Overige bestemmingsplannen

ZIENSWIJZE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN BERG-UTRECHTSEWEG

30 januari 2013

Geachte leden van de Gemeenteraad,

De SGLA

De vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is een koepel van belangengroeperingen in de stad Amersfoort die onder meer als doelstelling heeft: “ … de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, het behouden en het verbeteren van de natuur -, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, het geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords.” Statuten zijn bij de gemeente Amersfoort bekend en aanwezig en dienen als bijgevoegd te worden beschouwd. De SGLA reageert vanuit haar doelstellingen ook regelmatig op bestemmingsplannen, soms vanuit het vooroverleg en soms met een zienswijze.

Algemeen

Wij hebben begrepen dat met belanghebbenden in het gebied in het kader van het vooroverleg regelmatig en goed overleg is geweest. Wij waarderen dat zeer. Desalniettemin blijven er nog de nodige verbeterpunten als het gaat om de duurzame kwaliteit van het beschermde Stadsgezicht met zijn talrijke monumenten, het straatbeeld en het waardevolle beeldbepalende groen in de wijk.

Reactie ex. Art. 3.1.1. Bro/bestemmingsplan Amersfoort-Oost

16 februari 2012

Geachte heer Middelbeek,

Graag willen wij een korte reactie geven op bovengenoemd bestemmingsplan.

  1. Bestemmingsplan

We constateren dat door het samenvoegen van een aantal oude bestemmingsplannen, die vooral wijkgericht waren, er nu één groot bestemmingsplan tot stand is gekomen. We vragen ons af of een dergelijk groot bestemmingsplan de duidelijkheid ten goede komt. We hebben geconstateerd dat het bestemmingsplan vooral conserverend van aard is. We zijn blij dat u ons het overzicht van de veranderingen t.o.v. de  voorgaande  bestemmingsplannen apart hebt toegestuurd, waardoor het makkelijker is om te reageren. We verzoeken u wel de leesbaarheid van dit overzicht in het bestemmingsplan te verbeteren.

Reactie ex. Art. 3.1.1. Bro/bestemmingsplan De Koperhorst

22 april 2011

Geacht College,

Hierbij willen wij in het kader van het vooroverleg een reactie geven op dit bestemmingsplan.

  1. Proces

De SGLA heeft op 14 september 2010 ingesproken in De Ronde bij de behandeling van de startnotitie De Koperhorst. Wij hebben daar geconstateerd, dat zowel insprekers als raadsleden op het verkeerde been zijn gezet met de planologische onderbouwing.

In het raadsvoorstel werd de Raad voorgehouden, dat deze hoogte zou passen in de zgn. Valleikanaal visie. Deze is echter nooit vastgesteld en kan dus geen basis zijn om besluitvorming mee te verdedigen. Er is aangegeven dat deze visie eind jaren 80 is besproken in de commissie Ruimtelijke Ordening, maar niet ter besluitvorming aan de Raad is voorgelegd. Dat was eind 1996 nog steeds niet het geval. Een belangrijke datum, want dat is de datum van de uitspraak van de rechter in verband met de Zilvermeeuw.

Ook hier is de Raad in het raadsvoorstel op zijn minst niet volledig geïnformeerd.

Reactie ex. Art. 3.1.1. Bro bestemmingsplan Uitbreiding Corderius College

22 april 2011

Geacht College,

Hierbij willen wij in het kader van het vooroverleg een reactie geven op dit bestemmingsplan.

  1. Proces

Wij hebben geconstateerd dat de bewoners in de omgeving van het Corderius College, volgens zeggen, veel te weinig betrokken zijn bij de uitbreidingsplannen en vooral de gevolgen voor wat betreft de verkeersontsluiting. De Gemeenteraad heeft in Het Besluit van 26 maart hierover een motie aangenomen. Wij hebben in het onderhavige plan nog niet goed kunnen ontdekken of hier rekening mee is gehouden. Wij gaan er vanuit dat u de motie zult uitvoeren.

Wij breken wederom een lans om ervoor te zorgen dat omwonenden op voorhand beter geïnformeerd worden en óók bij dit soort kleinschalige plannen worden betrokken. Dit voorkomt een hoop misverstanden.

Reactie in kader artikel 3.1.1. Bro. concept bestemmingsplan Kruiskamp Lemaire

20 december 2010

Geacht College,

Graag willen wij een reactie geven op dit bestemmingsplan.

  1. Proces

Op blz. 33 van de toelichting concept ontwerp bestemmingsplan onder  “Inspraak” valt te lezen:

"Het project Lemaire is onderwerp geweest van participatie. Uitgangspunt was dat bewoners en ondernemers actief en nauw worden betrokken bij de ontwikkeling van hun eigen woon/werkomgeving onder het motto “zo doet iedereen mee”. Er hebben 3 klankbordvergaderingen plaatsgevonden. De samenstelling van deze klankbordgroep bestond uit 10 omwonenden en afgevaardigden/adviseurs van de winkelvereniging Neptunusplein. Draagvlak voor dit plan is ontstaan na een aantal aanpassingen van de architect op verzoek van de klankbordgroepleden en met goedkeuring van de Alliantie."

* We zijn benieuwd welke aanpassingen het gevolg zijn geweest van het verzoek van de klankbordgroep en wat de reden hiervan was.