Website SGLA vernieuwd en aantrekkelijker, 19 mei 2004

PERSBERICHT 19 mei 2004

Website SGLA vernieuwd en aantrekkelijker

De website van de SGLA (Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort) is in de afgelopen periode geheel vernieuwd. Zo neemt de zgn. inspraakkalender (een overzicht van de belangrijkste inspraakmomenten en reactietermijnen voor burgers) een prominentere plaats in op de site, en is het ledenoverzicht uitgebreid met meer informatie over de aangesloten leden. Een globale telling van die achterban levert een aantal van ca. 4000 sympathisanten op.

Er is een pagina gewijd aan de werkwijze van de gemeente Amersfoort op het gebied van inspraak met directe links naar relevante documenten.

Tevens biedt de site een goed inzicht in de standpunten van de SGLA m.b.t. verschillende thema's en projecten, en zijn de actuele persberichten er te vinden. Tot slot biedt de site vele nuttige en interessante links naar andere webpagina's op het gebied van de stad en de wijken, de overheid, de politiek etc.

SGLA IS VERBIJSTERD OVER VOORNEMEN OM CONVENANTEN BAGGERDEPOT TE TEKENEN EN OVER DE SNELHEID WAARMEE DIT GEBEURT, 30 maart 2004

BRANDBRIEF

SGLA IS VERBIJSTERD OVER VOORNEMEN OM CONVENANTEN BAGGERDEPOT TE TEKENEN EN OVER DE SNELHEID WAARMEE DIT GEBEURT

Aan de Gemeenteraad Amersfoort, 30 maart 2004

Geachte leden van de Raad van Amersfoort,

Met verbijstering heeft de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) kennis genomen van uw agenda van woensdag 31 maart. Op deze agenda staat plotseling als agendapunt het ondertekenen van de convenanten met Provincie en Smink. Onze verbijstering betreft ten eerste het feit dat dit zonder behandeling vooraf in een commissie direct op de raadsagenda is gezet. Hiermee wordt een bredere discussie uit de weggegaan. Ten tweede wordt met deze convenanten een voorschot op de toekomst genomen en tegelijkertijd een nieuwe mogelijkheid voor een claim van de firma Smink geregeld. Door de inhoud over de toekomst wordt hierdoor een Vathorst West en Vathorst Noord mogelijk gemaakt, terwijl de Raad hierover duidelijke afwijzende uitspraken heeft gedaan. Door in het convenant een regeling voor Smink op te nemen, wordt de gemeente (en haar burgers) wederom opgescheept met een forse claim op de gemeentelijke middelen.

Motivatie

De SGLA is ook uitermate verbaasd over de motivatie van het College om alsnog de convenanten te tekenen. Het eerste argument, dat dit de enige mogelijkheid is om de 33 hectare vast te leggen, vinden wij onjuist. De gemeente zou, als zij zichzelf serieus neemt bij het onthouden van goedkeuring aan de 33 ha in het bestemmingsplan in beroep moeten gaan. Dat is de plaats waar zaken echt juridisch bindend geregeld worden.

Het vastleggen van het alternatieven-spoor, het tweede argument, is ook een nauwelijks verdedigbaar argument. Immers, de Provincie is nu toch ook al bezig met het zoeken van alternatieven? Of zijn we daarover steeds op een dwaalspoor gebracht?

Het derde argument, de alternatieve invulling van het gebied, is een gevaarlijk argument. Namelijk door nu al in convenanten iets vast te leggen over alternatieve invulling van het gebied, gaat u voorbij aan de mogelijkheid van zorgvuldige afweging en serieuze inspraak voor burgers. Daarnaast wordt de positie van de firma Smink onnodig versterkt, wat kan leiden tot nieuwe forse schadeclaims.

Wat wij vooral niet begrijpen, is dat de convenanten met deze voortvarendheid ter ondertekening worden aangeboden. Leidde de voorgenomen ondertekening van deze convenanten eerder, niet tot de vertrouwensbreuk, waardoor het college ten val kwam?

De SGLA is dan ook oprecht verbijsterd. De SGLA hoopt dat deze convenanten niet op deze manier behandeld worden en dat dit niet tot ondertekening zal leiden.

Met vriendelijke groet namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA):

P. de Langen                R. Norp-Kruiderink

Voorzitter                     Vice-voorzitter

Deze brief wordt ondersteund door:

GUS:

Bart van de Wetering, Voorzitter

Klik hier voor meer informatie over de baggerberging

SGLA dient bezwaren in tegen Streekplan: Het Streekplan hinkt op twee gedachten!, 11 februari 2004

PERSBERICHT 11 februari 2004

SGLA dient bezwaren in tegen Streekplan: Het Streekplan hinkt op twee gedachten!

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) heeft op 11 februari 2004 bedenkingen ingediend tegen het Streekplan 2005-2015.

De SGLA constateert dat het Streekplan positiever genoemd kan worden dan voorgaande jaren. Nadrukkelijker lijkt de provincie te kiezen voor meer groen en minder bouwen. Een opstelling die op onze waardering kan rekenen. Helaas, moeten we ook constateren dat die houding nog niet helemaal doorvertaald is naar Amersfoort.

Nog steeds geldt voor Amersfoort een bouwopgave van ruim 13.000 woningen, waarvan plm. 3.400 nieuwe woningen in bestaand stedelijk gebied en de overige in Vathorst. Daarnaast is de indeling in landelijke gebieden niet erg helder. Recreatie kan in elke indeling van de landelijke gebieden. Er kunnen zowel in landelijk gebied 1 als 3 landgoederen gebouwd worden en ook in beide indelingen wordt rood voor groen mogelijk gemaakt.

