Stichting Industrieel Erfgoed i.o. wordt lid van de SGLA, oktober 2003

PERSBERICHT oktober 2003

Stichting Industrieel Erfgoed i.o. wordt lid van de SGLA

Het bestuur van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) verwelkomt de stichting Industrieel Erfgoed i.o. in de gelederen van de SGLA. De Stichting Industrieel Erfgoed i.o. heeft zich aangesloten bij de SGLA

Het bestuur is van mening dat deze Stichting een zeer waardevolle aanvulling zal zijn op het ledenbestand van de SGLA en past binnen de doelstellingen zoals in de statuten vastgelegd. De statuten geven aan dat als leden van de vereniging kunnen uitsluitend worden toegelaten natuurlijke- en rechtspersonen die zich in de stad Amersfoort en/of de regio voor het leefklimaat of aspecten daarvan inzetten. Het bestuur heeft op grond van de tot de beschikking staande informatie geconstateerd dat deze Stichting daaraan in ruime mate voldoet.

De SGLA ondersteunt de doelstellingen van de Stichting Industrieel Erfgoed i.o. en hoopt dat de politiek in Amersfoort deze doelstellingen zal helpen te realiseren. Een mogelijkheid daartoe is steun geven aan de subsidie aanvraag voor het project De Schone Slaapster. Daarbij gaat het om het behoud van het industriële erfgoed van de wagenwerkplaats en het bevorderen van de ontwikkeling van het gebied, zodanig dat het aangrenzende Soesterkwartier daarvan profijt heeft.

De SGLA hoopt op een goede samenwerking en hoopt dat meer van dit soort initiatieven vanuit de burgers van Amersfoort de leefbaarheid in de stad doen toenemen.

SGLA blij met nieuwe inspraakregels, oktober 2003

PERSBERICHT oktober 2003

SGLA blij met nieuwe inspraakregels

In de raadsvergadering van 30 september is de nieuwe inspraakverordening vastgesteld en zijn de nieuwe regels met betrekking tot de RO procedures vastgesteld. Wij zijn daar blij mee, omdat nu in het kader van het dualisme een aantal zaken duidelijker (en zelfs beter dan voorheen) geregeld zijn. De afgelopen maanden is de SGLA in overleg geweest met raadsleden, de griffie en ambtenaren om in het kader van het dualisme de inspraak weer duidelijk te krijgen. Ook heeft de SGLA diverse malen bij commissiebehandelingen ingesproken. We zijn vooral ook blij omdat uit de diverse stukken blijkt dat de houding tegenover insprekers is verbeterd. De gemeente toont in de stukken een open houding en de bereidheid om samen met burgers het beleid te maken. Doel is ook om het vertrouwen te herstellen. Die houding wekt bij ons waardering. Ook is meer duidelijkheid gekomen over de eigen rol en bevoegdheid van de Gemeenteraad in het kader van het dualisme.

De voorstellen van de SGLA zijn daarin ook goed vertaald. Enkele voorbeelden:

1. De Raad zal bij veelomvattende, ingrijpende onderwerpen nu zelf de kaders gaan vaststellen. Dit zal gebeuren bij grootschalige projecten, structuurvisies en beleidsvisies. De Raad zal daarbij nadrukkelijk door interactieve besluitvorming op basis van een startnotitie de mening van de inwoners betrekken. Het resultaat zal een kadernota zijn, waarbij door de Raad de of- vraag zal worden beantwoord. Tevens zal het vervolgproces in een plan van aanpak worden vastgelegd.

2. Bij een bestemmingsplan procedure zal in het vervolg, nadat over het voorontwerp inspraak is geweest, de commissie hierover spreken en de inspraak toetsen aan de gestelde kaders. Pas daarna (met eventuele aanpassingen) gaat het voorontwerp naar de Provinciale Planologische Commissie (PPC). Hierdoor kan de Raad dus eerder ingrijpen in het proces van een bestemmingsplan. En is er voor burgers dus ook de mogelijkheid eerder hun zienswijze te geven zodat daar beter rekening mee gehouden kan worden, dan in een stadium van het proces waarin al veel vast ligt.

3. Er is een mogelijkheid opgenomen om ná de vaststelling van bestemmingsplannen e.d. een kleine begeleidingscommissie te vormen van insprekers. Die commissie zal dan de uitvoering in de gaten houden en heeft een signaalfunctie met een directe lijn naar het ambtelijke apparaat. Problemen zoals bij de Brouwerstunnel, kunnen hierdoor in de toekomst voorkomen worden. Met de mogelijkheid van een dergelijke commissie geeft de gemeente aan te willen leren van fouten uit het verleden.

Nu zullen we met elkaar moeten gaan kijken of het nu ook echt beter gaat lopen!

