Groen/blauwe Structuur

Brief aan gemeenteraad m.b.t. Ruimtelijke Verkenning Buitengebied-West 10 juni 2009

De geschetste streefbeelden met betrekking tot beide regelingen, zowel als die voor de uitwerking van een recreatief erf, voorzien in de aanplant van landschapselementen zoals houtwallen, een boomgaard, hagen, solitairbomen. Wie gaat er op toezien dat deze ook inderdaad worden aangebracht ? Gebeurt dit  niet, dan blijft de nieuwe bebouwing van heinde en verre zichtbaar. Kunnen eigenaren gedwongen worden tot aanplant?

Dit zelfde geldt voor een eventuele (wat ons betreft niet gewenste) golfbaan; kan de eigenaar van de grond worden gedwongen tot de aanleg van houtwallen, watergebonden natuur en uitbreiding van het recreatieve padenstelsel, d.w.z. een wandelpad om de golfbaan heen? En kan hij afgehouden worden van het neerzetten van een afrastering, zoals hij, naar wij vernomen hebben, van plan is. Hierdoor zou het hele gebied ontoegankelijk worden voor een deel van de fauna die daar nu thuishoort. Hoe gaat worden vastgelegd dat 9 holes ook werkelijk 9 holes blijven? Of wordt er straks gezwicht voor klachten van de exploitant dat de 9 holes baan niet rendabel blijkt te zijn zoals op vele andere plaatsen ook het geval is geweest? De exploitant heeft nooit ontkend op 18 holes uit te zijn; het antwoord op de vraag hier over luidde destijds: “ We beginnen met 9 holes.” Ook zijn mogelijke grondaankopen in het gebied niet tegen te houden, zodat ruimte wordt gecreëerd voor 18 holes. Hoe voorkomt u dat nog meer voorzieningen worden toegevoegd aan de golfbaan?

Er zal minimaal een onderzoek moeten plaats vinden in het kader van de Flora en Faunawet. In Park Schothorst is gebleken dat de omvorming van het oorspronkelijke landelijke gebied tot landschapspark een afname tot gevolg heeft gehad van 20 soorten broedvogels. Ook de diversiteit van de overige fauna is afgenomen. Ook de verkeersdruk zal beter onderzocht moeten worden.

De beoogde wandelpaden door Coelhorst en langs de Eem zullen mensen met honden aantrekken. Daar deze honden voornamelijk los zullen lopen, zoals we in andere parken ook zien aangezien er nauwelijks gehandhaafd wordt, zal dit leiden tot verstoring van de reeënpopulatie, welke hier nu juist zijn laatste rustgebied heeft [bosachtig gebied met dichte begroeiing].

Zoals de verkenning er nu ligt is deze voornamelijk een mooie droom. Om deze droom werkelijkheid te laten worden zijn keiharde [ juridisch te handhaven ] afspraken nodig, anders zal deze droom, zoals zo vaak met dromen het geval is, bedrog blijken te zijn.  We willen u vragen hardere afspraken vast te leggen als een toetsingskader. Hiervoor zijn nadere raadsuitspraken (moties) o.i. nodig. Als de Raad een vinger aan de pols wil houden, wat we zeer wenselijk vinden, moet de Raad ook de wijzingbevoegdheid en de  uitwerkingsbevoegdheid zelf aan zich houden en niet aan het College delegeren. We vragen in ieder geval ook dat op 16 juni in moties uit te spreken.