al een tipje van de sluier optillen en laten zien wat Amersfoort te bieden heeft. Ook hier het déjà vu gevoel. Het hele centrumplan (CSG) was hierop geënt en er is niets van terecht gekomen. De pogingen die gedaan zijn om bedrijvigheid in enkele plinten aan te brengen zijn op niets uitgelopen. Wellicht moeten we andere routes kiezen om bezoekers van het station naar de binnenstad te (laten) lopen. Bijvoorbeeld door de Vlasakkerweg of Snouckaertlaan.

 2. Herverdeling parkeergarages. Een discussie die ook al jaren speelt en die in de visie niet wordt beantwoord. Het blik van de straat is een mooie gedachte, maar dan moet er voor bewoners van de binnenstad ook wel een passende oplossing worden gevonden!

 3. Het Stadhuisplein kan een belangrijke schakel tussen het Eemplein, Binnenstad en Station worden. In relatie tot de nieuwe invulling voor het Stadshuis kan het plein een meer publieke functie krijgen en toegevoegd worden aan de parelketting van pleinen. Ook hier zien wij dat de wens de vader van de gedachte is. Het stadhuisplein is het meest in zichzelf gekeerde plein van Amersfoort. misschien dat daardoor het contact tussen politiek en bewoners zo moeizaam verloopt? Hopelijk bevordert een meer open plein een beter contact met de inwoners, maar je zou haast een deel van het stadhuis moeten afbreken om dit te bereiken.

Vragen en opmerkingen die wellicht tot nadenken stemmen:

 • Er wordt nadruk gelegd op het doen van experimenten. Wegen experimenten op tegen de kosten daarvan i.p.v. meer doordachte plannen te realiseren?

 • Meerdere verbeeldingen in de Visie tonen een werkelijkheid(uit andere steden) die helaas weinig met de Amersfoortse realiteit te maken heeft, ook niet na de facelift. De foto’s van de huizen langs de Eem wel. Zij tonen precies de historisch panden die nog over zijn. De geplande bouw aan de overkant gaat echter een heel wat minder pittoresk plaatje geven.

 • Er wordt veel nadruk gelegd op het wonen in hoge dichtheden. Is er echter wel over nagedacht welke consequenties dit heeft voor parkeren, infrastructuur e.d.?

 • Periodiek vernieuwen van festivals en evenementen en een kwaliteitsimpuls: als experiment onderzoeken we de mogelijkheden om op de Stadsring, tijdens een autovrij weekeind een (nieuw) festival/evenement te organiseren (augustus 2017). Waarom worden bestaande festivals en evenementen niet meer gesteund i.p.v. steeds meer experimenten? Het afsluiten van de Stadsring en een autovrij weekend noemen wij opmerkelijk!

 • Wij vragen ons ook af of een Toonzaal in het gebied van het Trapezium wel een goed idee is. Kan hiervoor Kade niet worden gebruikt of de leegstaande Elleboogkerk?

 • Gratis Wifi? Zijn de kosten hiervan bekend en zijn/worden die in de begroting opgenomen? De kosten hiervoor kunnen aardig uit de hand lopen.

 • Identiteit van Amersfoort helderder maken? Welke identiteit heeft Amersfoort nu? Oud burgemeester Albertine Van Vliet noemde Amersfoort een Werelddorp. Wij vinden dat eigenlijk geen gekke omschrijving. Op verschillende fronten heeft de stad genoeg in huis om aantrekkelijk te zijn voor de hele wereld, maar tegelijkertijd zijn de lijnen in de stad kort genoeg om elkaar snel te kunnen vinden. Wat ons betreft een prima identiteit om uit te stralen i.p.v. “het opstoten in de vaart der volkeren”.

 • Onze gezamenlijke ambities kunnen we alleen samen waarmaken. Hiervoor zoeken we naar een samenwerkingsvorm waarin alle partijen zoveel mogelijk tot hun recht kunnen komen! Dit lijkt ons een loffelijk streven en hebben wij in het verleden nogal eens ontbeerd.