Klik hier voor een toelichting op de gemeentelijke inspraakregels

Willem Hupkens gehuldigd als erelid van de SGLA, mei 2003

PERSBERICHT  mei 2003

Willem Hupkens gehuldigd als erelid van de SGLA

Jongstleden maandag (26 mei) was het dan zover: na ruim 10 jaar van grote inzet heeft Willem Hupkens – van der Elst (69) de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) verlaten. Reeds eerder was hij afgetreden als voorzitter van deze in Amersfoort bekende vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid in de stad op allerlei gebieden. Willem Hupkens verwierf faam met zijn ideeën over de verbetering van de inspraak voor burgers en zijn visie op processen binnen de Ruimtelijke Ordening. Maandag werd hij nog eens extra in het zonnetje gezet door leden van de SGLA, oud-leden en vertegenwoordigers van de Amersfoortse gemeentepolitiek. In aanwezigheid van zijn echtgenote en enkele tientallen gasten is Hupkens – van der Elst benoemd tot erelid van de SGLA voor het leven, en ontving hij vele toepasselijke cadeau’s.

Wethouder Henk Brink, aanwezig namens het College van B&W, bracht als geschenk een kunstwerk mede, dat de stad Amersfoort en de wijken symboliseert, en memoreerde de vele inspraakbeurten van Hupkens, waarbij hij uitvoerig zijn visie te berde bracht in de gemeenteraad. “Af en toe eens goed geprikt worden is heel nuttig”, aldus Brink. “Daar wordt het bestuur alleen maar beter van.” Dit gegeven bracht Hupkens overigens nog eens goed in de praktijk in zijn afscheidsspeech, die niet geheel van kritiek op het openbaar bestuur verstoken was, maar waarin hij ook wees op de altijd goede samenwerking met de politiek.

Hupkens van der Elst blijft overigens wel actief binnen de SBBB (St. Behoud Bosgebied Berg), aangesloten bij de SGLA. De heer Hupkens van der Elst is tegenwoordig werkzaam als directeur van een bureau dat zich gespecialiseerd heeft in EPA’s (energieprestatieadviezen). Hij is in maart opgevolgd als voorzitter door Peter de Langen, ex-gemeenteraadslid.

SGLA heeft forse bezwaren tegen invulling bestemmingsplan Baggerspecie Zevenhuizen,april 2003

PERSBERICHT april 2003

SGLA heeft forse bezwaren tegen invulling bestemmingsplan Baggerspecie Zevenhuizen

De SGLA constateert dat het baggerdepot maatschappelijk onaanvaardbaar wordt gevonden vanwege de aanwezigheid van aangrenzende woonwijk. Desondanks wordt in het bestemmingsplan de mogelijkheid opengehouden om naast het baggerdepot nóg een woonwijk te bouwen als aanvulling. De gemeente wilde zelf een bestemmingsplan maken, zodat zij zelf invloed op de nadere invulling en detaillering kon hebben. De SGLA is verbaasd waarom dan nu niet is aangegeven waar de gemeente het baggerdepot exact wil hebben en er geen gedetailleerd bestemmingsplan en plankaart is gemaakt.

De SGLA constateert dat het bestemmingplan op veel punten van het aanwijzingsbesluit van de provincie Utrecht. In de inspraakreactie is daar uitvoerig op ingegaan. De SGLA heeft grote problemen met deze gang van zaken, omdat er nu geen enkele rechtszekerheid ontstaat en het onduidelijk is, wat het eindresultaat uiteindelijk uit zal zijn. De SGLA vraagt zich af welke consequenties aan deze planopzet zijn verbonden, bijvoorbeeld dat de Provincie toch zelf het bestemmingsplan gaat uitwerken, waardoor er van enige invloed van de Gemeente uiteindelijk helemaal geen sprake meer is.

De SGLA maakt ook bezwaar tegen de nota uitgangspunten Vathorst-West en Noord. In deze nota wordt aangegeven, dat het gebied Vathorst West (dat nu via een wijzigingsbevoegdheid deel uitmaakt van dit bestemmingsplan) een mogelijkheid krijgt van gemengd programma met woningbouw, bedrijfsterrein en park. Op deze wijze wordt wel heel erg impliciete besluitvorming gepleegd, zonder een duidelijke vorm van inspraak over programma van eisen of kaderstelling. De SGLA maakt ernstig bezwaar tegen deze handelswijze. Temeer omdat de mogelijke bebouwing van Vathorst West indertijd als mogelijk alternatief naar voren werd gebracht als de baggerspecie zou uitblijven. Nu is het dubbelop.

De SGLA wijst nog meer bebouwing van Vathorst af. De SGLA had in het verleden al forse bedenkingen tegen het grote woningbouwprogramma in Vathorst. Nog meer bebouwing kan alleen maar leiden tot nog meer verkeersproblemen. In het bestemmingsplan ontbreekt ook elke nadere onderbouwing van de keuze voor verdere bebouwing, zoals haalbaarheid, verkeer, milieu en uitvoerbaarheid. Bebouwing van Vathorst West is ook in strijd met het huidige streekplan.

