Leden en samenwerkingspartners

belangengroepering: contactpersoon: e-mail adres:
     
Leden:
   
     
Liedewij Haver Droeze
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ab Dekker
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Theo Stubbé Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jacqueline Kranenburg

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Olav-Jan van Gerwen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Stichting Amersfoort Centraal
Johan Riemersma
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ger Jager
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Agnes van Alphen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Eduard Vosters
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geurt Hilhorst
 
Raymond Witten
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Math Bazelmans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Josephine
Berkvens
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Roelie Norp
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Alexander Mispelblom Beyer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Coritha Wijnen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
          
Samenwerkingspartners:
   
     
B. Berendsen, H. Wijdeveld en J. Gordijn Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Johan Riemersma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
   
Pine Berg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Carol Franssen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gerard Monkhorst Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Flora en Faunagroep Hoogland-West
Dick Reef Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Platform Amersfoort Duurzaam
Lia Bouma (en/of zie website) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
     
De groeperingen geven hieronder verdere informatie.
Naast de aangesloten groeperingen kent de SGLA nog een tiental individuele leden en donateurs.
     

 

   
sbn   Het doel van de Stichting Behoud Nimmerdor is het in stand houden, uitbreiden en het in de oorspronkelijke staat herstellen van het landgoed Nimmerdor als natuur- en recreatiegebied alsmede het tegengaan van mogelijk schadelijk schadelijke invloeden vanuit onder andere de randgebieden van het landgoed. De stichting tracht dit te realiseren door ondermeer
 • het verzamelen van en verstrekken van informatie,
 • het vestigen van de aandacht op flora en fauna,
 • het samenwerken met natuurbeschermingsorganisaties,
 • het interesseren van belangstellenden,
 • het bijdragen tot kwaliteitsverbetering van het landgoed,
 • het optreden in en buiten rechte,
 • het voortzetten van het comité behoud Nimmerdor.

Het laatste verwijst naar het in het begin 1987 door bewoners uit de wijken Leusderkwartier, Bergkwartier, Dorrestein en omliggende wijken opgerichte comité behoud Nimmerdor. Dit naar aanleiding van de plannen van de gemeente voor bebouwing voor een deel van landgoed NImmerdor. In de eerste jaren bestond een achterban van 2000 bewoners, sympathisanten donateurs. De SBN was de eerste plaatselijke actiegroep in de vorm van een stichting om sneller en effectief te handelen.

De bezwaren van de SBN werden niet gehonoreerd door de gemeente en provincie. Nadat de SBN eerst een kort geding won tegen een kapvergunning, zijn de bouwplannen geblokkeerd door de Raad van State. Bij de latere bebouwing van een deel van sportpark Nimmerdor heeft de gemeente verdere bouwplannen ingetrokken en ingestemd met de door de SBN gewenste - inmiddels - gerealiseerde verbetering van het randgebied.

De SBN functioneert nog steeds actief ter controle op de in de afgelopen jaren met de gemeente gemaakte afspraken ten behoeve van de geformuleerde doelstellingen, waaronder het vastleggen daarvan in provinciaal beleid.

   
terug naar boven

 


 

