SGLA-leden en partners presenteren zich aan burgemeester Bolsius en wethouder Barendregt, 15 nov. 10

SGLA-leden en partners presenteren zich aan burgemeester Bolsius en wethouder Barendregt

Hooglanderveen, 15 november 2010

Op een drukbezochte avond in het Duysthuisje van Geurt Hilhorst hebben diverse bij de (inmiddels 15-jarige!) SGLA aangesloten groeperingen en samenwerkingspartbers zich gepresenteerd aan de nieuwe burgemeester van Amersfoort, de heer Bolsius, en aan de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ordening mevrouw Barendregt.

Zij lieten zien waar zij voor staan, wat zij al bereikt hebben en wat zij nog willen bereiken, zo veel mogelijk in goede samenspraak met de gemeente.

Hieronder vindt u enkele van hun presentaties, welke een geïnteresseerd toehoorder vonden in beide bovengenoemde College-leden.

img_0421img_0425

 

Grove onzorgvuldigheden in besluitvorming rondom golfbaan Hoogland-West, 22 april 2010

Persbericht 22 april 2010 / Stichting Behoud de Eemvallei/ Vogelwacht Utrecht

Grove onzorgvuldigheden in besluitvorming rondom golfbaan Hoogland-West

De stichting Behoud de Eemvallei en de vereniging Vogelwacht Utrecht, hebben hun recente zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland-West, via hun advocaat mr. J.M. Neefe, bij de gemeente Amersfoort aangevuld.

Een aantal delicate zaken zijn aan het licht gekomen zoals o.a. een op juridisch drijfzand gebaseerde schadeclaim van € 150.000 die in de zak van initiatiefnemer de heer G.J. Schoenmaker zou moeten vloeien in het geval de golfbaan in Hoogland-West niet doorgaat. Het bestaan van een "schadeclaim" is door het college van B&W altijd officieel ontkend, maar lijkt richting de gemeenteraad ten onrechte als drukmiddel te worden gebruikt.

Een kwalijke zaak is tevens dat er geen stukken ter inzage zijn gelegd waaruit blijkt hoe het plan gefinancierd zal worden. Er zal immers planschade aan omwonenden moeten worden uitgekeerd en het is ook anderszins volstrekt onduidelijk hoe de initiatiefnemer de aanleg van de golfbaan financiert en of deze wel rendabel zal zijn. Veel geld zal verder nodig zijn voor nog te verrichten onderzoeken naar geluidseffecten, verkeersontsluiting en -veiligheid, natuurwaarden etc. Ook daarom hadden B&W op kosten van de initiatiefnemer een milieueffectrapportage moeten laten opstellen. Tot nu toe is niet geregeld wie de kosten van het bestemmingsplan en de daarbij uit te voeren onderzoeken gaat betalen. Het lijkt erop dat de Amersfoortse belastingbetalers daarvoor gaan opdraaien en dat kan toch niet de bedoeling zijn bij een particulier initiatief voor een golfbaan.

Tevens is door de ontbrekende milieueffectrapportage, onvoldoende helder welke beschermde diersoorten er in het gebied leven. De gemeenteraad zou moeten inzien, dat mede daardoor het bestemmingsplan niet kan worden vastgesteld. De gemeenteraad weet als gevolg hiervan evenmin welke ontheffingen er in het kader van de Flora- en faunawet moeten worden aangevraagd en of deze ook daadwerkelijk zullen worden verleend.

Tot slot is het teleurstellend te moeten constateren dat bij de locatiekeuze voor de golfbaan milieuafwegingen geen enkele rol hebben gespeeld. Van belang is slechts dat de manegehal van W.J. Smink Onroerend Goed B.V aan de Bunschoterstraat de bestemming "sporthal" krijgt. Alleen in dat geval is Smink bereid aan de aanleg van een golfbaan mee te werken. Smink bepaalt daarbij ook de locatie, namelijk op zijn eigen grond en in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Overigens bleek uit de in de aanvulling opgenomen brief d.d. 12 maart 2007 van de heer Schoenmaker dat zijn voorkeurlocatie voor een golfbaan helemaal niet uitging naar Hoogland-West maar naar de locatie Bergenboulevard in Vathorst.

