SGLA heeft bezwaar tegen structuurplan Maatweg en wijst bebouwing Kop van Schothorst af.11 maart 2003

PERSBERICHT 11 maart 2003

SGLA heeft bezwaar tegen structuurplan Maatweg en wijst bebouwing Kop van Schothorst af.

De SGLA heeft in het kader van de inspraak over het structuurplan Maatweg een schriftelijke reactie ingediend. De SGLA vindt het onbegrijpelijk dat het structuurplan Maatweg volstrekt afwijkt van de randvoorwaarden die de Gemeenteraad had gesteld aan de locatie voor het nieuw te bouwen ziekenhuis. Die randvoorwaarden waren o.a.dat de ecologische inpasbaarheid de leidraad moest vormen, er beperkingen aan het aantal hectares bebouwing zou worden gesteld en dat het uitsluitend om het MOB terrein zou gaan. In het plan is hier volledig van afgeweken op de volgende punten. De plannen gaan veel verder dan alleen het MOB terrein, ook de Kop van Schothorst en De Schans worden in de plannen betrokken en krijgen behoorlijk veel bebouwing. De plannen zijn in strijd met eerder vastgesteld beleid op gebied van ecologie, zoals Streekplan, Provinciaal Milieubeleidsplan en het Beleidsplan Natuur en Landschap. De SGLA stelt daarom ook voor eerst nog een apart ecologisch onderzoek te laten plaatsvinden. De Groen Blauwe structuur zou in dit gebied leidend moeten zijn, maar is nog steeds niet vastgesteld.

Hoewel de Gemeenteraad meer de regie in handen zou moeten hebben, blijkt in de praktijk dit dualisme nog niet te functioneren en gaat het College van Burgemeester en Wethouders nog steeds haar eigen gang. De SGLA hoopt dat de Gemeenteraad alsnog haar eigen uitgangspunten hanteert en het huidige structuurplan Maatweg in deze vorm afwijst.

De SGLA vraagt zich ook af of het niet verstandig is om alsnog te kijken of het ziekenhuis niet in Vathorst kan worden gebouwd. Zeker nu blijkt, dat er voor kantorenlocaties en bedrijventerrein nog steeds geen gegadigden kunnen worden gevonden.

De SGLA heeft ook op andere punten nog bezwaren tegen dit plan:

1. De procedure. Nu het College van B&W een eigen plan heeft voorgelegd, had de procedure ook anders moeten lopen. Het MOB-terrein met de ziekenhuislocatie als gevolg van de Raadsuitspraken had getoetst kunnen worden aan de randvoorwaarden door de Raad gesteld. De overige plannen. Kop van Schothorst en de Schans, zouden apart moeten zijn voorgelegd met de melding dat dit om een volstrekt nieuw initiatief ging. Hier moet de "of-vraag"nog beantwoord worden

2 Verkeer. Er zijn nog veel onduidelijkheden op het gebied van Verkeer. De SGLA heeft hierbij een groot aantal kanttekeningen en vraagpunten. De SGLA stelt voor hiervoor een aparte werkgroep in het leven te roepen.

3. De Bebouwing Kop van Schothorst wijst de SGLA af. De argumenten hiervoor zijn onduidelijk en niet in lijn met de randvoorwaarden vanuit de Raad. Het groen in deze buurt wordt uitermate gewaardeerd en het volbouwen daarvan is een ernstige aantasting op de leefbaarheid van deze toch al kwetsbare buurt.

4. De financiële paragraaf vindt de SGLA slecht onderbouwd. De SGLA is van mening dat de kosten voor deze locatie moeten worden verhaald op de initiatiefnemer in dit gebied, namelijk het Ziekenhuis.