   
siesta  
De Stichting voor Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (Siesta)
Op 17 oktober hebben vijf mensen het initiatief genomen een Stichting voor Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort op te richten.
Het doel van deze stichting is om relevante bouwwerken uit het industriële verleden van de stad Amersfoort te behouden. Het gaat met name om de fabrieksmatige bedrijven die tussen de jaren 1850 en 1950 zijn ontstaan en die voor onze stad van grote betekenis zijn geweest.
Amersfoort heeft haar welvaart voor een niet gering deel aan deze bedrijvigheid te danken. We willen dat deze monumenten een blijvende plaats houden in onze voortdurend zich vernieuwende stad en zo een band met het recente verleden houden. Uiteraard gaat het niet slechts om behoud, maar ook om het zoeken naar een nieuwe toepassing voor de gebouwen.
Op dit moment richt onze aandacht zich enerzijds op de panden van Rohm and Haas aan de linker Eemoever aan de Kleine Koppel, waar sinds 1885 een reeks van bedrijven hun activiteiten hebben uitgeoefend, en anderzijds op de Wagenwerkplaats van de (voormalige) N.S. achter het station.
Wij voeren acties op verschillende niveaus, en hebben op dit moment (onder andere) een bezwaarprocedure tegen de Gemeente Amersfoort lopen, die een sloopvergunning heeft afgegeven tegen de genoemde panden van Rohm and Haas.
We schakelen ook de pers en de gemeenteraad veelvuldig in. Dit alles brengt niet onaanzienlijke kosten met zich mee. Wij zoeken daarom naar donaties.
Als U met ons van mening bent dat Amersfoort een rijkere en gevarieerder stad blijft wanneer niet alles gesloopt wordt, wilt u ons wellicht financieel steunen. Hetzij met een eenmalig bedrag, of met een jaarlijkse bijdrage van minimaal 10 euro.
Uiteraard krijgen onze reguliere donateurs jaarlijks een financieel verslag. Wij bedanken u bij voorbaat voor uw gift, die voor ons een bijdrage betekent aan onze inspanningen zoveel mogelijk industrieel erfgoed in Amersfoort te behouden!
Website: www.siesta-amersfoort.nl
   
terug naar boven

 

   
   
Belangenvereniging Soesterkwartier:
1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van eigenaars voor zover deze in het geding komen als gevolg van de directe en indirecte effecten van de grootschalige bouwactiviteiten aan de rand van het Soesterkwartier.
2. Zij tracht haar doel ondermeer te bereiken door het gevraagd en ongevraagd adviseren van en over wijkzaken aan het College van Burgemeester & Wethouders en raadsleden van de gemeente Amersfoort, alsmede het uitschrijven en organiseren van wijkvergaderingen en wijkinspraakbijeenkomsten. Onder het doel valt verder hetgeen daarmee verband houdt of tot verwezenlijking van het doel kan bijdragen.
De vereniging kent 25 betalende leden en een veelvoud aan sympathisanten
   
terug naar boven

 

   
beekd  
De Stichting Heiligenbergerbeekdal heeft ten doel het behoud, het herstel en het bevorderen van de natuur- en de cultuurwaarden van dit beekdal. "We denken, dat we zeker 20 jaar nodig hebben om onze plannen te kunnen realiseren." De Stichting heeft meer dan 2500 sympathisanten.
Website: www.hetbeekdal.nl
   
terug naar boven

 

   
belverhooglanderv   Belangenvereniging Hooglanderveen: heeft ten doel het bewaken en bevorderen van het leefklimaat in en rond het dorp Hooglanderveen, Achterban: 500 leden van 18 jaar en ouder en woonachtig in Hooglanderveen.

Website: www.bvhooglanderveen.nl

   
terug naar boven

 

   
mooihlanderv   Stichting Mooi Hooglanderveen: Behoud en optimalisering van het dorpskarakter, identiteit en leefbaarheid van Hooglanderveen in de ruimste zin des woords.
   
terug naar boven

 

   
df  
Belangenvereniging van de Daam Fockemalaan (inclusief Beroemde Vrouwenbuurt)
De vereniging heeft als doelstelling het bevorderen van het woon- en leefklimaat van het woongebied ter weerszijden van de Daam Fockemalaan te Amersfoort, inclusief de Beroemde Vrouwenbuurt, Heemskerklaan, Talmalaa, Troelstralaan etc.
Leden zijn alle bewoners in het woongebied die zich op een of andere manier betrokken voelen bij hun buurt. Het bestuur bestaat uit bewoners die zich vrijwillig inzetten voor het behalen van de doelstellingen, zo is er regelmatig overleg met de gemeente en probeert het bestuur alert te zijn op eventuele voorgenomen veranderingen in de buurt.
Website: www.aletta-daam.nl
   
terug naar boven

 

