Groen/blauwe Structuur

Inspreken Hoogland-West 2 juni 2009

Inspreken Hoogland-West 2 juni 2009

We hebben grote bezwaren tegen de nu voor liggende visie. Er lag overigens al een visie op het buitengebied West, namelijk een Voorontwerp Bestemmingsplan, dat ter visie is gelegd zonder golfbaan. In deze visie wordt wel hier erg de mogelijkheid geboden voor een oprukkende verstening. Er worden “landgoederen” mogelijk gemaakt, waardoor in feite minimaal 12 woningen worden toegevoegd in het Landschapspark bij Weerhorst en Boelenhof. Terwijl dit gebied volgens ons onderdeel is van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en in het Voorontwerp bestemmingsplan hier natuurontwikkeling was voorzien. Overigens valt een groot deel van dit gebied ook onder de geluidszone Isselt.

Bedenkingen Bestemmingsplan Buitengebied Oost Gemeente Amersfoort, 11 mei 2009

Bedenkingen Bestemmingsplan Buitengebied Oost Gemeente Amersfoort, 11 mei 2009

Geacht College van Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De SGLA

De vereniging SGLA is een koepel van belangengroeperingen in de stad Amersfoort welke onder meer als doelstelling heeft: “de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, het behouden en het verbeteren van de natuur -, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords.”

De SGLA heeft op 13 februari 2009 aan de betrokken woordvoerders in de Raad de volgende tips gestuurd om tot een goed amendement t.b.v. het bestemmingsplan Buitengebied-Oost (Stoutenburg) te komen, met als doel het voorkomen van woningbouw in dit gebied:

De SGLA heeft op 13 februari 2009 aan de betrokken woordvoerders in de Raad de volgende tips gestuurd om tot een goed amendement t.b.v. het bestemmingsplan Buitengebied-Oost (Stoutenburg) te komen, met als doel het voorkomen van woningbouw in dit gebied:

Aan de leden van de Raad, woordvoerders in het kader Bestemmingsplan Buitengebied Oost,

Ingesproken tekst in De Ronde Stoutenburg Noord

27 januari 2009

In de historie van de Heerlijkheid zijn alle tot nu toe opgerichte kastelen verdwenen. Dit was nooit zonder reden. De vraag is sowieso of deze plek wel geschikt is voor het oprichten van een nieuw kasteel. De SGLA wil nog een aantal argumenten aandragen die duidelijk maken waarom deze nieuwe woontoren een verkeerd plan is.

Zienswijze inzake Bestemmingsplan Buitengebied Oost

30 juli 2008

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij geven wij onze zienswijze Bestemmingsplan Buitengebied Oost.

  1. Procedure

We maken bezwaar tegen de gevoerde procedure voor zover het betreft het ter visie leggen van het bestemmingsplan in de vakantieperiode. Dit ondanks het verzoek van de gemeenteraad om binnen de wettelijke mogelijkheden een langere periode aan te houden. In de Raadsinformatiebrief van 15 juli 2008  wordt aangegeven dat het wettelijk niet mogelijk zou zijn om de ter inzage termijn te verlengen. Wat in ieder geval wel mogelijk was geweest was de procedure eerder te starten dan wel later te starten. Het argument dat niet eerder met de procedure kon worden begonnen, wordt niet onderbouwd en doet geen recht aan belanghebbenden, daar voor velen van de feitelijke bezwaarperiode aanzienlijk korter uit valt i.v.m. geplande vakanties, waardoor zij in hun belangen worden geschaad. Ook het argument dat de bestemmingsplannen en procedures niet op de nieuwe wet WRO zijn geënt wordt niet onderbouwd. Het lijkt ons toch dat bestemmingsplannen zodanig moeten zijn ingericht, dat hiermee rekening kan worden gehouden, dan wel had moeten worden gehouden Het getuigd van onzorgvuldig bestuur, nu het College wensen vanuit de gemeenteraad én vanuit de bevolking zo naast zich neerlegt. We maken hiertegen dan ook formeel bezwaar, zodat wij in een latere procedure hierop eventueel nog kunnen terugkomen.