OPROEP AAN HET GEMEENTEBESTUUR

OPROEP AAN HET GEMEENTEBESTUUR

Wij zijn verbijsterd, boos en teleurgesteld.

Onze mooie stad, waarin zoveel gebeurt waar we trots op zijn, dreigt in rap tempo te worden

afgebroken. Voorzieningen die de leefbaarheid en de sociale samenhang overeind houden

staan letterlijk in de (digitale) etalage van de uitverkoop, met als label het woord participatie.

Zonder visie heeft het College een grabbelton neergezet waar de inwoners zich omheen

mogen verdringen, met het risico elkaar daar te vertrappen. Maatschappelijke organisaties

en burgerinitiatieven voelen zich in de hoek gedrukt en vechten voor hun lijfsbehoud. De

chaos en paniek op het stadhuis lijkt inmiddels compleet.

De ‘winst‘ van het onzinnige proces dat is bedacht om de bezuinigingsdiscussie ‘met de

stad’ vorm te geven kent zo alleen maar verliezers. Het werkelijke resultaat van de afgelopen

zes weken is immers dat tot voor kort enthousiaste inwoners zich boos en verdrietig afkeren

en de handdoek in de ring gooien. Veel mensen hebben het machteloze gevoel dat de

gemeente een ‘verdeel & heers’-tactiek heeft toegepast en voelen zich ronduit bedonderd

door deze schijndemocratie. Burgers voelen zich ook overvallen: hebben we niet een

overheid die zorgvuldig en in overleg de koers hoort uit te zetten waarlangs belangrijke

beslissingen die de hele gemeente aangaan transparant en in samenspraak met de

inwoners worden genomen?

Maar nee, er is 60 miljoen aan voorstellen over de schutting gegooid, zonder enige richting

en kaders. met als gevolg zo’n 2500 reacties waarvan niemand weet hoe die onderling

gewogen zullen gaan worden.

Ondertussen lijkt de vraag kunstig weggemoffeld hoe het allemaal zo ver is gekomen. Het

gevoel bestaat dat “de gemeente de ellende heeft veroorzaakt en dat wij, burgers, nu de

rotzooi mogen opruimen”. Want wie hebben er zitten slapen op het stadhuis dat we ineens

zoveel miljoenen in het rood staan? Wie is er verantwoordelijk geweest voor het heen en

weer schuiven van tekorten en het creatieve boekhouden om de werkelijkheid te verhullen?

De Provincie vindt dat Amersfoort er financieel gezien een rommeltje van heeft gemaakt. En

de reactie op het stadhuis lijkt vooral te zijn dat ze het in het provinciehuis niet begrepen

hebben. Waarom zijn eerdere waarschuwingen vanuit de Provincie niet ter harte genomen?

Nu lijkt er maar één credo te klinken: we moeten zo snel mogelijk van het toezicht af. Alsof

de werkelijk problemen, en de oorzaken daarvan, dan zijn opgelost!

Het stadhuis is in rap tempo het vertrouwen van de stad aan het kwijtraken.

Maar misschien is het nog niet te laat. Daarom dit manifest.

Wij roepen het gemeentebestuur op om een forse pas op de plaats te maken.

Wij willen dat de gemeenteraad afstapt van het voornemen om al op 2 juni te

besluiten over de gewijzigde meerjarenbegroting.

o

Wij denken dat het preventief toezicht moet worden gezien als een kans in plaats

van als een bedreiging. Een langere periode van toezicht levert immers ‘gratis’

advies op over hoe het beter kan.

o

Wij geloven dat de kwaliteit van de besluitvorming aanzienlijk toeneemt als meer

de tijd wordt genomen voor een kwalitatieve beoordeling van de alternatieven,

vanuit vooropgestelde kaders en mét de stad.

Wij willen dat het College van B&W met de stad in gesprek gaat over een opnieuw

in te richten proces waarlangs de bezuinigingsopdracht via de weg van een

serieuze kerntakendiscussie vorm krijgt.

o

Wij willen dat wordt gezocht naar een werkwijze waarbij de inwoners niet tegen

elkaar worden opgezet, maar juist uitgenodigd worden samen te werken.

o

Wij willen dat het College daarbij geen opdrachtgever, maar vooralsnog

opdrachtnemers wordt van de stad.