Klik hier voor de volledige SGLA-reactie op het voorontwerp-structuurplan Maatweg

SGLA kiest Peter de Langen als nieuwe voorzitter,5 maart 2003

PERSBERICHT 5 maart 2003

SGLA kiest Peter de Langen als nieuwe voorzitter

In de algemene ledenvergadering van 5 maart is Peter de Langen als nieuwe voorzitter van het SGLA gekozen. Hij volgt de heer Willem Hupkens van der Elst op, die zich na negen jaar niet meer herkiesbaar stelde. De heer Hupkens van der Elst is een van de oprichters van de SGLA, een organisatie die zich inzet voor het ondersteunen van groeperingen bij problemen met of wensen ten aanzien van de leefbaarheid in hun wijk of buurt. Daarnaast houdt de SGLA zich bezig met het becommentariëren van gemeentelijk beleid dat van belang is voor de leefbaarheid van Amersfoort. De heer Hupkens van der Elst heeft zich daarbij vooral bezig gehouden met het verbeteren van de inspraak en communicatie van de Raad en het College van B&W met de bewoners van Amersfoort.

De nieuwe voorzitter, Peter de Langen, is 12 jaar lang gemeenteraadslid geweest voor D66. Hij zal samen met het bestuur van de SGLA zich de komende tijd richten op een aantal speerpunten, die door de algemene ledenvergadering van 5 maart zijn vastgesteld. Dit zijn:

 1. Ondersteuning aangesloten groeperingen
 2. De groen Blauwe Structuur, waaronder Park Randenbroek, het Beekdal
 3. Dualisme, samenwerking Bewonersorganisaties en de Gemeenteraad en het verbeteren van inspraak
 4. Volgen van de vastgestelde plannen voor Vathorst, A1
 5. Volgen van de uitwerking van de plannen voor CSG
 6. Streekplan Provincie Utrecht
 7. Kritisch kijken naar eventuele plannen voor inbreiding en verdichting
 8. Het volgen van plannen rond de baggerberging, Vathorst West
 9. HOV Noord
 10. Verkeer
 11. Wijkbeheer
 12. Bestemmingsplannen
 13. Birkhoven Bokkeduinen, Birkhoven Noord

Het bestuur van de SGLA bestaat verder uit

Roelie Norp, vice voorzitter

Ria Pasman, secretaris

Geurt Hilhorst, penningmeester

SGLA verheugd over politiek besluit Brouwerstunnel, 29 januari 2003

PERSBERICHT 29 januari 2003

SGLA verheugd over politiek besluit Brouwerstunnel

Dinsdagavond 28 januari 2003 heeft de gemeenteraad eindelijk een besluit genomen over de noordelijke toerit tot de Brouwerstunnel. Deze wordt alsnog recht, en met deze logische route is de sociale veiligheid voor zowel fietsers als voetgangers ten zeerste gediend.

De SGLA was teleurgesteld dat het College van Burgemeester en Wethouders niet direct koos voor de beste oplossing, zijnde het voorgestelde compromis, maar deze keus overliet aan de gemeenteraad. Het College kwam met de zogenaamde ‘luie-trap-variant’.

De SGLA heeft de Raadsleden opgeroepen deze minder goede variant niet te steunen. Ten eerste omdat dit nauwelijks leidt tot een verbetering van de zichtlijnen tussen Puntenburgerlaan en tunnelbak voor alle verkeersdeelnemers. En ten tweede omdat een keus voor het collegevoorstel zou betekenen, dat de SGLA een mogelijkheid tot het geven van een toelichting zou zijn onthouden. Dit, omdat je bij raadvergaderingen niet mag inspreken en pas de avond ervoor bekend werd dat deze keus op de raadsvergadering geplaatst was.

De SGLA had in een eerder stadium, in samenwerking met de Fietsersbond Amersfoort en bewoners in het Soesterkwartier een variant aangereikt, die voor een zichtbaar sociaal veiliger tunnel garant staat.

De Raad heeft uiteindelijk in grote meerderheid ingestemd met dit voorstel van de SGLA. Hiermee is er, na wederom een halfjaar discussies en miscommunicatie, eindelijk bereikt waarvoor al zolang was gestreden. De Brouwerstunnel zal aan de noordkant een rechte, en daarmee zo sociaal veilig mogelijke tunnel worden!