   
LogoSWBklein
 
De Stichting Woonklimaat Berg heeft ten doel het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat in het gebied van het Bestemmingsplan Berg 2003. De SWB zet zich in voor het groene karakter van de Berg en het behoud van de natuurwaarde van het bosgebied. Ook een goed ruimtelijke ordenings- en verkeersbeleid rekent de SWB tot haar werkgebied. En verder maken we ons hard voor het in stand houden van het beschermd stadsgezicht. Daartoe organiseert de stichting activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten en onerhoudt zij contact met de gemeente. Zonodig voert de stichting ook juridische procedures met betrekking tot ontwikkelingen die zich voordoen in het gebied van het bestemmingsplan Berg of die daarop direct van invloed zijn.
Maar de insteek van de stichting is bij voorkeur om in een zo vroeg mogelijk stadium van voorgenomen ontwikkelingen in de wijk in overleg te treden met betrokkenen, zowel van de zijde van de bewoners als van de initiatiefnemer, die meestal de gemeente zal zijn. Zo kunnen zo goed mogelijk de verschillende belangen met elkaar in evenwicht worden gebracht.
Achterban: ca. 500 donateurs
Website: www.woonklimaatberg.nl
   
terug naar boven

 

   
logovbbs  
De Vereniging tot bescherming en behoud van Stadsdeelpark Amersfoort - Noord is opgericht in 1995 als reactie op plannen van de gemeente Amrsfoort om een busbaan dóór het park aan te leggen. Hiertoe zou een deel van het landgoed Schothorst moeten verdwijnen en wordt de dekzandrug onherstelbaar beschadigd.
Daardoor komt de oorspronkelike functie van het park (rust en recreatie) in het gedrang.
De vereniging heeft zich ten doel gesteld het park tegen dit soort invloeden te beschermen.
De vereniging zal zich actief opstellen wanneer het unieke karakter van het park dreigt te worden aangetast. (aanleg busbaan, bouw huizen, vandalisme)
De gemeente Amersfoort heeft in de brochure "Stadspark Schothorst Amersfoort" (september 1993) de volgende opdracht gegeven:
"De gebruikers, huidige en toekomstige, zullen zich het park eigen maken. Op hen rust de taak het ontwerp verder te dragen en de betekenis te geven die het toekomt. Kortom: het park te vervolmaken als stedelijk erf"
Wij zullen de politiek daaraan blijven herinneren.
De vereniging heeft ongeveer 250 leden.
Website: www.stadsparkschothorst.nl
   
terug naar boven

 

   
    Werkgroep Schothorst: Een groep bewoners van wisselende samenstelling en grootte die zich ad hoc bezig houdt met diverse onderwerpen betreffende hun leefomgeving, zoals het nieuwe bestemmingsplan, het winkelcentrum en het (snipper)groen.
   
terug naar boven

 

   
vrwaterwingeb  
De Vereniging Vrienden van het Waterwingebied heeft tot doel: het behouden, het herstellen en het bevorderen van de natuur- en cultuur-historische en ecologische- waarden van het gebied, plaatselijk bekend al het Waterwingebied en/of de Groengordel en/of Trimpark, gelegen tussen de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, de wijken Liendert en Rustenburg, de wijk Schuilenburg en de A28, eindigend bij de wijken Liendert en Rustenburg, de wijk Schuilenburg en de A28. De vereniging telt ongeveer 150 leden.
Roelie Norp
Website: www.waterwingebied.nl
   
   
De Verontruste Hooglanders heeft tot doel: Aantasting van het groene karakter van Hoogland-West voorkomen, waaarbij we er niet van overtuigd zijn, dat een golfbaan bijdraagt aan het groene karakter. Integendeel. We streven naar bereikbaarheid voor de burgers van Amersfoort-Hoogland van Hoogland-West door betere wandelvoorzieningen. Ook verdere burgerlijke bebouwing zou moeten worden voorkomen in dit (nog) fraaie agrarische gebied. De groep van Verontruste Hooglanders bestaat uit 15-20 leden. Het aantal sympathisanten is veel en veel groter, en bevindt zich in de gehele stad en zelfs regio.
Website: nnb
   
terug naar boven

 

   
   
Stichting Belangen Hamseweg Zuid - Groot Weede & bewoners De Schans is een bewonersinitiatief van het zuidelijke deel van de Hamseweg in Hoogland.

Wat willen wij?

