Ruimtelijke planvorming lange termijn

Reactie structuurvisie

27 mei 2013

Geachte Raad,

Graag willen wij gebruik maken van de gelegenheid om te reageren op de concept structuurvisie. Wij willen onze reactie geven op het proces, analyse, visie en uitvoering.

Proces

Wij vinden dat het proces goed verlopen is. Er zijn veel sessies met de participatiegroep geweest, waarbij inhoudelijk goed is gediscussieerd. Wij waarderen dat er geluisterd is en er een meer op de economische werkelijkheid gebaseerde structuurvisie is gekomen. Ook de sessies met de gemeenteraad hebben nog meer stof tot nadenken gegeven. Wel vinden wij dat nog steeds geen goed antwoord is gekomen op de door ons gemaakte opmerkingen gemaakt tijdens de Ronde van 12 februari 2013. Wij verzoeken u daarom deze opmerkingen alsnog te betrekken in uw reactienota.

Inspreken structuurvisie

12 februari 2013

Geachte raadsleden,

De aan u gepresenteerde Concept Ontwerp Structuurvisie is mede door het gevoerde participatieproces een stuk genuanceerder dan eerdere concept versies. Deze ontwerp structuurvisie is ook meer gericht op kwaliteit dan op kwantiteit, en wij ervaren dat als positief.

Onze zorgpunten zijn o.a. de begrippen “overheidsparticipatie”en uitnodigingsplanologie”. In de huidige versie is dit nu wel beter uitgewerkt door de uitgangspunten en de Amersfoortse principes te benoemen.

Wij gaan kort (vanwege de 2 minuten!) in op onze zorgpunten en vragen. Wij hopen dat u die als Raad nader wil laten uitwerken.

Inbreng SGLA tijdens participatie avond Structuurvisie n.a.v. hoofdlijnen notitie

Algemene indruk: meer bescheiden, menselijke maat van Amersfoort benoemd. Uitgangspunt van kwaliteit i.p.v. kwantiteit onderschrijven we van harte.

Inspreken Ruimtelijke kwaliteit

4 december 2012

Geachte raadsleden,

Wij zijn niet gelukkig met het voorliggende voorstel. Op zichzelf lijkt het meer geïntegreerd gaan werken geen slechte zaak. Maar wij zijn teleurgesteld omdat het voorstel om te gaan werken met een commissie Ruimtelijke Kwaliteit vooral lijkt te zijn ingegeven vanuit een bezuinigingsdoelstelling.

Van de discussie die tijdens de Ronde Tafelgesprekken heeft plaatsgevonden, is weinig terug te vinden.

Inspreken Hoorzitting Tussenbalans

5 juni 2012

Door Peter de Langen (voorzitter SGLA)

Geachte raadsleden,

Amersfoort zit in zwaar weer en er moeten moeilijke keuzen gemaakt worden. Wij benijden u niet. Het is daarom goed dat er nu veel informatie boven tafel is gekomen in de vorm van een tussenbalans, waaruit een aantal oplossingrichtingen naar voren komen. Wij zouden op veel van die onderwerpen in kunnen gaan, maar willen ons gezien de beschikbare tijd beperken tot de onderwerpen: Vathorst Noord en Vathorst West.