Verslag speerpunten  2021-2022

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

                                                                                                                                                                      E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Internet: ¨ http://www.sgla.nl

             

Verslag speerpunten  2021-2022

1.  Bestuur

Met nieuw elan is het bestuur samen met leden, aangesloten partijen, de gemeente en inwoners aan de slag geweest om de leefbaarheid in Amersfoort te behouden en verbeteren. Naast de nodige inzet bij het inspreken over verschillende onderwerpen, het geven van commentaar op bestemmingsplannen, bijwonen van participatiebijeenkomsten, bijwonen van rondes en besluiten van de Gemeenteraad, het voeren van gesprekken met fracties en/of raadsleden, is er dit jaar ook een fantastisch resultaat bereikt, de Westelijke Ontsluiting is van de baan! Allemaal van harte gefeliciteerd en intens bedankt voor de jarenlange volharding.

Ons jongste bestuurslid, Elaine van Ommen Kloeke, dat tijdens de vorige ALV is ingestemd, heeft zich vol overgave op haar nieuwe taken gestort, die ze combineert met een bestuursfunctie voor Groen in Amersfoort en een prominente functie bij Naturalis. Het afgelopen jaar heeft Elaine zich onder andere hard gemaakt voor betere participatie bij de woningbouwplannen op het Mgr Blom terrein

We blijven als bestuur kijken naar versterking en eventuele kandidaten aan de ledenvergadering ter benoeming voordragen, ook met het oog op de diversiteit. Dit jaar is Jasper Fastl gevonden!

In dit verslag leggen wij verantwoording af aan onze leden over de belangrijkste onderwerpen.

2.  Bestemmingsplannen e.d.

In de afgelopen periode zijn o.a. de volgende plannen becommentarieerd:

 • Kamp Soesterberg, een schietoefenterrein voor Defensie, deels in beschermd Natura 2000 gebied.
 • Hart van Soesterkwartier, herontwikkeling rondom een kerkgebouw.
 • Natuurontwikkeling Stoutenburg, herbestemming agrarische grond naar natuur.
 • Velden 1f en Laak 1B, correctie op eerder bestemmingsplan nabij de berg van Remondis na vernietiging door de Raad van State
 • Utrechtseweg, herbestemming voormalig kantoorpand aan de stadsring naar woonlocatie
 • Laakse Tuinen, een verdere uitbreiging van Vathorst, inclusief wonen, sportfaciliteiten en basisscholen.
 • Hogeweg 261; Tony Houses Curacaolaan

De bestemmingsplannen worden ons in het kader van het vooroverleg voorgelegd, waarbij wij als uitgangspunt steeds onze eigen (door de ALV goedgekeurde) Hoogbouwvisie en Parkeernota hanteren.

3. Bewonersmanifest

Op 1 maart is het Bewonersmanifest met belangrijke aandachtspunten en concrete verbetervoorstellen overhandigd aan de burgemeester, mede als voeding voor de verkiezingscampagne voor de nieuwe gemeenteraad. In aanloop naar de verkiezingen organiseerde de SGLA een verkiezingsdebat over het Bewonersmanifest.

4. Nieuwe gemeenteraad

Het bestuur van de SGLA maakte kennis met de nieuwe en gewijzigde fracties in de gemeenteraad. Altijd zijn we hartelijk onthaald, vaak is er gemeenschappelijk grond gevonden om samen aan de slag te gaan, bijna altijd gingen we naar huis met stof tot nadenken.

5. Verkeer

 • Dankzij de tomeloze inzet van Peter, Elbert, René, Michiel, Chris, en vele anderen is de Westelijke Ontsluiting van de baan!
 • Met de nieuwe gemeenteraad zijn we aan de slag om de stadsring naar een 30 km/uur zone te brengen.

6. Participatieprojecten

De SGLA heeft deelgenomen aan een aantal participatieprojecten zoals Mgr Blom, Eemklooster, de Groenvisie, tennishal ALTA, Wet openbaarheid overheid, verschillende deelprojecten van Langs Eem en Spoor, beschermde status Jericho en de ICB Voertuigenloods.

7. Financieel overzicht 2019

Wij zijn verplicht volgens de ANBI om ons activiteitenoverzicht, zowel tekstueel als financieel, op een openbare website te vermelden. De Ledenvergadering stelt jaarlijks, na kascontrole door de kascommissie bestaande uit twee leden, het exploitatie overzicht vast. Een beknopte versie daarvan nemen we nu op in dit speerpuntenverslag, dat wij publiceren op de website.

BEKNOPT FINANCIEEL VERSLAG SGLA JAAR 2021 zie hieronder

SGLA financieel verslag 2021

Banksaldo per 1 januari 2021             

€1263,11

Inkomsten 2020

Leden en donateurs

€205,00

Totaal

€205,00

-----------------------------

€1468,11

Uitgaven 2020

Bankkosten

€114,76

ALV

€66,75

Totaal

€181,51

-----------------------------

Banksaldo per 31 december 2021

€1286,60

                           

In 2021 ontvingen wij tevens €888,00 als vergoeding proceskosten van de Gemeente Amersfoort inzake de procedure rondom de WAR. Deze vergoeding is overgemaakt naar de WAR, aangezien het bedrag oorspronkelijk door hen betaald was.

Bestuursleden werken geheel belangeloos en ontvangen geen vergoedingen.

8.  Overige onderwerpen

Zonder uitvoerig en volledig te willen zijn, nog enkele onderwerpen:

 • Er is een interessant initiatief gestart in Amersfoort om te komen tot een gelote burgerraad.
 • De SGLA wil het periodieke overleg met de wethouder Ruimtelijke Ordening weer opstarten. We spreken daar o.a. over plannen in ontwikkeling.
 • Duurzaamheid, Participatie en Energietransitie blijven nog te abstract. Tijd voor verandering!
 • De SGLA werkt aan een nog beter website.

NB: voor meer informatie zie www.sgla.nl                             

 

¨ De SGLA is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eemland onder nr. 40507906.

¨ De SGLA is aangemerkt als instelling bedoeld in art 24, lid 4 van de Successiewet 1956 onder nummer 25146. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de IB. Rekeningnummer: NL81 RABO 0123 1173 99.n.v. SGLA, Hooglanderveen.