SGLA buigt zich over Vathorst-Noord

Persbericht

De algemene ledenvergadering van de SGLA heeft Peter de Langen herkozen als voorzitter van de vereniging. De vergadering vond plaats op maandag 15 juni jl. Behalve de herverkiezing van de voorzitter zijn ook twee notities besproken: de Toekomstvisie van de SGLA en het Speerpuntenprogramma. Beide notities zijn door de leden vastgesteld.

De Algemene Ledenvergadering heeft aandacht besteed aan het agenderen van actiepunten door het bestuur, standpunten die het bestuur namens de vereniging inneemt, de representativiteit van de woordvoerders namens de vereniging en de relatie tussen de werkzaamheden van de aangesloten leden en het algemene beleid van de SGLA. Daarbij is onder ogen gezien dat afzonderlijke leden ten opzichte van actuele zaken standpunten kunnen innemen die geheel of gedeeltelijk contrair zijn. De vergadering stelde vast dat leden, vanuit hun individuele standpunten, hun eigen nuances kunnen bepalen. Groeperingen die de leefbaarheid in onze stad vanuit uiteenlopende uitgangspunten nastreven, zijn lid van de SGLA om door bundeling van krachten hun eigen activiteiten te versterken. Ook al zijn er momenten dat de belangen van leden tegengesteld zijn, de samenwerking binnen de SGLA dient een hoger doel voor de langere termijn.

De Algemene Ledenvergadering heeft ook een werkgroep samengesteld die zich buigt over de actuele ontwikkelingen rondom Vathorst-Noord. Tijdens een intensieve discussie zijn bouwstenen aangedragen voor een mogelijke standpuntbepaling van de SGLA ten aanzien van de toekomst van Vathorst-Noord.

Notitie Toekomst SGLA

Notitie Toekomst SGLA

De ledenvergadering van de SGLA heeft gesproken over de wijze waarop haar vereniging de toekomst tegemoet gaat. Geconstateerd werd dat de participatie in Amersfoort zich in de loop der jaren heeft verbeterd. Daarnaast is geconstateerd dat de zelfredzaamheid onder de leden van de SGLA is toegenomen. Hierdoor wordt minder dan in het verleden een beroep gedaan op het SGLA-bestuur of op de overige leden. De participatie in Amersfoort heeft zich ook ontwikkeld door initiatieven zoals Bewoners033, Het Nieuwe Samenwerken, G1000 en dergelijke. Bij het tot stand komen van deze initiatieven heeft het SGLA-bestuur in veel gevallen op verschillende wijze een bijdrage geleverd. Door nieuwe initiatieven is de samenwerking binnen de stad verbreed en vinden bewonersgroepen elkaar steeds sneller.

Daarnaast ontstaan in de stad steeds nieuwe ontwikkelingsprojecten waarbij bewoners, ten behoeve van informatie en begeleiding, een beroep doen op de SGLA. In veel gevallen gebeurt dit zonder dat hiervoor specifieke groeperingen ontstaan die lid zouden kunnen worden van de SGLA. De SGLA, en met name het bestuur van de vereniging, treedt hierdoor steeds vaker op als een vliegende keep. Bestuursleden spreken in, nemen deel in participatieprojecten en ondersteunen bewonersgroepen die bij nieuwe projecten zijn betrokken. Deze accentverschuivingen binnen de stedelijke participatie hebben tot gevolg dat ledenvergaderingen van de SGLA minder worden bezocht. Het netwerk waarop de SGLA steunt is daardoor toe aan een herijking.

De discussie binnen de ledenvergadering leverde een aantal suggesties op. Op basis hiervan heeft het bestuur het hier volgende toekomstplan ontwikkeld.

 1. De SGLA blijft zich, conform haar statuten, bezig houden met het bevorderen en beschermen van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort en zijn regio. Haar belangrijkste intentie is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in stad en regio.
 2. De SGLA ondersteunt haar leden en andere bewoners(groepen) bij participatietrajecten.
 3. De SGLA opereert naar de geest van het Nieuwe Samenwerken en streeft naar goede samenwerking met andere groepen in stad en regio.
 4. De SGLA is overlegpartner volgens artikel 3.1.1.Bro om daardoor aan het begin van een RO-proces invloed te kunnen uitoefenen. Participatie in velerlei vormen is daarbij een belangrijk instrument
 5. Het SGLA-bestuur vertegenwoordigt de vereniging tegenover het openbaar bestuur ter wille van het verwezenlijken van de doelstellingen van de SGLA.
 6. De SGLA zet zich in voor het verspreiden van kennis onder haar leden.
 7. Het SGLA-bestuur communiceert met zijn leden, partners en belangstellenden door het periodiek uitgeven van een informatiebulletin met actuele informatie over ontwikkelingen in stad en regio. Het bulletin bevat niet alleen informatie maar ook analyse en duiding van ontwikkelingen. De SGLA ontwikkelt een blog op haar website over actuele ontwikkelingen. Bij het verspreiden van informatie wordt nauw samengewerkt met de samenstellers van Bewonersweb en Bewoners033, zonder daarbij de eigen identiteit van de SGLA te verwaarlozen.
 8. Twee keer per jaar wordt door het SGLA-bestuur een algemene ledenvergadering (alv) uitgeschreven. De eerste hiervan is vooral van huishoudelijke aard, tijdens de tweede alv wordt vooral aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen waarvoor zo nodig gastsprekers worden uitgenodigd.
 9. Het SGLA-bestuur organiseert opiniërend onderzoek onder zijn leden om daarmee de meningsvorming binnen de SGLA te stimuleren.
 10. De SGLA blijft alert op nieuwe ontwikkelingen binnen de stad en de regio, onder meer door het verrichten van onderzoek.