 • Dan wordt er onder "Beleven en ontmoeten" gesuggereerd dat hier nog wel wat aan verbeterd kan worden. Wij vinden dat dat wel meevalt.

 • Financiën. Er wordt nu al gesteld dat de in de begroting vrijgegeven € 750.000 te weinig is. Wij vrezen dat de stad Amersfoort weer met een veel te grootschalig project geconfronteerd gaat worden. We hebben als stad en bewoners daar slechte ervaringen mee. Kijk eerst wat haalbaar en echt wenselijk is, voordat je de stad weer in allerlei avonturen stort!

Inspreektekst SGLA bij BP Westelijke Ontsluiting

Door:    Peter de Langen

d.d.:      20 september 2016

Geachte Raadsleden,

Heeft inspreken vanavond nog zin? Een vraag die ons door diverse bewoners en bewonersorganisaties is gesteld. Er wordt dan bij gezegd dat de coalitiepartijen toch al hun standpunt hebben bepaald en daar niet van af te brengen zijn. “De coalitieafspraken zijn blijkbaar belangrijker dan de inhoudelijke inbreng van insprekers” krijgen wij te horen. Eerlijk gezegd, wij weten niet wat wij hierop moeten zeggen. U wel?

De SGLA wil toch nog een paar zaken onder de aandacht brengen.

 1. In onze zienswijze hebben wij al aangegeven dat de cijfers, die dienen als input voor het verkeersmodel, niet correct zijn. Sommige cijfers zijn gebaseerd op plannen die niet bestaan en niet zijn onderbouwd door een bestemmingsplan. (bv. Vathorst West en Kop van Isselt). Diverse uitspraken van de Raad van State hebben bevestigd, dat dergelijke informatie geborgd moet zijn in verband met rechtszekerheid. Wij zijn van mening, dat door deze o.i. onjuiste cijfers, de feitelijke basis en dus de nut en noodzaak van het bestemmingsplan vervalt. De gevolgen kunt u raden.

 2. Wij kregen kortgeleden bericht van Rijkswaterstaat, dat er nieuwe verkeerscijfers (prognoses) zijn, die leiden tot aanpassing van het ontwerp. Hierover is vanavond ook een bijeenkomst. De aangepaste prognose heeft ook impact op het verkeersmodel voor de Westelijke Ontsluiting.

 3. Wij hebben in onze zienswijze ook verwezen naar de gevolgen van deThematische Structuurvisie Kantoren van de Provincie Utrecht. Voor Amersfoort geldt een forse afname van kantoren met alle gevolgen van dien op de cijfers voor het verkeersmodel.

 4. Ook op andere punten is de borging nog niet geregeld, denk daarbij aan de zgn. compensatie in Soest. Er is alleen een toezegging van B&W Soest, maar er is nog niet voldaan aan alle andere voorwaarden. Er is dus geen zekerheid dat deze zgn. compensatie ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd (pg. 16 Zienswijzenota).

Wij zijn van mening dat aangetoond kan worden, dat de feitelijke nut en noodzaak voor de Westelijke Ontsluiting niet aanwezig is of kan worden onderbouwd.

Tot slot. Het hebben van een tunnelvisie heeft College en Raad de laatste tijd weinig goeds gebracht, denk aan de Provinciale Ondertoezichtstelling en het Datalek. Het is daarom nu tijd de rechte weg te kiezen en de juiste route te nemen: De bewonersvariant!

Dank voor de aandacht.

Uitspraak van de Nationale Ombudsman inzake ingediende klacht over de procedure Westtangent.

Het participatieproces voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting (Westtangent) in Amersfoort is intensief, maar helaas weinig zorgvuldig geweest. Dit stelt een zestal bewonerscomités en organisaties die bij de discussie over de Westtangent zijn betrokken. Over deze onzorgvuldigheid en de gevolgen daarvan hebben het Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, de Bewoners van BW-laan Noord, Milieudefensie Amersfoort, de Stichting Woonklimaat Berg [SWB], de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort [SGLA] en de Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen [VBBBB] in april 2015 een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Vooringenomenheid bij het gemeentebestuur, tijdsdruk, gebrek aan informatie en het tussentijds wijzigen van de ‘spelregels’ door de gemeente zijn enkele van de punten die in de klacht bij de Nationale Ombudsman aan de orde worden gesteld.