De SGLA betreurt het natuurlijk dat opnieuw zoveel energie besteed moest worden aan iets dat in feite al bereikt was. Nadat in 1994 de plannen waren goedgekeurd, had de SGLA de overtuiging, dat de zaak geregeld was.

Met dat plan was het zicht óp en dóór de tunnel en een rechte tunneltoegang gegarandeerd, zonder dat tekeningen of teksten roet in het eten konden gooien. Die zekerheid dacht de SGLA zelfs nog te hebben, toen de raad nog eens weer de essentie van sociale veiligheid in het Beeldkwaliteitplan verwoorde met de voorwaarde, dat " obstakels die het zicht op de tunnelingang, vanuit de openbare ruimte en de woningen belemmeren, niet zijn toegestaan."

Met deze toevoeging was voor de SGLA de sociale veiligheid verzekerd, want "recht" was en is zo'n vanzelfsprekende norm voor wat betreft sociale veiligheid, dat een discussie hierover na 1994 nooit meer aan de orde is geweest, niet in 1999 en niet in 2000.

Gelukkig is er nu, opnieuw, een goed besluit door de Gemeenteraad genomen. We vertrouwen erop dat aan dit besluit snel uitvoering zal worden gegeven en dat de werkgroep Brouwerstunnel ook in de verdere uitwerking zal worden betrokken om te voorkomen dat er opnieuw miscommunicatie zal ontstaan.

De SGLA dankt die politieke partijen die wederom voor sociale veiligheid hebben gekozen, de inzet van velen, waaronder wethouder, maar bovenal de heren Nije en Van Belkum die de creativiteit en deskundigheid hebben ingebracht om tot deze oplossing te komen.

Daan van Hulst krijgt gedenkplaquette in de keermuur van de Brouwerstunnel!,5 september 2004

PERSBERICHT 5 september 2004

“MAAK RECHT WAT KROM IS”

Daan van Hulst krijgt gedenkplaquette in de keermuur van de Brouwerstunnel!

Vertegenwoordigers van Belangengroepering Soesterkwartier en Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) hebben voorafgaand aan de Raadsvergadering van 29 juni  een petitie  “Herdenk Daan van Hulst” aangeboden aan de burgemeester mevrouw A. van Vliet-Kuiper en aan de Gemeenteraad in de persoon van de vice-voorzitter van de Raad, mevrouw M. Barendregt.

In de petitie verzochten o.a. de Belangenvereniging Soesterkwartier en SGLA, met verschillende organisaties en individuele bewoners, de Brouwerstunnel te vernoemen naar Daan van Hulst of een plaquette aan te brengen. Daan van Hulst was een markante persoonlijkheid die zich vanuit de gedachte “Maak recht wat krom is” jarenlang belangeloos heeft ingezet voor het woon- en leefklimaat in de kop van het Soesterkwartier en het Centraal Stadsgebied.

Het College van burgemeester en wethouders hebben op 20 juli besloten dat de naam van de Brouwerstunnel niet gewijzigd wordt, maar dat ter nagedachtenis aan Daan van Hulst een plaquette mag worden geplaatst.

Inmiddels heeft overleg met de gemeente Amersfoort geleid tot een aantal afspraken:

Ø      De plaquette een plek krijgt in de keermuur, die gesitueerd is aan de kant van het Soesterkwartier in de Brouwerstunnel (aan de zijde van de Amsterdamseweg)

Ø      De gemeente Amersfoort draagt een bedrag bij om de plaquette te kunnen vervaardigen.

Ø      De organisatie van alle activiteiten rondom het vervaardigen, aanbrengen en onthullen van de plaquette is in handen van de Belangenvereniging Soesterkwartier en SGLA en anderen.

We zijn blij met dit besluit en hopen dat binnen afzienbare tijd de steen geplaatst kan worden