Groen/blauwe Structuur

Inspreken Hoogland-West 2 juni 2009

Door de forse Ruimte voor Ruimteregeling kan in de gebieden Buurtschap Coelhorsterweg/ Droevendalsesteeg (ruim 50 kavels)  en  Polder Over Zeldert (10-15 kavels) het aantal woningen worden verdubbeld! Dus 60-70 woningen extra! Daarnaast sportvoorzieningen en een golfbaan, dat betekent een enorme druk op dit waardevolle gebied. We kunnen ons niet voorstellen dat u dit als Raad wilt!

We vinden deze visie een slechte uitwerking van het Voorontwerp Bestemmingsplan. We hebben een andere visie voor ogen. Uitgangspunten voor de SGLA zijn hierbij:

  • Geen verdere verrommeling van het gebied, maar respect voor het unieke kleinschalige verkavelingpatroon en het hoevenlandschap
  • Uitgebreid onderzoek naar de Flora en Fauna, met name naar de vogelstand
  • Een vrijwillige MER, waarbij flora en fauna, verkeer, archeologie onderdeel vanuit maken.
  • Onderzoek naar verkeersoverlast door de combinatie van voorzieningen die overwogen worden (Gym XL en Golfbaan)
  • Kleinschalig medegebruik, zoals voorzien was in het voorontwerp bestemmingsplan, zoals kleinschalige activiteiten bij de boer, zoals minicamping, kaasverkoop, speelplekken op de boerderij, een  zorgboerderij enzovoorts.
  • Geen landgoederenregeling, om te voorkomen dat verrommeling plaatsvindt en geen Ruimte voor Ruimte regeling toestaan. Wijzigingsbevoegdheid bij de Gemeenteraad en niet bij het College.
  • Wandelpaden en scheiding van verkeerstromen, waarbij de gemeente ook zelf initiatief niet en het niet overlaat aan particulier initiatief
  • In onze optiek is in een dergelijke visie geen plaats voor een golfbaan, die bedreigt de vogelstand en natuurwaarden, is een aantasting van het landschap, en heeft geen meerwaarde voor Hooglanders en recreanten omdat het voor een select gezelschap is. Dit sluit aan bij de visie die gemeente zelf geeft in een reactie op BP Buitengebied Oost: “Een golfbaan is een ongewenste ontwikkeling in een gebied waar nu juist bescherming van natuurlijke waarden voorop staan. De verkeersaantrekkende werking, de forse ingreep in het landschap, zijn slechts 2 aspecten die hierin al niet passen.”(einde citaat blz. 70 BP Buitengebied Oost juni 2008). Als dat geldt voor het ene buitengebied, behoort dat volgens ons ook te gelden voor dit buitengebied! In onze optiek passen hallen als de Manege en andere hallen van Van Dijk ook niet in dit gebied. Misschien kunnen fouten uit het verleden worden goedgemaakt?

Onze vrees is, als landgoederen, ruimte voor ruimte en grotere voorzieningen, Gym verenigingen in dit gebied worden toegelaten, de verstedelijking van Hoogland West begonnen is, terwijl alle partijen in de Raad voor de verkiezingen beloofd hebben Hoogland West NIET te verstedelijken! Kortom, deze voorliggende visie van tafel en gezamenlijk een nieuwe echte visie maken!