Wij willen dat er een onafhankelijke enquête wordt gehouden naar de gang van

zaken die hebben geleid tot het financieel preventief toezicht van de gemeente.

o

Wij geloven dat het noodzakelijk is om al snel lering te trekken van het verleden,

om nieuwe miskleunen voor de toekomst te voorkomen.

o

Wij willen dat deze enquête onder leiding van inwoners van de stad wordt

gehouden.

Tenslotte

Veel actieve en betrokken burgers van Amersfoort, al dan niet georganiseerd in

burgerinitiatieven, zetten zich al lange tijd in voor bestuurlijke vernieuwing: een manier van

werken waarbij stad en stadhuis samen vraagstukken oppakken en proberen te

beantwoorden. Die ambitie, dat elan, heeft door de gebeurtenissen een meer dan forse

knauw gekregen.

It takes two to tango, maar het geloof dat de liefde van twee kanten komt

nu het er echt toe doet is bij veel mensen verdwenen. We hebben zelfs signalen ontvangen

dat verschillende actieve burgers zich op dit moment ernstig beraden op hun deelname aan

lopende initiatieven in het kader van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie.

De bal ligt bij u. En ons dringende verzoek is: pak die bal op.

Onderstaande inwoners van de stad onderschrijven van harte dit pamflet:

Jan Aalbers

Esther Achttienribbe

Erik Bax

Ab van Beek

Guido van Beek

Nynke van Beem

Michiel Berculo

Willem Berghuis

Lia Bouma

Jan Breg

Joke van Burgsteden

Gerard Chel

Annemiek de Crom

Nelleke Dumoulin

Nicole Esteje

Oege Faber

Jan Feikema

Christel Hartkamp

Peter Hartkamp

Carla Hartog

Mariëlle den Hartog

Maartje ter Horst van

Delden

Dick Haver Droeze

Liedewij Haver Droeze

Edgar van Groningen

Margriet Guiver-

Freeman

Nienke van der Heide

José Heideveld

Margriet van der

Heijden

Hans van Helden

Margreet van

Hensbergen

Wim Hermsen

Nienke van Herwijnen

Geurt Hilhorst

Hanneke van den

Hoek-Hesseling

Riekje Hoffman

Gea Hogenbirk

Mieke Honingh

Annemarth Idenburg

Hans van Keken

Wilma van Klooster

Krijn Koetsveld

Jan-Herman Koller

Peter de Langen

Paul Liklikuwata

Cees van der Linden

Vincent Linderhof

Angela Manders

Cornelis de Maijer

Ben Nitrauw

Roelie Norp

Moniek Nusselein

Ria Pasman

Kees Quaadgras

Ans Raven

Ria Roelofs

Anne-Marie Ruiter

Marcel Sanders

Mira Schirer-Majoor

Joke Sickmann

Raphael Smit

Paul Struijk

Theo Stubbé

Peter van Swieten

Jos Thomas

Dick van de Velde

Wilma Verburg

Rob Vermazen

Marie-Antoinette de

Veth

Wil Voorn

Harry Vos

Daan Vosskühler

Eefke Wesdorp

Lucas Wildervank

Norbert van Zwetselaar

Geen supermarkt in Ierse Pond

PERSBERICHT

26 februari 2015

Geen supermarkt in Ierse Pond

Een supermarkt in het bedrijvengebied Vathorst is een gevaar voor het bestaande en geplande winkelaanbod in Vathorst/Hooglanderveen. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Ierse Pond, op de hoek van de Valutaboulevard en de Heideweg, moet de vestiging van een supermarkt van ca. 3.000 m2 worden uitgesloten. De SGLA dringt hierop aan bij de Amersfoortse gemeenteraad.

