Verkeer

Aanvulling op zienswijze op het OWAB/MERA28 Utrecht - Amersfoort, 27 april 2011

Aanvulling op zienswijze op het OWAB/MERA28 Utrecht - Amersfoort, 27 april 2011

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) wil hierbij de door haar ingediende zienswijze op het OWAB (ontwerp Wegaanpassingsbesluit) A28 Utrecht-Amersfoort met handhaving van het eerder ingediende bezwaar aanvullen als volgt:

Wij onderschrijven de door de gemeente Amersfoort ingediende zienswijzen zoals bijgesloten. Wij verzoeken u deze als hier herhaald en ingevoegd te beschouwen. Graag ontvangen wij dus ook hierop uw reactie.

Zienswijze op het OWAB/MERA28 Utrecht - Amersfoort, 2 april 2011

Zienswijze op het OWAB/MERA28 Utrecht - Amersfoort, 2 april 2011

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) wil hierbij reageren op het ontwerp Wegaanpassingsbesluit A28 Utrecht - Amersfoort.

  1. De SGLA

De vereniging SGLA is een koepel van belangengroeperingen in de stad Amersfoort die onder meer als doelstelling heeft: “ … de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, het behouden en het verbeteren van de natuur -, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, het geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords.”

De SGLA is betrokken bij veel grote projecten in de gemeente Amersfoort en participeert hierin al dan niet op verzoek van de gemeente. Ook in dit project heeft de SGLA meegedaan in de informatie en inspraak.

Aanvulling vanuit de Participatiegroep op de Nota van Randvoorwaarden Amersfoort West, 22 feb. 2011

Aanvulling vanuit de Participatiegroep op de Nota van Randvoorwaarden Amersfoort West, 22 februari 2011

Geachte leden van de Raad,

Op 15 februari jl. hebben wij – vooruitlopend op het formele besluit begin maart - een vliegende start gemaakt met de eerste bijeenkomst van de Participatiegroep. Er waren vertegenwoordigers uit alle geledingen: bedrijfsleven, bewoners uit Soest en Amersfoort en afgevaardigden namens de lokale ‘groene groeperingen’. Er is intensief kennisgemaakt en gediscussieerd over verschillende onderwerpen en dat bleek zinvol. Met het oog op de aanstaande besluitvorming over de Nota van Randvoorwaarden willen wij u een aantal inzichten met u delen die zijn voortgekomen uit de bijeenkomst. Wij verzoeken u deze punten alsnog op te nemen in uw besluit. Voor de goede orde: deze punten zijn uitgebreid besproken en worden onderschreven door onderstaande deelnemers uit de Participatiegroep.

BRIEF BEWONERSGROEPERINGEN BERGKWARTIER INZAKE WESTELIJKE ONTSLUITING 4 februari 2011

BRIEF BEWONERSGROEPERINGEN BERGKWARTIER INZAKE WESTELIJKE ONTSLUITING 4 februari 2011

Geachte leden van de Raad,

Komende dinsdag moet u een voorbereiding besluit nemen met betrekking tot de Westelijke Ontsluiting. Wij, bewonersgroeperingen in het Bergkwartier en de SGLA, willen u er allereerst op wijzen dat niet nieuwe feiten ertoe hebben geleid dat dit onderwerp weer op de agenda staat, maar het coalitieakkoord. Terwijl het om besluiten gaat die diep kunnen ingrijpen in de leefbaarheid van enkele grote wijken.

Vandaar dat ook wij in het voortraject hebben aangedrongen op grondig onderzoek waarvan de uitkomst een belangrijke maatstaf kan zijn voor verdere besluitvorming. Wij zijn het College erkentelijk dat veel van onze opmerkingen zijn terug te vinden in de Randvoorwaarden. Niettemin een aantal in onze ogen relevante kanttekeningen.

Inspreken Ronde over Ontwerpbestemmingsplan Station Hoevelaken, 30-11-2010

Inspreken Ronde over Ontwerpbestemmingsplan Station Hoevelaken, 30-11-2010

Geachte raadsleden,

De SGLA is van mening dat het huidige ontwerp bestemmingsplan niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Startnotitie en dat willen wij hier graag illustreren.