In mei 2003 hebben wij ons als buurtbewoners georganiseerd in de belangengroep ‘Hamseweg Zuid/Groot Weede’ in verband met de komst van het ziekenhuis. Niet omdat wij tegen de komst van het ziekenhuis zijn, maar omdat wij ons zorgen maken over ons toekomstig woongenot. In overleg met de gemeente willen wij graag tot goede oplossingen komen voor onze zorgpunten.

Onze zorgpunten zijn met name:

 • (sluip)verkeer over de Hamseweg
 • verkeersontsluiting van het ziekenhuis
 • geluidsoverlast
 • de geplande hoogbouw van het ziekenhuis

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leonie Martens.

Website: alternatiefplan

   
terug naar boven

 

   
logo_LGN2  
De Bewonersvereniging Kersenbaan Actief (KBA) is opgericht voor “het op (pro)actieve wijze bewaren van de leefbaarheid in de wijken Dorrestein, Leusderkwartier, en Vermeerkwartier ”. De vereniging heeft op dit moment ruim 190 leden en wij verwachten dat bij verdere onrust over de aanleg van de Kersenbaan (deel 2) dit ledenaantal gemakkelijk stijgt tot 400 – 500 leden. Bewoners van diverse straten rondom de huidige Ponlijn tot verder in de wijken, zoals de Everard Meijsterweg, de Oudenhage tot aan de Vermeerstraat zijn lid geworden vanwege de zorgen over de plannen van de gemeente om de Kersenbaan deel 2 op een onverantwoorde wijze aan te leggen.
De statuten van de Bewonersvereniging beschrijven expliciet dat de vereniging zal overleggen met alle betrokken instanties en indien nodig juridische stappen zal ondernemen tegen diegenen die het leefklimaat bedreigen.
Het motto van de vereniging luidt: “De Kersenbaan komt er niet, of hij komt er perfect”.
Website: www.kersenbaan-actief.nl
   

 
   
   

Het Bewonersplatform Hogeweg Binnen is in 2008 opgericht. Wij richten ons met name op het deel van de Hogeweg tussen Ringweg Randenbroek/Kruiskamp tot de kruising Hogeweg met Flierbeeksingel.

Doelstelling: Het verbeteren van Infrastructuur, Milieu en Verkeer & Veiligheid en het aanzicht van de straat zijn de speerpunten van ons Platform.

Aanleiding van het bewonersplatform is de planvorming ‘Hogeweg Vernieuwt’. Hogeweg-binnen is in dit concept niet meegenomen. De woonsituatie verslechtert progressief. Ontbreken van veilige oversteekplaatsen, geen onderscheid tussen fiets- en voetpaden en parkeerhavens, een toename aan verkeer met significante aanwezigheid van vrachtverkeer zijn de grote drukpunten. Daarnaast wordt de historische waarde van de Hogeweg nu teniet gedaan door primaire doorvoerweg functie en daarbij behorende onverzorgde aankleding.

Het bewonersplatform ziet hier graag verandering in en heeft afgelopen oktober via een bewonersinitiatief een verbeterplan bij de gemeente ingediend.

Website: www.hogewegbinnen.nl

   

 
   
logoprkfltdelberg  

De Vereniging Parkflat de Lichtenberg telt 60 bewoners, die allemaal lid van de bewonersvereniging zijn. Het doel van de Vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de huurders en de bewoners van parkflat “De Lichtenberg”. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het opbouwen en in stand houden van een organisatie, het beleggen van bijeenkomsten, het verstrekken van informatie, het deelnemen aan overleg, het voeren van acties en het opkomen voor de belangen van haar leden, daaronder begrepen het voeren van juridische procedures, alsmede door alle overige middelen die bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van de doelstelling

Website: www.sgla.nl/ledenactueel.html

   

 

   
ivn   Het IVN, Vereniging voor Natuur- en milieueducatie (voorheen Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie) wil door educatief werk bijdragen aan een duurzame samenleving door speciaal aandacht te geven aan de relatie tussen natuur, milieu en mens. Het IVN is een landelijke vereniging met circa 16.000 leden in ongeveer 180 plaatselijke afdelingen. Het IVN afdeling Amersfoort e.o. is een afdeling met circa 140 leden, 30 jeugdclubleden en 140 donateurs. Via de diverse werkgroepen van de afdeling worden tal van activiteiten ontplooid die een bijdrage leveren aan de doelstelling. IVN Amersfoort e.o. is actief in het gebied Amersfoort, Hoevelaken, Leusden, Woudenberg en Scherpenzeel.