Dinsdag 3 maart staat het vaststellen van het bestemmingsplan Ierse Pond op de agenda van de gemeenteraad. Het College wil dit zonder discussie laten besluiten, hoewel in een groot aantal bezwaarschriften op de onwenselijkheid van een supermarkt in de omgeving van Ikea wordt gewezen. Vooral indien in Ierse Pond een Duitse prijsvechter wordt gehuisvest, staat dit verdere ontwikkeling van het winkelbestand elders in Vathorst in de weg. Voor de onlangs geopende buurtsuper in Hooglanderveen kan de vestiging aan Ierse Pond een nekslag betekenen en daarmee een jarenlange wens die in het dorp Hooglanderveen leefde, kort na zijn vervulling om zeep helpen.

In Vathorst/Hooglanderveen zijn drie supermarkten gevestigd: AH, Jumbo en de Boni. In noordelijk Vathorst moet in de toekomst een buurtwinkelcentrum worden ontwikkeld waarin ook plaats voor een supermarkt moet zijn. Dit buurtwinkelcentrum alsmede de realisatie van de derde fase van het winkelcentrum Vathorst komen door een supermarkt in het bedrijvengebied Vathorst op de tocht te staan.

De bouw van een supermarkt in Ierse Pond is het resultaat van de overeenkomst tussen de gemeente Amersfoort en de firma Vahstal. Uit een onderzoek van Seinpost Adviesbureau BV, opgesteld op verzoek van het gemeentebestuur, blijkt dat de nieuwbouw van de firma Vahstal ook geschikt kan zijn voor detailhandel in verschillende andere branches.

De SGLA juicht het toe dat de gemeente en Vahstal een langjarig probleem lijken te hebben opgelost. Maar aan de gemeenteraad wordt gevraagd om bij de goedkeuring van het bestemmingsplan de vestiging van een supermarkt in dit bedrijvengebied uit te sluiten.

 

Ontwikkel eerst totaalvisie voor heel Vathorst-Noord

PERSBERICHT

26 februari 2015

Ontwikkel eerst totaalvisie voor heel Vathorst-Noord

Ontwikkel een groene visie voor geheel Vathorst-Noord voordat er plannetjes worden gemaakt voor twee kleine deelgebieden. Dit is de mening van het SGLA-bestuur naar aanleiding van een voorstel van het Amersfoortse College dat dinsdag 3 maart in de raad aan de orde is. Het gemeentebestuur wil haast maken met de visieontwikkeling van twee kleine gebiedjes in Vathorst-Noord om daardoor in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie.

Het voorstel zou zonder voorafgaande discussie dinsdag 3 maart door de gemeenteraad moeten worden goedgekeurd. Directe aanleiding is de mogelijkheid voor de gemeente om in het noordelijkste puntje van Vathorst-Noord 20 ha grond te kopen die nu nog in bezit is van de woningcorporatie Portaal. Voor het grootste deel van de grond in Vathorst-Noord, waaronder zo’n 85 ha dat nog in bezit is van projectontwikkelaars, bestaan nog geen plannen. In 1998 heeft de raad bepaald dat dit gebied een groene, recreatieve functie moet krijgen.

Het voorstel aan de raad spitst zich toe op de visieontwikkeling voor de 20 ha grond van Portaal en een klein gebied bij Het Hammetje. ‘Ga eerst eens kijken hoe je het hele gebied wil invullen en hoe je verschillende recreatieve bestemmingen over het hele gebied wil spreiden. Pas daarna kan je met het invullen van deelgebiedjes beginnen,’ aldus de SGLA. De SGLA vreest dat het haastwerk dat nu gaat plaatsvinden tot knoeiwerk leidt. Hierdoor kunnen later hogere kosten ontstaan die de winst van de provinciale subsidie die voor het einde van het jaar nog kan worden verdiend, teniet doen.

In een brief aan de gemeenteraad vraagt het SGLA-bestuur aan de raad om dinsdag a.s. niet alleen geld beschikbaar te stelle voor grondaankoop, maar het College opdracht te geven voor het opstellen van een groene visie voor heel Vathorst-Noord voordat met het invullen van allerlei deelplannetjes wordt begonnen.

Voorlichtingsbijeenkomst gevolgen Westelijke Ontsluiting 7 maart a.s.

PERSBERICHT

 

Voorlichtingsbijeenkomst gevolgen Westelijke Ontsluiting 7 maart a.s.

