Doelstellingen

Doelstelling van de SGLA

De vereniging SGLA heeft ten doel:

De bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort en de regio.

Het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de lucht, geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen; de kwaliteit van een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords.

SGLA werkwijze en werkgebied

De vereniging tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door ondermeer:

- het geven van voorlichting en advies bij de behartiging van de belangen op het gebied van wonen en mobiliteit
- het voeren van overleg en onderhandelingen met de overheid
- het gevraagd en ongevraagd leveren van inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkeling en bijstelling van overheidsbeleid en (ruimtelijke) plannen
- het bevorderen van een goede samenhang tussen milieu, gebruikersgroen en natuurwaarden ten opzichte van de dichtheid van de stedelijke bebouwing
- het bevorderen van een goede ruimtelijke inpassing bij het realiseren van culturele- en andere maatschappelijke voorzieningen
- het leveren van bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van inspraak- en rechtsbescherming, ondermeer doch niet beperkt tot, door het bevorderen van goede inspraakmogelijkheden en een goede inspraakverordening
gebruik te maken van inspraak- en rechtsbeschermingsmogelijkheden.

Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente Amersfoort en de aangrenzende gemeenten.

De aansturing en de positie van de SGLA

De SGLA kan weliswaar een intermediair vormen tussen bewoners en gemeentebestuur en gemeenteraad, maar zij heeft een éénzijdige aansturing. Concreet houdt dit het volgende in:

Het SGLA-bestuur neemt zelf initiatieven
Ook de Algemene Ledenvergadering kan initiatieven nemen én ontnemen
De SGLA wordt actief als één of meerdere leden hier (schriftelijk) om vragen

Derden kunnen dus nooit het initiatief nemen om de SGLA aan het werk te zetten. Daar waar de gemeente of politici een gesprekspartner zoeken, zal de SGLA beoordelen of het die gesprekspartner kan en wil zijn.

Speerpunten

Jaarlijks stelt de Algemene Ledenvergadering de speerpunten van het SGLA-beleid vast. De speerpunten sluiten aan op de meer algemene doelstellingen. Over de vorderingen t.a.v. speerpunten wordt minimaal jaarlijks door het bestuur aan de ALV gerapporteerd.

Uiteraard wordt er steeds ook flexibel ingespeeld op actuele ontwikkelingen wanneer de SGLA dat nodig acht.