Procedure bestemmingsplan artikel 3.8 Wro e.v.

  • Bekendmaking ontwerp bestemmingplan: digitaal en ter inzage op het gemeentehuis
  • Gedurende 6 weken kan een ieder bij de gemeenteraad een zienswijze indienen.
  • Verwerking van de zienswijzen door de ambtenaren ter voorbereiding op de vaststelling. Voor de verwerking staat in beginsel 12 weken.
  • Vaststelling bestemmingsplan. Binnen 12 weken na sluiting van de termijn van de zienswijzen, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast (al dan gewijzigd, naar aanleiding van de zienswijzen of ambtshalve).
  • Binnen 2 weken na de vaststelling wordt dit besluit bekendgemaakt. Indien Gedeputeerde Staten of de Inspecteur een zienswijze hebben ingediend en de gemeenteraad dat niet of gewijzigd hebben overgenomen, is de termijn van bekendmaking 6 weken.
  • Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag dat de beroepstermijn van 6 weken na de bekendmaking afloopt, behoudens een aanwijzing door Gedeputeerde Staten of Inspectie op een onderdeel en of een schorsing van de gehele inwerkingtreding door het indienen van een verzoek tot het treffen van een Voorlopige Voorziening (en dan weer tot de uitspaak van de VV rechter, zie hierna)
  • In die 6 weken beroepstermijn is beroep mogelijk op de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State. Tegelijk is het mogelijk de Afdeling te verzoeken een Voorlopige Voorziening (VV) tot schorsing van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan te treffen.
  • Tot de uitspraak van VV rechter is het bestemmingsplan dan niet in werking getreden en kunnen geen vergunningen worden verleend (althans die afwijken van het vorige bestemmingsplan en niet in overeenstemming zijn met het nieuwe bestemmingsplan)
  • Ingeval de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de gevraagde VV af wijst, treedt het bestemmingsplan de dag na de uitspraak in werking en kunnen vergunningen worden verleend. De Afdeling doet bij de VV een voorlopige toets en schat in of er riscio is dat het bestemmingsplan in de bodemprocedure onderuit gaat en of er alsdan onomkeerbare gevolgen zijn. De bodemprocedure over de het bestemmingsplan loopt dan nog wel door, maar alsdan kunnen vergunde werkzaamheden zijn gestart.