Website: www.ivnamersfoort.nl

   

 

 
   
blok  

Bewonersvereniging Blok43 is opgericht voor en door (toekomstige) bewoners aan de Spakenburgkade 2 t/m 30 in Vathorst, Amersfoort. Huiseigenaren van huizen in het bouwproject “23 van 5”.

   

 
   
logo_fietsersbond  
Website:
   

 

 

   
logo_vbbbb  
VBBBB: Vereniging tot Bescherming en Behoud van Bos Birkhoven-Bokkeduinen
Doel: Het behoud, het herstel en het bevorderen van de natuurwaarde van de gebieden Birkhoven en Bokkeduinen en het tegengaan van ontwikkelingen in en rond deze gebieden, die een bedreiging vormen voor de natuurwaarden. Leden: ca. 800.
Website:
www.vbbbb.nl
   

 

   
Logo_nmu  
NMU, de Natuur en Milieufederatie Utrecht
Doel: De NMU, de Natuur en Milieufederatie Utrecht, is een onafhankelijke en deskundige natuur- en milieuorganisatie, die de provincie Utrecht als werkgebied heeft. De NMU onderscheidt zich van andere natuur- en milieuorganisaties in de provincie, doordat ze zich vooral richt op beleidsmakers en beslissers in het provinciale speelveld. De achterban van de NMU bestaat uit organisaties die zich bezig houden met en zich zorgen maken over natuur, landschap, milieu en leefomgeving. Ruim tachtig groepen, met ieder weer hun eigen achterban, zitten in ons lokale en regionale netwerk.
Website:
www.nmu.nl
   

 

    Bomenstichting
   

Doelstelling: het beschermen van monumentale bomen, duurzaam boombeheer stimuleren, juridische bescherming van bomen verbeteren, verwondering over bomen oproepen.
De Bomenstichting kent 200 vrijwilligers en 3000 donateurs.

Website: www.bomenstichting.nl

    terug naar boven

 

   
Logo_bbn  
Binnenstad Bewoners Netwerk
Doel:Het Binnenstad Bewoners Netwerk is geen vereniging met statuten en reglementen. Ook zijn niet altijd de doelstellingen en werkwijze van de verschillende werkgroepen vastgelegd. De leden worden gerekruteerd op hun bereidheid ‘iets’ voor de binnenstad te willen betekenen. Initiatieven ontstaan meestal spontaan en worden door de werkgroepen nader uitgewerkt. Het BBN is een groep binnenstadbewoners die de leefbaarheid van de binnenstad wil vergroten door zoveel mogelijk bewoners te activeren om mee te praten en mee te beslissen over hun wijk, waar mogelijk met professionele krachten (bijv. gemeente, politie, SWA). Zij inventariseren de ideeën van bewoners en proberen een netwerk te creëren om de organisatie van activiteiten mogelijk te maken en hebben daarmee veel succes. Op dit moment bestaat de kern van het Binnenstad Bewoners Netwerk uit 20 personen die eens per maand met elkaar overleggen, gesteund door enkele honderden sympathisanten in de binnenstad. Onder het Binnenstad Bewoners Netwerk fungeren een aantal werkgroepen met ieder een eigen functie of doelgroep. In deze werkgroepen zijn, behalve leden van het Binnenstad Bewoners Netwerk op vaste basis, ook personen actief op projectbasis. Deze werkgroepen komen regelmatig bij elkaar. In de vergadering van het Binnenstad Bewoners Netwerk wordt hiervan verslag gedaan.
Website:
www.bbn-amersfoort.nl
   
   

Platform Amersfoort Duurzaam

Website:

www.amersfoortduurzaam.nl

terug naar boven