Ruimtelijke planvorming lange termijn

Inspreken Woonvisie door SGLA, 14 juni 2011

Inspreken Woonvisie door SGLA, 14 juni 2011

Geachte Raad,

Eén van de punten van de Woonvisie is het toewijzingsbeleid. Blijkbaar is er behoefte aan het veranderen van het beleid. Wij begrijpen eigenlijk niet zo goed wat nu het probleem is als mensen lang op de wachtlijst staan zonder te reageren, hoe zij wel actief woningzoekenden in de weg zitten. Wij vinden wel dat de wachtlijst geen indicatie mag zijn voor de bouwopgave. Als dat losgekoppeld wordt, dan zit een ingeschrevene niemand in de weg. Bovendien betalen zij voor hun inschrijving.

Zienswijze Woonvisie

16 mei 2011

Geacht College,

Hierbij willen wij in het kader van de woonvisie een reactie geven. In zijn algemeenheid vinden wij het een goede zaak dat de Gemeente met een woonvisie komt en deze ook regelmatig wil evalueren. Het controleren op concrete doelstellingen, zoals genoemd in hoofdstuk 5, vinden wij een goede zaak.

SPEERPUNTEN SGLA en NMU VOOR EEN DUURZAME, LEVENDIGE STAD, 11 april 2011

SPEERPUNTEN VOOR EEN DUURZAME, LEVENDIGE STAD

Inbreng van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) voor de Structuurvisie Amersfoort 2030, 11 april 2011

De gemeente Amersfoort ontwikkelt een nieuwe ruimtelijke structuurvisie. Volgens SGLA en NMU biedt dat kansen om Amersfoort te ontwikkelen tot een duurzame, levendige stad. Zowel de SGLA als de NMU maken deel uit van de participatiegroep. Het is goed dat de gemeente maatschappelijke organisaties en burgers op die manier de kans geeft mee kunnen denken met de ontwikkeling van de structuurvisie. Als koepelorganisaties met een groen hart laten de SGLA en de NMU ook graag een eigen geluid horen. Onze visie op de ruimtelijke toekomst van de stad hebben wij vertaald in 7 speerpunten.

Deze speerpunten zijn onze eigen opvattingen, maar zijn deels ook een reactie op de drie ontwikkelingsrichtingen die in de participatiegroep zijn gepresenteerd. Onze zeven speerpunten zijn samen te vatten als kiezen voor (1) de kracht van het bestaande, (2) kwaliteit in plaats van kwantiteit en (3) de maat en schaal van Amersfoort.

Inspreken 25 januari 2011 betreffende Koers Structuurvisie Amersfoort

Inspreken 25 januari 2011 betreffende Koers Structuurvisie Amersfoort

Geachte Raad,

De SGLA vindt de Koers voor de Structuurvisie in het algemeen een tendens uitstralen van minder “Opstoten in de vaart der volkeren” en meer realistischer. Meer andere aspecten dan alleen maar bouwen, dit is positief. Er is sprake van een accentverschuiving naar binnenstedelijk bouwen, helaas met soms tussen de regels door wel nog steeds inzet op maximale bouwmogelijkheden. Maar dat is stukken minder dan in notities in het verleden.

Reactie op provinciale Kadernota ruimte, 15 september 2010

Reactie op provinciale Kadernota ruimte, 15 september 2010

Amersfoort, 15 september 2010

Geachte heer,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) wil hierbij reageren op de provinciale Kadernota Ruimte, de cursieve passages verwijzen naar teksten in uw Kadernota Ruimte. Daaronder geven wij onze reactie

  1. De SGLA

De vereniging SGLA is een koepel van belangengroeperingen in de stad Amersfoort die onder meer als doelstelling heeft: “ … de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, het behouden en het verbeteren van de natuur -, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, het geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords.”

2. Proces totstandkoming Structuurvisie Provincie

In uw Kadernota geeft u aan het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de verdere totstandkoming van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS)...