Door de onduidelijkheid van definities en het op twee gedachten hinkende Streekplan biedt het Streekplan onvoldoende rechtszekerheid en is het onvoldoende te gebruiken als toetsingskader voor bestemmingsplannen. Door vervolgens ook nog ruimte te bieden voor flexibiliteit is het Streekplan een onduidelijk instrument geworden. De SGLA verzoekt de provincie het Streekplan aan te passen o.a. door heldere definities en kaders op te nemen.

Onze reactie richt zich tegen de volgende onderdelen van het ontwerp Streekplan:

1.                   Onduidelijke definities met betrekking tot de indeling in landelijke gebieden

2.                   Bezwaren tegen de indeling van bepaalde gebieden

3.                   Bezwaar tegen onduidelijke definitie landgoederen

4.                   Bezwaren tegen onderdelen Plankaart Ontwerp Streekplan Utrecht

5.                   Bezwaar tegen het hoge aantal nieuwe woningen

6.                   Bezwaar tegen Baggerberging in Zevenhuizen

7.                   Opname van Industrieel erfgoed in het Streekplan

8.                   Windenergie

9.                   Aandacht voor leefbaarheid in relatie tot kinderen

Met onze reactie hopen wij een bijdrage te leveren aan een verbetering van het plan. Daarom zijn ook suggesties gedaan om een betere beschrijving in het Streekplan te krijgen. We willen de provincie uitdagen om duidelijker kleur (groen) te bekennen en het hinken op twee gedachten los te laten. De burger heeft recht op rechtszekerheid en een overheid die voorwaardenscheppend duidelijkheid geeft.

Klik hier voor de volledige SGLA-reactie op het streekplan

SGLA neemt afscheid van twee oudgedienden, 20 november 2003

SGLA neemt afscheid van 2 oudgedienden, 20 november 2003

Op de Algemene Ledenvergadering van 20  november j.l. zijn de heren Jan Alsma en Dolf Biekart uitgewuifd door de SGLA. Beiden zijn jarenlang zeer actief geweest in onder meer het wijkbeheer in de wijk Liendert, waar zij vanaf het eerste uur bij betrokken waren. Ook op vele andere terreinen binnen en buiten de eigen wijk hebben zij inhoud gegeven aan het begrip bewonersparticipatie. Zij toonden een geweldig doorzettings- en uithoudingsvermogen in het omgaan met soms trage ambtelijke molens en de problemen die een wijk als Liendert soms met zich mee brengt.

"Nu wordt het tijd het stokje aan de jongeren door te geven", aldus de beide heren. Tijdens het onderdeel van de ledenvergadering waarin zij werden toegesproken door de SGLA-voorzitter gaven zij er blijk van het actievoeren nog niet verleerd te zijn, en maakten van de gelegenheid gebruik alsnog een actueel onderwerp op de SGLA-agenda te zetten.

De SGLA én de wijk Liendert zal hen node missen en wenst hen alle goeds toe voor de toekomst!!

SGLA verbaasd en bezorgd over vertrek Geurtsen, 29 oktober 2003

PERSBERICHT 29 oktober 2003

SGLA verbaasd en bezorgd over vertrek Geurtsen

Het bestuur van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is verbaasd over het plotselinge vertrek van de heer Rein Geurtsen als Supervisor voor het Centraal Stadsgebied (CSG) Noord. 

Het persbericht van de gemeente spreekt over een natuurlijk moment om uit elkaar te gaan. De SGLA vindt dit juist een zeer onnatuurlijk en daarmee uiterst ongelukkig moment. We maken onze grote zorgen of de in de plannen opgenomen voorschriften en regels nu ook echt zal worden uitgevoerd en de integraliteit van de plannen nog zal worden bewaakt. 

Juist in een tijd waar nog maar net met de uitvoering van de plannen een aanvang is genomen en de plannen voor het CSG Noord moeilijker uitvoerbaar worden, is de bewaking van de kwaliteit bij uitvoering van het bestemmingsplan CSG Noord en onderliggende plannen van groot belang. De economie loopt terug en ook de belangstelling voor de woningen in het Eemkwartier stagneert. Het Coördinatieplan staat op verschillende fronten onder druk. De SGLA is daarom zeer bezorgd over de consequenties van dit vertrek.  

Het heeft jaren geduurd tot de plannen tot stand kwamen, en de SGLA heeft na alle bezwaren uiteindelijk het gevoel gehad dat de afgesproken kwaliteit in ieder geval bewaakt zou worden. We vragen ons nu af wie die bewaking nu op zich gaat nemen, vooral nu de gemeenteraad door het dualisme verder op de achtergrond is gekomen als het op de uitwerking aan komt.

De SGLA vraagt zich verder af of er zicht is op de vele gevolgen die de stagnatie van CSG-Noord heeft op de kwaliteit van de inrichting van het gebied en op de gevolgen van het vertrek van de supervisor hierbij. Denk bijvoorbeeld aan gevolgen zoals subsidie Grote Bouwlocatie, stedenbouwkundige invulling, inrichting Eemplein, ondergronds parkeren, beeldkwaliteitplannen, enzovoort. De SGLA maakt zich hierover grote zorgen en hoopt dat vanuit de gemeenteraad en college van B&W hierover ook naar de burgers meer informatie wordt gegeven.