 

Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, Milieu Defensie Amersfoort, Stichting Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, Stichting Woonklimaat Berg, Stichting en Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen organiseren op zaterdag 7 maart a.s. een voorlichtingsbijeenkomst over de gevolgen van de westelijke ontsluiting voor de natuurwaarden en leefomgeving in het plangebied. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 10.00u tot 13.00u in De Kabouterhut, BW – laan 202 in Amersfoort. Er worden door de verschillende betrokkenen presentaties gegeven. De bijeenkomst wordt afgesloten met een rondwandeling door het Bos Birkhoven. Belangstellenden zijn welkom en worden uitgenodigd vooral met de fiets te komen.

WOB-verzoek Westelijke Ontsluiting: bewonersorganisaties willen inzicht in verkeersgegevens

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

 

¿¿

                                                                                                                                                                                       E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                                                                                                                                                                                    Website: www.sgla.nl

 

Correspondentie adres:

Drapiersgilde 119

3813 GV Amersfoort

 

Amersfoort, 20 februari 2015

 

PERSBERICHT

 

WOB-verzoek Westelijke Ontsluiting: bewonersorganisaties willen inzicht in verkeersgegevens

Het gemeentebestuur van Amersfoort verstrekt geen essentiële informatie over de te verwachte verkeersdruk op en rondom de aan te leggen Westelijke ontsluiting. Zowel in 2011 als in 2014 zijn verkeersrapporten opgesteld over de te verwachten verkeersintensiteit op de geplande ontsluiting aan de westzijde van de stad, de zogenaamde Westtangent. Uit indirecte informatie is naar voren gekomen dat de oorspronkelijke cijfers over de verkeersdruk aan de westzijde van de stad niet meer relevant zijn. Nut en noodzaak voor de Westtangent zouden aan betekenis hebben verloren.

In het komende voorjaar presenteert het gemeentebestuur het ontwerpbestemmingsplan voor de Westelijke Ontsluiting. Voorafgaand hieraan worden bewonersgroepen bij het vooroverleg voor het bestemmingsplan betrokken. Het gaat hierbij om organisaties die de afgelopen jaren binnen het participatieproces een rol hebben gespeeld, zoals de Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA), het buurtcomité Beroemde Vrouwen, de Stichting Woonklimaat Berg en Milieudefensie Amersfoort.

Deze organisaties hebben geconstateerd dat de informatie die het gemeentebestuur heeft verstrekt, niet compleet is. Dit belemmert de meningsvorming over het bestemmingsplan dat het gemeentebestuur binnenkort presenteert. Ontbrekende stukken zijn onder meer: de vergelijkende cijfers bij de verschillende varianten voor de Westelijke Ontsluiting, de input die voor het verkeersmodel 2014 is gebruikt en het materiaal waarmee de input voor de verkeersmodellen van 2011 en 2014 kan worden vergeleken.

Om een goede reactie op het concept voor het voorontwerpbestemmingsplan te kunnen geven, heeft de SGLA, mede namens het Buurtcomité Beroemde Vrouwen, de Stichting Woonklimaat Berg en Milieudefensie Amersfoort, het gemeentebestuur door middel van een WOB-verzoek verzocht alsnog de gevraagde informatie te verstrekken. Omdat de tijd dringt, vragen de organisaties de informatie zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 10 maarta.s. beschikbaar te stellen

Met dit drukmiddel moet tijdig openbaar worden of nut en noodzaak voor de nieuwe Westelijke Ontsluiting nog steeds aanwezig is. Is, zo vragen velen zich af, een investering van bijna zeventig miljoen euro zinvol indien slechts enkele minuten tijdwinst voor het autoverkeer wordt geboekt. En rechtvaardigt de geringe tijdwinst de aantasting van de natuur aan de westzijde van de stad, onder meer door de kap van zo’n 3.000 bomen en de extra milieuoverlast in dit – tot nog toe nog – groene gebied aan de stadsrand.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de SGLA, Peter de Langen: telefoon 06 2096 5400

 

Bijlage: WOB-verzoek d.d. 20 februari 2015