Het SGLA-bestuur houdt de temperatuur van de stad in de gaten en zal naar behoefte medicatie en naar vermogen verzorgen. Al deze punten kunnen slechts worden ontwikkeld door de gezamenlijke inzet van het bestuur en de leden. In het verleden steunde het werk van de vereniging op de inbreng en activiteiten van onderwerp-gerichte werkgroepen. Het bestuur is van mening dat dit ook voor de toekomst een effectieve werkwijze is.

Tot slot: de SGLA is ooit opgericht om samen te werken aan een leefbare stad. De grondgedachte daarbij was: Samen Sta Je Sterker! Dit uitgangspunt heeft niets aan geldigheid verloren. De ontwikkeling van de participatie in de stad heeft er toe geleid dat de SGLA zich steeds meer manifesteert als een actief bewonersnetwerk. Maar ook in deze vernieuwde situatie blijft voor de SGLA de ondersteuning bij participatietrajecten een belangrijk uitgangspunt.

Second Opinion Westtangent

PERSBERICHT

Amersfoort, 12 mei 2015

Second Opinion Westtangent

Buurtcomité Beroemde Vrouwen en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) hebben een second opinion laten uitvoeren door Joep Lax, verkeerskundige van het bureau XTNT, met betrekking tot de verkeersanalyse voor de Westelijke Ontsluiting. Ook hebben wij een andere verkeerskundige gevraagd een beoordeling te geven op de input voor het verkeersmodel 2014 dat gebruikt wordt door de gemeente. Hierbij is wel opgemerkt dat beiden niet het bewonersmodel hebben kunnen beoordelen, omdat de gemeente Amersfoort weigert dit te laten uitrekenen in het nieuwe verkeersmodel 2014. De gebruikte gegevens komen uit de door de gemeente wél verstrekte gegevens.

De conclusies zijn uit de second opinion van Joep Lax zijn als volgt:

 • Door het afstemmen van verkeerslichten op de spoorwegovergang is de file op de DF-laan in noordelijke richting afgenomen en is de doorstroming nu al verbeterd.
 • Met het toenemende gebruik van geavanceerde navigatiesystemen ontvangt een bestuurder in een werkdagspits vier tot vijf in reistijd vergelijkbare routes en hoeft hij niet via de Westelijke Ontsluiting.
 • In de huidige situatie is de reistijd, inclusief oponthoud bij verkeerslichten en bestaande doorstroming volgens routeplanners 4 minuten. In de voorkeursvariant is op het 2600 meter lange traject de reistijd 220 seconden (circa 3,5 minuten). De rijtijdwinst in 2025 met variant 7 zal dus maximaal een halve minuut bedragen. Door aanleg van de voorkeursvariant zal de verdeling over het wegennet niet anders worden dan nu, de groei is afhankelijk van de verkeersgroei in zijn algemeen.
 • Pas bij een sluitingstijd van 20 minuten per uur gaat de spoorweg een knelpunt worden en zouden aanpassingen noodzakelijk zijn. Op basis van gegevens van Prorail is de verwachte sluitingstijd 12 tot 16 minuten in 2025.

Het antwoord op de vraag of de Westelijke Ontsluiting nodig en wenselijk is, luidt ontkennend. Er is hooguit een kleine capaciteitstoename nodig. De groei van het verkeer zal afvlakken, van uitwijken van verkeer door doorstromingsproblemen is nu maar beperkt sprake. Meer capaciteit aanbieden zal leiden tot aantrekken van verkeer en tot een toename van de overlast voor natuur en leefomgeving.

De vraag of het ook anders kan, wordt ook beantwoord: Ingrijpen zal in de eerste plaats nodig zijn op de Stichtse Rotonde, waar met name de aansluiting van de DF-laan op de rotonde meer capaciteit moet krijgen. Het plaatsen van verkeerslichten is al een eerste verbetering. Een tweede mogelijke verbetering, vooral vanuit oogpunt van veiligheid en dus niet vanwege de doorstroming, is een ongelijkvloerse kruising bij de spoorwegovergang.

