PROTOCOL GEGEVENSBESCHERMING Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

PROTOCOL GEGEVENSBESCHERMING Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving, met strenge nieuwe eisen over beveiliging, datalekken en aansprakelijkheid. Wanneer niet in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving gewerkt wordt, kunnen hoge boetes worden opgelegd.

De vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, hierna te noemen SGLA heeft een ledenoverzicht van aangesloten groeperingen op haar website opgenomen, waarin beperkte persoonsgegevens van bestuursleden van deze groeperingen zijn opgenomen.

Daarnaast verzorgt de SGLA toezending van informatie aan aangesloten en/of aangemelde personen via de e-mail. Binnen het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft het Bestuur het volgende Protocol Gegevensbescherming opgesteld.

1. Doel van de registratie en verwerking van persoonsgegevens

De registratie en verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend voor:

 • het verzenden van informatie aan leden of andere betrokkenen;
 • het, met instemming van belanghebbenden, bekend maken van informatie over leden of betrokkenen en activiteiten van de vereniging op de eigen website;
 • het mogelijk op beeldmateriaal (met of zonder geluid) vastleggen van activiteiten van de vereniging;
 • het innen en vastleggen van contributies en giften;
 • andere activiteiten van intern beheer.

2. Categorieën van geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens

Alleen de volgende persoonsgegevens mogen verwerkt worden:

 • naam, voornaam, voorletter(s), titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een administratienummer, indien dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • gegevens die betrekking hebben op het lidmaatschap, betrokkenheid of de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het lidmaatschap, betrokkenheid of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van het lidmaatschap en het soort lidmaatschap), de functie binnen de vereniging (bijvoorbeeld de functie binnen het bestuur) en de deelname aan de activiteiten van de vereniging (zoals beschikbaarheid voor activiteiten);
 • gegevens voor het innen en vastleggen van contributies en giften.

3. Wie mogen geregistreerde persoonsgegevens ontvangen?

Met geregistreerde persoonsgegevens wordt uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. Zij kunnen ingezien en ontvangen worden door:

 • daartoe bevoegde bestuursleden, die het beheer over de leden- en financiële administratie voeren, met name: de voorzitter, secretaris en penningmeester;

           

 • degenen, inclusief derden, die belast zijn met de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of leiding geven aan de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden
 • de hierboven bedoelde personen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.

           

 • een betrokkene (degene van wie de vereniging persoonsgegevens verwerkt) heeft het recht te weten welke persoonsgegevens van hem/haar zijn vastgelegd en te vragen wie toegang heeft gehad tot zijn/haar gegevens.

4. Bewaartermijn

Met betrekking tot de bewaartermijn van de persoonsgegevens geldt:

 • de registratie van persoonsgegevens geldt gedurende het lidmaatschap, betrokkenheid of de termijn van begunstiging van de betreffende persoon;
 • de persoonsgegevens worden uiterlijk 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd, of       gegevens van betrokkenheid of begunstiging worden verwijderd binnen een termijn van een maand nadat de betrokkene of begunstiger heeft aangegeven geen relatie meer te willen hebben.

De SGLA is van mening dat zij, op basis van bovenstaand Protocol Gegevensbescherming tot 25 mei 2018 vrijgesteld is van de meldingsplicht aan de Autoriteit Persoonsgegevens (Vrijstellingsbesluit, art. 3) en na 25 mei 2018 voldoet aan de criteria volgens de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Het protocol zal gepubliceerd worden op de website onder het hoofdstuk Over de SGLA.

Amersfoort, 5 juni 2018 vastgesteld in bestuursvergadering SGLA

 

Wat is de SGLA en wat zijn haar achtergronden?

Wat is de SGLA en wat zijn haar achtergronden?

De samenwerking tussen de verschillende groeperingen die samen de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) vormen bestaat sinds 1993. In september 1995 is de vereniging officieel opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V507906. Zij zet zich in voor het behoud van een goed leefklimaat in Amersfoort in het algemeen en in de wijken in het bijzonder.