Uitspraak

De Nationale Ombudsman heeft op 13 september 2016 uitspraak gedaan en heeft naar aanleiding van de klachten over de gemeente Amersfoort bij zijn onderzoek vastgesteld dat: "dit proces precies de spanning tussen participatie en representatie is". Hij vervolgt verder: “Hoe je het ook wendt of keert, het is de raad van de gemeente Amersfoort, het bevoegd gezag, die uiteindelijk de knoop diende door te hakken. En dat ook heeft gedaan.” De Nationale Ombudsman is daarom van mening dat de Gemeente niet onbehoorlijk heeft gehandeld en verklaart de klacht ongegrond.

De Nationale Ombudsman verwijst in zijn uitspraak naar een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) van “Niet buiten de burger rekenen! Over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel' van februari 2016.

Het SCP stelt hierin "Bij de grote rol die participatie wordt toegedicht, mag en kan het beginsel van representatie niet uit het oog raken. Het Nederlandse politieke bestel is een representatieve democratie: burgers kiezen in vrije verkiezingen de vertegenwoordigers die hen representeren, op alle drie de overheidslagen. Aangevuld met enkele checks and balances is dit het systeem dat het algemeen belang in ons land moet borgen. Participatieve democratie kan daarop aanvullend zijn, maar niet van gelijk gewicht daarmee, anders zou bij voortduring onduidelijk zijn bij welk van de twee beginselen (representatie of participatie) het mandaat ligt om beslissingen te nemen. (...)democratie”.

De Nationale Ombudsman kiest in zijn uitspraak voor de behoudendeopvatting over representatieve democratie boven de participerende burger. Deze conservatieve opvatting lijkt in tegenstelling tot die van zijn voorganger te zijn, die juist meer de burger centraal stelde. Wij betreuren het dat de Nationale Ombudsman zich niet heeft willen branden aan deze kwestie. De slogan op de website van de Nationale Ombudsman is: Gaat het mis tussen u en de overheid? Wij staan voor u klaar. Het is ons niet duidelijk welke rol de Nationale Ombudsman nu wil spelen in de relatie tussen burger en overheid.

Ook vrezen wij dat, door deze uitspraak de bedoeling van de wetgever met betrekking tot de rol van de participerende burger, bijvoorbeeld in het kader van de nieuwe omgevingswet, zal worden geminimaliseerd. De gemeenteraad kan immers n.a.v. deze uitspraak alle uitkomsten van participatie zonder motivatie naast zich neerleggen.

Het is duidelijk dat ook in Amersfoort een inhoudelijke discussie moet worden gevoerd over wat er wordt gedaan met de inbreng van participanten. Wil de kloof tussen de burger en de politiek niet verder worden vergroot, dan zal het verwachtingsmanagement over participatie moeten worden verbeterd. Dit is ook conform de aanbeveling van de Nationale Ombudsman.

De discussie over de Nut en Noodzaak van de Westelijke Ontsluiting zal nu eerst in de Amersfoortse politiek moeten worden gevoerd en daarna zal de inhoudelijke toetsing aan de Raad van State moeten worden overgelaten.

Inspreken bij Ontwikkelingsvisie Over de Laak

Inspreken bij Ontwikkelingsvisie Over de Laak

Namens de SGLA: Peter de Langen

24 mei 2016

Geachte Raadsleden,

Allereerst een korte opmerking over de presentatie van de ontwikkelaars. Deze geeft wel een heel vertekend beeld met de enorme uitvergroting van het groen en de “piepkleine” bebouwing in het midden. Het gaat in dat plan wel om 125 tot 200 woningen! U zult begrijpen dat wij hier niets in zien.

N.a.v. de opmerkingen over de invulling van het eilandje in de Laak, als de Raad hiertoe opdracht heeft gegeven, verzoeken wij om dit openbaar te maken en te publiceren.