Verkeerskundige Lucas Wildervanck MSc. heeft zijn licht laten schijnen over de input van de Tabel invoer sociaaleconomische gegevens n.a.v. de verkregen gegevens van het WOB-verzoek. Hij weerlegt een aantal van de verwachte groeifactoren die als input voor de tabel gebruikt zijn.

 • Het inwoneraantal in Amersfoort zou tot 2024 veel harder groeien dan landelijk door het CBS verwacht. De bevolking groeit wel iets, maar dan met name de groep 65+ers; een groep die over het algemeen juist niet tijdens de spits rijdt.
 • De groei van het aantal arbeidsplaatsen wordt gesteld op 18% in 10 jaar. Met de huidige landelijke groei van minder dan 1% per jaar is dit groeitempo niet te verwachten. Het is echt pertinent onjuist om van een permanente groei tot 2024 uit te gaan.
 • Ontwikkeling van kantoren en bedrijventerreinen. Momenteel staat 8 mio m2 aan kantoorruimte staat leeg en de vastgoedwereld gaat er niet vanuit dat die ruimte ooit nog gevuld gaat worden.
 • Ontwikkeling van winkelgebieden. Het internetwinkelen zal doorgroeien waardoor slechts krimp in het winkelaanbod te verwachten is.
 • Toename van flexibele werktijden (minder spitsverkeer) is wel te verwachten, maar niet als input meegenomen.

Samenvattend is zijn conclusie dat er voorlopig geen enkele noodzaak is om de Westtangent nu aan te leggen en dat het heel verstandig zou zijn om de aanleg vooralsnog op te schorten.

Buurtcomité Beroemde Vrouwen en de SGLA onderschrijvende conclusie van beide verkeerskundigen dat de Westelijke Ontsluiting niet nodig is en vraagt de gemeente derhalve opnieuw om een herbezinning op de gemeentelijke voorkeursvariant en om de bewonersvariant alsnog te laten doorrekenen.

Liedewij Haver Droeze

Buurtcomité Beroemde Vrouwen

Peter de Langen,

Voorzitter SGLA

VRAGEN OVER VRAGEN GEMEENTERAAD

Aan de leden van de gemeenteraad

van Amersfoort.

Amersfoort 3 mei 2015.

Beste leden van de gemeenteraad,

Wij, een aantal betrokken inwoners van Amersfoort hebben op 14 april jl een manifest ingediend om uiting te geven aan onze boosheid en onze zorgen over het gevoerde financiële beleid van Amersfoort. Afgelopen dinsdag is er een concept herstelbegroting gepresenteerd. U heeft de tijd om hier tot 8 mei vragen over te stellen.

Als vervolg op ons manifest hebben wij een aantal vragen over het proces geformuleerd.

De insteek is tweeërlei. Mogelijkerwijs zien wij van ‘buitenaf’ andere zaken dan u en onze insteek is om samen met u zoveel mogelijk te doen om nieuwe financiële debacles in de toekomst te voorkomen. Ook blijft onze ambitie om de samenwerking tussen de gemeente en de inwoners van de stad te verbeteren.

En dan gaat het om samen wérken, op basis van wederzijds respect, aan een gezonde toekomst van onze stad. Dit vereist openheid en eerlijkheid, het onder ogen zien van gemaakte fouten of afwegingen, met de intentie om hiervan te leren.

Een passage uit het voorwoord van het coalitieakkoord van het huidige college:

"Dit coalitieakkoord bevat afspraken op hoofdlijnen. De financiële kaders reiken veelal tot en met 2016. Dan heeft de coalitie een herijking van afspraken voorzien, waarbij de raad en de stad worden betrokken. Die herijking valt samen met het resultaat van een kerntakendiscussie die in 2015 wordt gevoerd. Ook is in 2016 meer zekerheid te verwachten over de financiële ontwikkelingen in 2017 en 2018. Vooralsnog zijn voor die jaren flinke rijksbezuinigingen te voorzien."

Vervolgens worden in dit coalitieakkoord een aantal zaken op hoofdlijnen benoemd.

Het lijkt erop dat uitspraken uit het coalitieakkoord door de ingreep van de provincie in een pennenstreek niet meer gelden. Tegelijkertijd worden er vijf nieuwe uitgangspunten voor de begroting geformuleerd.

Hieronder doen wij u een suggestie voor een aantal procesvragen die door de gemeenteraad aan het college voorgelegd kunnen worden.

1 Waar komen de vijf uitgangspunten voor de begroting vandaan?

2 Wanneer zijn die door het college vastgesteld?

3 Als dat al voor de inventarisatie-ronde was, waarom zijn die dan niet met de stad gecommuniceerd?

4 Het college stelt dat alle 2500 reacties meegenomen zijn, en o.a. gewogen zijn met die uitgangspunten. Hoe is dat gebeurd?