In Amersfoort is de dynamiek van de ontwikkelingen groot, waardoor belangen van bewoners en het gemeentebestuur soms onvermijdelijk met elkaar in botsing komen. Hierdoor organiseren burgers zich in belangengroeperingen met als doel, het liefst door samenwerking met de gemeente,  het beleid aangepast te krijgen. De SGLA is tot stand gekomen doordat deze belangengroeperingen elkaar opzochten en gingen samenwerken. Dit heeft geleid tot de huidige koepelorganisatie die een begrip is geworden in Amersfoort en een aanspreekpunt voor de gemeente.

Wat doet de SGLA en waarom?

De SGLA heeft tot doel door de bundeling van de diverse groeperingen de deskundigheid en de daadkracht te vergroten. Immers: het geheel is meer dan de som der delen! Vooral de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de groeperingen onderling vergroot de mogelijkheden om de belangen van de bewoners adequaat te behartigen. Inmiddels is de SGLA uitgegroeid tot een begrip in Amersfoort en voor veel zaken een overlegpartner voor de gemeente en de politieke partijen. Daar er steeds meer en steeds mondiger belangengroepen opstonden in de wijken, is de aandacht van de SGLA geleidelijk  mede uitgegaan naar meer stedelijke thema's en projecten. De ondersteuning van de aangesloten groeperingen blijft echter een belangrijke kerntaak. Ook komt het wel voor dat de SGLA bemiddelt wanneer er (schijnbare) belangentegenstellingen tussen groepen in de stad onderling (dreigen te) ontstaan.

De gemeentelijke beslissingen hebben of betrekking op stedelijk beleid of op (bouw)projecten in wijken. In het overzicht van de SGLA activiteiten geven we aan om welk stedelijk beleid en welke projecten in wijken het o.m. gaat. Zowel op stedelijke onderwerpen als onderwerpen in de wijken werkt het SGLA-bestuur nauw samen met de aangesloten groeperingen en individuele leden, de adviseursen overige belangenorganisaties.  De SGLA probeert er altijd eerst door overleg met de gemeente en de politieke partijen uit te komen. Indien dit niet mogelijk is, zijn soms juridische procedures noodzakelijk. De SGLA voert deze procedures zelf indien er stedelijk beleid in het geding is Als het om (bouw)projecten in wijken gaat, ondersteunt de SGLA de groeperingen bij het voeren van de juridische procedures.

Verder heeft de SGLA tal van andere activiteiten op zich genomen, zoals hieronder vermeld.

Wat heeft de SGLA samen met de groeperingen en andere groepen in de stad reeds bereikt?

De SGLA kan terugkijken op een sterke verbetering van het gemeentelijk inspraakproces sinds enige jaren. Waakzaamheid blijft echter geboden want er gaat natuurlijk nog wel eens iets mis. Het nieuwe dualistische politieke systeem heeft weer andere accenten gelegd in het gemeentelijk inspraakproces.

Diverse (bouw)projecten in de wijken of op stedelijk niveau zijn - in nauwe samenwerking met de betrokken bewonersorganisaties -  ten goede aangepast of afgeblazen: denk o.m. aan:

 • het uiteindelijk recht aanleggen van de Brouwerstunnel
 • het niet doorgaan van de komst van grootschalige sportaccommodaties in bos Birkhoven
 • bij de uitbreiding van de dierentuin is er onder druk van de maatschappelijke inbreng een kleinere variant tot stand gekomen
 • het achteraf vernietigen van het besluit tot vrijstelling van het bestemmingsplan t.b.v. de bouw van De Zilvermeeuw in Liendert
 • het niet vastgesteld worden van het oorspronkelijke bestemmingsplan Alta op De Berg
 • het niet doorgaan van het Okselproject in Schothorst-Zuid
 • de bewonersrol bij het tot stand komen van het coördinatieplan en de herbezinning op het Centraal Stadsgebied Noord (Puntenburg)
 • het niet doorgaan van de busbaan naar Vathorst door het Stadspark Schothorst
 • een bestemmingsplan voor de Wieken-Vinkenhoef waarin bij het vaststellen op onderdelen rekening is gehouden met onze wensen
 • het vergroten van de haalbaarheid van een betere verkeersontsluiting van Vathorst waardoor deze problematiek nadrukkelijker op de agenda is gekomen
 • het afdwingen van een plan voor een Groene Zoom rondom het dorp Hooglanderveen
 • het samen met de bewonersgroep van de Lichtenberglocatie groen houden van de groenstrook aan de Jacob Catslaan
 • het niet doorgaan van de natte baggerberging in Vathorst
 • het mede ondersteunen van de door Siesta geïnitieerde ontwikkelingen op de Wagenwerkplaats
 • het aanpassen van de plannen voor de bouw van en de verkeersafwikkeling bij het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg
 • het niet doorgaan van het appartementengebouw in het natuurgebied Stoutenburg Noord