Het College heeft de kaders die bij de peiling van 8 december 2015 zijn meegegeven juist prima uitgewerkt en de nu op schrift gestelde "ontwikkelingsvisie Over de Laak" verdient derhalve een compliment. Het voorstel omvat recreatie, natuur en behoud van de kwaliteiten van het bestaande polderlandschap en geeft geen ruimte voor de grootschalige bebouwing die de ontwikkelaars voorstellen. Wij zijn blij dat het College de druk van de ontwikkelaars heeft kunnen weerstaan en een voorstel heeft uitgewerkt dat op onze waardering en steun kan rekenen.

Wij vinden dat de verantwoordelijk wethouder een pluim verdient en die willen wij daarom graag geven.

Wij gaan er vanuit dat uw Raad dit voorstel ook kan omarmen en de vinger aan de pols houdt bij de verdere ontwikkelingen.

Dank voor uw aandacht.

Nationale Ombudsman doet aanvullend onderzoek n.a.v. klacht Participatie Westelijke Ontsluiting

PERSBERICHT d.d. 26 april 2016

Nationale Ombudsman doet aanvullend onderzoek n.a.v. klacht Participatie Westelijke Ontsluiting

 

De Nationale Ombudsman heeft een Voorlopig Verslag van Bevindingen gemaakt op basis van de klacht over het participatieproces met betrekking tot de Westelijke Ontsluiting dat door een aantal bewonersorganisaties is ingediend. Op basis van deze bevindingen doet de Nationale Ombudsman nader onderzoek en heeft hij de Gemeente Amersfoort een aantal onderzoeksvragen voorgelegd.

Allereerst heeft de Nationale Ombudsman de klacht als volgt geformuleerd:

Verzoekers klagen er over dat de gemeente Amersfoort bij de besluitvorming over de Westelijke ontsluiting:

 • haar eigen beleidsregels rond      participatie niet heeft nageleefd;
 • deze regels gedurende het      besluitvormingsproces heeft gewijzigd en
 • hen na februari 2013 niet meer      om advies heeft gevraagd, terwijl dat op basis van de door de gemeenteraad      vastgestelde regels wel had gemoeten

De vragen die de Nationale Ombudsman vervolgens in het kader van zijn onderzoek aan het College van B&W heeft voorgelegd zijn:

 1. Kunt      u nader motiveren waarom u tot de conclusie bent gekomen dat de rol van de      Participatiegroep niet is gewijzigd en daarbij ingaan op hetgeen      verzoekers daarover opmerken?
 2. Kunt      u, met inachtneming van de opmerkingen van verzoekers, motiveren waarom u      van mening bent dat de gemeente Amersfoort haar eigen regels rond      participatie wel juist heeft nageleefd?
 3. Kunt      u aangeven waarom u van mening bent dat met het besluit van de      gemeenteraad van 9 juli 2013, waarin is vastgelegd dat de nadere uitwerking      met de direct belanghebbenden plaatsvindt, is voldaan aan het      participatieniveau 'adviseren', zoals vastgelegd in de nota 'Participatie      en inspraak in Amersfoort, uitgangspunten, spelregels en      afwegingsinstrumentarium' van maart 2009?

De Gemeente heeft 4 weken de tijd om hierop te reageren. De bewonersgroepen hebben daarna nog de gelegenheid om te reageren.

In de eerste plaats zijn wij blij met het onderzoek. Daarnaast verwachten wij  dat in het kader van een zorgvuldige behandeling nu het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting niet eerder aan de Gemeenteraad kan worden aangeboden, dan het onderzoek van de Nationale Ombudsman is afgerond. Immers zonder de uitkomsten van dit onderzoek kan de Gemeenteraad niet beoordelen of er sprake is van een zorgvuldig proces. Mocht het College toch overwegen het bestemmingsplan eerder vast te willen stellen, dan zal o.i. dit zwaar wegen bij een eventuele procedure bij de Raad van State.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De klacht is ingediend door:

Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, de Bewoners BW-laan-Noord, Milieudefensie Amersfoort,

Stichting Woonklimaat Berg, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en de

Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen.

=================================================================================

Met vriendelijke groet

Peter de Langen

Voorzitter Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)