5 Kan de gemeenteraad inzage krijgen in de wijze waarop de reacties zijn beoordeeld, gewogen en meegenomen, op het niveau van de individuele reacties?

6 Hoe gaat u borgen dat bezuinigingen waar de gemeenteraad eventueel mee instemt ook daadwerkelijk gerealiseerd worden en hoe gaat u hierover rapporteren aan de gemeenteraad en de stad?

7 Wat bedoelt het college met de zinsnede in het raadsvoorstel (regn 4968315) "Ondanks de soms kritische, teleurgesteld of bezorgde motivering van de inbreng, hebben wij daaruit veel zaken in onze afweging kunnen betrekken". Zou 'dankzij" niet beter op zijn plaats zijn dan 'ondanks' in deze zin. Het college zocht tot juist de kritische inbreng van de stad. En dat de stad teleurgesteld en bezorgd was over de bezuinigingen kan toch nauwelijks als een verrassing zijn gekomen.

8 Het college schrijft in het raadsvoorstel (in het stuk over het pamflet) "Naast boosheid en zorg die deze inventarisatie creëerde, heeft deze aanpak ook geleid tot grote (her)bevestiging van de noodzaak om vanuit de gemeentelijke begroting te investeren in bepaalde taken." Op welke taken doelt het college hier?

9 Het college schrijft " Sterker partnerschap in de maatschappelijke opgaven waar we voor staan, wordt vanuit de stad oprecht ervaren - zo lezen en horen we terug. Niet de oproep om als overheid terug te treden overheerst, maar de uitnodiging om vanuit gezamenlijkheid aan de slag te gaan, vertrouwen uit te spreken in elkaar en te blijven investeren in de toekomst van onze stad." Waar baseert het college deze blijk van partnerschap en vertrouwen op? En hoe rijmt dit met de observatie van de 75 ondertekenaars van het Manifest, waarvan een groot aantal meer dan gemiddeld betrokken burgers zijn.

En vragen die wij hebben ten aanzien van de rol van de gemeenteraad:

a. Heeft u ingestemd met de vijf uitgangspunten? En is dit het kader wat u het college heeft meegegeven?

b. Er zijn 61 pagina’s met vragen richting het college gesteld. Een aantal daarvan is nog niet beantwoord. Het valt ons op dat veel antwoorden over procedures gaan en de inhoudelijke beantwoording wordt uitgesteld. Heeft u als gemeenteraad nu voldoende informatie (zowel inhoudelijk als procesmatig) om uw verantwoordelijkheid als controlerend orgaan van dit college te kunnen nemen?

c. Gaat u nu wel of niet invulling geven aan de raadsenquête? De uitspraken in de afgelopen gemeenteraad waren hierover voor ons niet helder.

Deze vragen reiken wij u aan vanuit een constructief-kritische houding en als waardering en toevoeging op al het werk dat u in deze reeds heeft verzet. Tegelijkertijd is het voor ons ook een manier om onze betrokkenheid te laten zien en onze mede-verantwoordelijkheid als inwoner van deze stad te nemen.

Met vriendelijke groet,

De ondertekenaars van het manifest

Klacht naar Nationale Ombudsman over procedure Westtangent

PERSBERICHTAmersfoort, 30 april 2015

Klacht naar Nationale Ombudsman over procedure Westtangent

Het participatieproces voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting (Westtangent) in Amersfoort is weliswaar intensief geweest, maar weinig zorgvuldig. Dit stelt een zestal bewonerscomités en organisaties die bij de discussie over de Westtangent zijn betrokken. Over deze onzorgvuldigheid en de gevolgen daarvan hebben zij een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman.

De klacht bij de Nationale Ombudsman is ingediend door het Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, Bewoners BW-laan Noord, Milieudefensie Amersfoort, Stichting Woonklimaat Berg, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en de Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen (VBBBB). Vooringenomenheid bij het gemeentebestuur, tijdsdruk, gebrek aan informatie en het tussentijds wijzigen van de ‘spelregels’ door de gemeente zijn enkele van de punten die in de klacht bij de Nationale Ombudsman aan de orde worden gesteld.

Aan de Nationale Ombudsman wordt gevraagd een oordeel te vellen en een uitspraak te doen over de mate van zorgvuldigheid die het gemeentebestuur tijdens het participatieproces heeft gehanteerd. De indieners van de klacht hopen dat de Nationale Ombudsman aanbevelingen doet hoe het proces rondom de besluitvorming over de aanleg van de Westelijke Ontsluiting kan worden verbeterd. Mogelijk ziet de Ombudsman ook nog mogelijkheden tot bemiddeling in dit vast gelopen proces.

Peter de Langen,

Voorzitter SGLA