Groen/blauwe Structuur

Bedenkingen Bestemmingsplan Buitengebied Oost Gemeente Amersfoort, 11 mei 2009

In november 2005 hebben wij in het kader van het vooroverleg artikel 10 een reactie op het bestemmingsplan gegeven. In 2006 hebben wij ingesproken bij de gemeenteraad en in juli 2008 hebben wij een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan Buitengebied Oost. Tot slot hebben wij in januari 2009 wederom ingesproken bij de gemeenteraad en onze zienswijze aangevuld met een e-mail met een voorstel voor concrete wijzigingen in het bestemmingsplan.

We zijn blij dat dit heeft geleid tot gedeeltelijke aanpassing van het bestemmingsplan en de plankaart waardoor de bouw van het appartementencomplex niet door gaat. Toch willen wij nog reageren op het nu vastgestelde bestemmingsplan, omdat de wijzigingen nog niet volledig zijn Hierbij geven wij de volgende bedenkingen.

Wijzigingen n.a.v. Raadsbesluit

Wij zijn van mening dat er onvoldoende uitvoering is gegeven aan het Raadsbesluit van 24 februari 2009. In het met zeer ruime meerderheid aangenomen amendement is expliciet aangegeven dat plantoelichting, voorschriften en plankaart moesten worden aangepast. In het voorliggende bestemmingsplan is dit niet gedaan, maar is slechts gemeld dat alle teksten die betrekking hebben op de omlegging van de Stoutenburgerlaan dan wel de bouw van het kasteel in het gebied Heerlijkheid Stoutenburg niet meer van toepassing zijn en als geschrapt moeten worden beschouwd.

Zoals de Gemeente echter zelf al aangeeft is het Bestemmingsplan bijna geheel geschreven voor juist wel het toestaan van het appartementgebouw (ten onrechte is in het bestemmingsplan steeds gesproken van een kasteel). Door de plantoelichting in stand te laten, wordt de indruk gewekt, dat dit toch onderdeel van het bestemmingsplan uitmaakt. Dit wekt erg veel verwarring, want welk deel van de toelichting is wel van toepassing en welk deel niet. Hiermee is de rechtszekerheid zeker niet gebaat. Het was niet voor niets dat expliciet door de gemeenteraad werd gevraagd om aanpassing van ook de plantoelichting.

Ø  We verzoeken op grond van uw bevoegdheid geen goedkeuring te verlenen aan de plantoelichting en de gemeente alsnog de plantoelichting te laten aan passen aan het besluit van de gemeenteraad

De SGLA heeft in eerdere reacties richting Gemeenteraad aangegeven grote moeite te hebben met de bepalingen in het kader van de Landgoedregelingen in dit gebied. Hierover is door ons in de commissie van de Raad ingesproken. De gemeenteraad heeft toen aangegeven  hierover nog apart een discussie te voeren, helaas is dat nog gebeurd. Het is o.i. geen gebied dat hiervoor geschikt is. We zijn van mening dat de kwalificatie Landgoederen uit het bestemmingsplan had moeten worden verwijderd. Dit is vooral ook nodig, omdat anders een versnippering van het gebied kan ontstaan, nu met de gewijzigde plankaart, wel op andere locaties, zoals de Emelaarseweg 14, gebouwd kan worden, waar dat elders niet is toegestaan. Dit doet afbreuk aan de bestaande ruimtelijke kwaliteit.

Het toevoegen van landgoederen valt ook binnen het nee, tenzij beleid. We zijn van mening dat er binnen de groene contour van dit bestemmingsplan nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van deze gebieden niet zijn toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Nieuwe Landgoederen in dit gebied, voldoen naar onze mening niet aan de bepaling van groot openbaar belang en tasten de ruimtelijke kwaliteit significant aan van dit bijzondere gebied.

Ø  We handhaven daarom onze zienswijze en verzoeken om het bestemmingsplan als volgt  aan te passen, dan wel goedkeuring te onthouden aan de betreffende artikelen:

  • Artikel 1.34 Landgoed  ->  verwijderen
  • Artikel 5, lid 9 sub d en artikel 8, lid 8 sub e -> verwijderen
  • Artikel 6.7 sub d Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve nieuw landgoed ->  geheel verwijderen
  • Artikel 9 Landgoed -> geheel verwijderen

Ambtshalve wijzigen

In de ambtshalve wijzigingen zijn een aantal artikelen aangepast met een aanlegvergunningenstelsel, waarbij afwijkingsbevoegdheid is neergelegd bij burgemeester en wethouders. Wij hebben moeite met de kwalificatie “indien er sprake is van een aanzienlijke ruimtelijke kwaliteitswinst” Onvoldoende wordt aangegeven wat hieronder moet worden verstaan. Hierdoor is het risico groot dat burgemeester en wethouders, in opvolgende Colleges, hieraan steeds eigen invullingen kunnen geven. We zijn van mening dat dergelijke bepalingen te weinig rechtszekerheid bieden en het gevaar van willekeur met zich meebrengen. We vinden dat de afwijkingsbevoegdheid hiermee te ruim is geformuleerd en vinden, dat in dit gebied een dergelijke bevoegdheid aan de gemeenteraad dient te worden gegeven, zodat er meer afweging en politieke discussie mogelijk is. Ook hebben belanghebbenden meer mogelijkheden voor bezwaar.

Ø  We verzoeken u daarom goedkeuring te onthouden aan:

  • Artikel 8, lid 8a sub 3
  • Artikel 6, lid 7d onder 5
  • Artikel 6, lid 7d onder 6 sub e

Plankaart

  • Bestemming LG (=Landgoed) verwijderen en de bestemmingen handhaven conform het huidige gebruik.
  • Bestemming Landgoed A verwijderen en de bestemmingen handhaven conform het huidige gebruik.

We verzoeken  u het bestemmingsplan aan te passen met de genoemde punten, dan wel goedkeuring op genoemde punten te onthouden.