In de betreffende aanvulling zijn nog meer argumenten/feiten aangevoerd. Deze informatie incl. brieven van de gemeente Amerfoort, de heer G.J. Schoenmaker en W.J. Smink Onroerend Goed B.V. zijn te downloaden op www.eemvallei.nl of www.vogelwacht-utrecht.nl afdeling Amersfoort.

Persbericht 7 april 2010 / Stichting Behoud de Eemvallei en Vogelwacht Utrecht

Bundeling van krachten in zienswijze tegen golfbaan Hoogland-West

De stichting Behoud de Eemvallei en de vereniging Vogelwacht Utrecht hebben gezamenlijk een officiële zienswijze bij de gemeente Amersfoort ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland-West. De complete, 28 pagina’s  tellende, zienswijze gaat in op de negatieve kanten van dit plan.

Niet de authentieke natuur èn cultuur van Hoogland-West moet verdwijnen maar het golfbaanplan, waarmee meer dan twintig vogelsoorten en honderd broedparen zoals o.a. van de ijsvogel (foto) dit gebied voorgoed zullen verlaten. Maar ook de reeën en diverse vleermuissoorten zullen het gebied ontvluchten.

Help mee om mooie landelijke natuur in Hoogland-West te redden, 28 januari 2010

Help mee om mooie landelijke natuur in Hoogland-West te redden, 28 januari 2010

Al bijna 10 jaar spant de Stichting Behoud de Eemvallei zich in om de Eemvallei te beschermen en te behouden. Het is het gebied tussen Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort, Hoogland-West en Bunschoten-Spakenburg. Dat doen wij door onderzoek naar o.a. historische waarden, weidevogelbescherming, voorlichting en educatie. Maar als het moet komen we ook in actie om het gebied te beschermen. Gelukkig heeft men landelijk de waarde van de Eemvallei als uniek landschap ingezien. De Eemvallei is door onze regering in de wet aangemerkt als het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland.

Maar voor de gemeente Amersfoort dat in 2007 nog tot 'Groenste Stad' van Europa werd uitgeroepen, geldt dat groene imago kennelijk niet meer. Deze gemeente waartoe Hoogland-West behoort, neemt het niet meer zo nauw met het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Als het aan Amersfoort ligt moet een deel van het aantrekkelijke agrarische landschap in Hoogland-West, onderdeel van dit Nationaal Landschap, plaats gaan maken voor een glad gemaaide golfbaan.

Het vrije uitzichtHland_Westwinter op het agrarisch dekzandlandschap met zijn karakteristieke nog herkenbare verkaveling zal geheel verdwijnen.

Parkflat De Lichtenberg in verzet tegen nieuwbouwParkflat De Lichtenberg in verzet tegen nieuwbouw

parklberg1
De bewonersvereniging Parkflat De Lichtenberg heeft bij het college van  B. & W. van Amersfoort ernstig bezwaar aangetekend tegen de plannen van Beweging 3.0 om op het terrein van woonzorgcentrum De Lichtenberg aan de Utrechtseweg 113 zorgwoningen bij te bouwen:  42 in de sociale en  71 in de  vrije sector. Naar de mening van de Vereniging Parkflat De Lichtenberg is de uitbreiding van het bebouwingsopppervlak van 11.903 naar 13.769 m2 in strijd met de algemene uitgangspunten t.a.v. De Lichtenberg , die de plaatselijke overheid zelf heeft vastgesteld, namelijk: instandhouding van het groene karakter van de locatie en het handhaven  van de gevoelswaarde van het "landelijke" en "buiten wonen" in een parkachtige omgeving. Wanneer de in april 2008 door Beweging 3.0 ingediende bouwplannen doorgang vinden, zal daarvan , aldus de bewonersvereniging, geen sprake meer zijn. Zo zal het plantsoen, gelegen vóór de beide flatgebouwen, significant worden aangetast. Een fraaie boompartij moet worden opgeofferd  voor de bouw van 71 vrije sector woningen op de plaats waar tot voor kort de tuinierswoning stond.  71 flats in de plaats van één woning.