Activiteiten van de SGLA:

 • Groeperingen en individuen begeleiden bij hun plannen en acties voor een betere leefomgeving (bijvoorbeeld bij bestemmingsplanwijzigingen) en hen deskundigheidsbevordering aanbieden over actuele zaken zoals de nieuwe WRO, de WABO, de MER, etc.
 • Meedenken over het Stadsperspectief in het kader van de visie 2030
 • Volgen en meedenken in het kader van het Verkeers- en Vervoerplan 2030 en vele andere verkeersplannen, zoals de problematiek rondom de A28 en andere snelwegen in de omgeving (VERDER, knooppunt Hoevelaken) waarbij ook een alternatieve oplossing is ingebracht. Ook nemen we deel aan de participatie in het kader van de hernieuwde discussie rond de Westelijke Ontsluiting en Kersenbaan. Tevens aandacht voor het bestemmingsplan rond station Hoevelaken
 • Overleg met betrokken ambtenaren en geven van reacties en suggesties m.b.t. de ontwikkeling en de evaluatie van diverse gemeentelijke inspraakverordeningen en communicatienota's
 • Het organiseren van discussieavonden met de Gemeenteraad over het dualisme, de rol van de raad in RO-procedures e.d.. Ook brengen we regelmatig nieuwe voorstellen in voor de samenwerking tussen de raad en de bewoners van de stad
 • Meedenken over de Investeringsbudgetten voor Stedelijke Vernieuwing (ISV) & Amersfoort Vernieuwt (in het bijzonder de Hogewegzone)
 • Werkgroepen organiseren over het provinciale streekplan & de plannen van de NV-Utrecht
 • Participeren m.b.t. de structuurvisie en het bestemmingsplan Park Randenbroek e.o.
 • Deelnemen aan de klankbordgroep WABO (omgevingsvergunning)
 • Meedenken over de GroenBlauwe Structuur (GBS) waaronder een zo groen mogelijk Beekdal en Hoogland-West. Ook nemen we deel aan het participatieproces m.b.t. Vathorst West en Noord met speciale aandacht voor de bescherming van de polder Arkemheen-Eemland
 • Participatie m.b.t. de  Kersenbaanproblematiek, waarbij vooral het proces is bewaakt en een visie is gegeven op de verkeersontsluiting van Amersfoort Zuid
 • Volgen en meedenken m.b.t. de plannen en de verkeersafwikkeling van de ziekenhuislocaties Lichtenberg, Maatweg en de Kop van Schothorst
 • Als vooroverlegpartner in het kader van artikel 3.1.1 Bro reageren op de herziening van vele bestemmingsplannen en het volgen van de uitwerking hiervan
 • Bijwonen bijeenkomsten herontwikkeling Kop van Isselt
 • Deelnemen aan diverse groen-overleggen, zoals de klankbordgroep voor een nieuw bomenbeleid als ook met externe partners zoals milieuorganisaties
 • Deelname aan het participatieproces Structuurvisie Amersfoort 2030 waarbij samen met de NMU een voorstel is ingebracht
 • Inspreken op de Woonvisie 2030 en tevens het kritisch volgen van besluiten rond de sloop van goedkope flats, waarbij met name aandacht nodig is voor de participatie van de huidige bewoners
 • Het meedenken over de invulling van het wijkbeheer en overleg met diverse wijkorganisaties
 • Deelname aan landelijk overleg in het kader van de 40+ wijken
 • Overleg met de Kamer van Koophandel
 • Bijhouden van een website en het verzorgen E-mail services naar leden en samenwerkingspartners
 • Overleg met raadsleden en wethouders
 • Organiseren van lijsttrekkersdebatten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen met de aangesloten organisaties

Zie voor de actuele projecten waar de SGLA aan deelneemt de links onder het kopje Projecten!