De SGLA is van mening dat indien niet het volledige gebied behoeft te worden gebruikt voor de baggerspecie er een aparte bestemmingsplanprocedure moet worden gevoerd voor eventuele nieuwe of andere bestemmingen. Een wijzigingsbevoegdheid geeft teveel rechtsonzekerheid naar de burger en is daarom, in de ogen van de SGLA, onjuist. De opgenomen wijzigingsbevoegdheid is ook in strijd met het aanwijzingsbesluit zelf. De SGLA vindt dit ook in strijd met eerdere Raadsuitspraken, zoals gedaan in het Raadsprogramma 2002-2006 en het Stadsperspectief, waarin geen verdere stadsuitleg meer wordt voorzien.

De SGLA maakt bezwaar tegen elk van de voorschriften die impliciete besluitvorming van nog meer woningen en bedrijven mogelijk maakt. De SGLA verzoekt daarom in haar inspraakreactie dit soort voorschriften daarom te schrappen uit het bestemmingsplan.

Concluderend

De SGLA betreurt de aanwijzing van de Provincie en de uitspraak van de Raad van State over de baggerberging. De SGLA hoopt dat de Provincie en de Gemeente zich maximaal zullen blijven inzetten om tot alternatieve verwerking te komen, zoadat dit gehele bestemmingsplan uiteindelijk geen werkelijkheid zal worden. De SGLA handhaaft de ingediende bezwaren en verwacht dat deze bezwaren zullen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Klik hier voor meer informatie over de baggerberging

SGLA heeft bezwaar tegen structuurplan Maatweg en wijst bebouwing Kop van Schothorst af.11 maart 2003

PERSBERICHT 11 maart 2003

SGLA heeft bezwaar tegen structuurplan Maatweg en wijst bebouwing Kop van Schothorst af.

De SGLA heeft in het kader van de inspraak over het structuurplan Maatweg een schriftelijke reactie ingediend. De SGLA vindt het onbegrijpelijk dat het structuurplan Maatweg volstrekt afwijkt van de randvoorwaarden die de Gemeenteraad had gesteld aan de locatie voor het nieuw te bouwen ziekenhuis. Die randvoorwaarden waren o.a.dat de ecologische inpasbaarheid de leidraad moest vormen, er beperkingen aan het aantal hectares bebouwing zou worden gesteld en dat het uitsluitend om het MOB terrein zou gaan. In het plan is hier volledig van afgeweken op de volgende punten. De plannen gaan veel verder dan alleen het MOB terrein, ook de Kop van Schothorst en De Schans worden in de plannen betrokken en krijgen behoorlijk veel bebouwing. De plannen zijn in strijd met eerder vastgesteld beleid op gebied van ecologie, zoals Streekplan, Provinciaal Milieubeleidsplan en het Beleidsplan Natuur en Landschap. De SGLA stelt daarom ook voor eerst nog een apart ecologisch onderzoek te laten plaatsvinden. De Groen Blauwe structuur zou in dit gebied leidend moeten zijn, maar is nog steeds niet vastgesteld.

Hoewel de Gemeenteraad meer de regie in handen zou moeten hebben, blijkt in de praktijk dit dualisme nog niet te functioneren en gaat het College van Burgemeester en Wethouders nog steeds haar eigen gang. De SGLA hoopt dat de Gemeenteraad alsnog haar eigen uitgangspunten hanteert en het huidige structuurplan Maatweg in deze vorm afwijst.

De SGLA vraagt zich ook af of het niet verstandig is om alsnog te kijken of het ziekenhuis niet in Vathorst kan worden gebouwd. Zeker nu blijkt, dat er voor kantorenlocaties en bedrijventerrein nog steeds geen gegadigden kunnen worden gevonden.

De SGLA heeft ook op andere punten nog bezwaren tegen dit plan:

1. De procedure. Nu het College van B&W een eigen plan heeft voorgelegd, had de procedure ook anders moeten lopen. Het MOB-terrein met de ziekenhuislocatie als gevolg van de Raadsuitspraken had getoetst kunnen worden aan de randvoorwaarden door de Raad gesteld. De overige plannen. Kop van Schothorst en de Schans, zouden apart moeten zijn voorgelegd met de melding dat dit om een volstrekt nieuw initiatief ging. Hier moet de "of-vraag"nog beantwoord worden

2 Verkeer. Er zijn nog veel onduidelijkheden op het gebied van Verkeer. De SGLA heeft hierbij een groot aantal kanttekeningen en vraagpunten. De SGLA stelt voor hiervoor een aparte werkgroep in het leven te roepen.

3. De Bebouwing Kop van Schothorst wijst de SGLA af. De argumenten hiervoor zijn onduidelijk en niet in lijn met de randvoorwaarden vanuit de Raad. Het groen in deze buurt wordt uitermate gewaardeerd en het volbouwen daarvan is een ernstige aantasting op de leefbaarheid van deze toch al kwetsbare buurt.

4. De financiële paragraaf vindt de SGLA slecht onderbouwd. De SGLA is van mening dat de kosten voor deze locatie moeten worden verhaald op de initiatiefnemer in dit gebied, namelijk het Ziekenhuis.

Klik hier voor de volledige SGLA-reactie op het voorontwerp-structuurplan Maatweg