Groen/blauwe Structuur

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied West

27 juni 2011

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij dienen wij onze zienswijze in. We gaan hierbij in op een aantal onderwerpen.

  1. Groen Blauwe Structuur

De SGLA betreurt het dat het bestemmingsplan te weinig gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de Groen Blauwe Structuur in het bestemmingsplan  vast te leggen. Het bestemmingsplan is nu vooral een samenvoeging geworden van particuliere initiatieven.

  1. Ecologie en de Nee- Tenzij toets

Wij constateren dat er nu een uitgebreid Flora- en Faunaonderzoek ligt waardoor onze vragen vervallen, zoals wij deze in het kader van het voorontwerp hadden gesteld.

Echter op blz. 53 van dit Flora en Faunaonderzoek staat onder analyse en conclusie:”De aanleg van fiets- en wandelpaden door het gebied zal vermeden moet worden. Fietsers en wandelaars verstoren veel meer dan autoverkeer. Het gebruik kan bij een storingsgevoelige soort als het ree, betekenen dat de dieren delen van het gebied gaan mijden. Dit heeft onmiddellijke en negatieve invloed op de kwaliteit én de kwaliteit van het leefgebied van het ree.” Hetzelfde bureau Viridis meent in de Nee- Tenzij toets dat een fiets- en wandelpad  op de liniedijk, die veelvuldig door het reewild word gebruikt, geen verstorende werking zal hebben. Deze tegenstrijdigheid kunnen wij niet begrijpen.

Reactie op ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland-West

5 april 2010

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij geven wij onze reactie op het Ontwerpbestemmingsplan “Turnhal en Golfbaan Hoogland-West “.

Aanleiding

De aanleiding tot het ontwerpbestemmingsplan vindt zijn oorsprong in het feit, dat in het verleden een plan voor een drivingrange in Birkhoven Noord geen doorgang kon vinden. De initiatiefnemer van dat plan wordt hiervoor, middels voorliggend ontwerp, gecompenseerd met een drivingrange, een 9 holes golfbaan, een indoor golfbaan, een clubgebouw en een golfwinkel. Wij vinden dat deze compensatie in geen verhouding staat tot het oorspronkelijke “Birkhoven” plan.

De tegemoetkoming aan de eigenaar van de hallen aan de Bunschoterstraat voert nog verder. Deze heeft jarenlang oneigenlijk gebruik gemaakt van de hallen, door ze in te zetten voor doeleinden die strijdig waren met de bestemming die er op lag. In plaats van deze situatie te handhaven, heeft de gemeente de eigenaar zelfs beloond met een nieuwe bestemming, die het mogelijk maakt dat er diverse sporten in worden beoefend, en de hallen [gedeeltelijk] verhuurd kunnen worden aan GymXL/Nika. De geloofwaardigheid van de gemeente als handhaver van het publiek belang komt hiermee erg onder druk te staan.

Inspreken SGLA inzake ontwikkelingen Amersfoort West

26 januari 2010

Geachte raadsleden,

Allereerst zijn wij in ieder geval verheugd dat het College niet kiest voor het scenario Ontwikkelen. Dat is in ieder geval niet teveel stappen voorwaarts. Maar helaas zijn bij het scenario Optimaliseren ook veel vraagtekens te zetten. Zo wordt er al volledig uitgegaan van een behoorlijke gebiedsontwikkeling, ook met woningbouw, van het NS-emplacement.

De SGLA blijft het vreemd vinden dat in Amersfoort de ene na de andere locatie voor woningbouw wordt onderzocht, zonder een duidelijke zienswijze te hebben op de geografische ontwikkeling van Amersfoort, Provincie Utrecht en Nederland.  U gaat wel erg gemakkelijk voorbij aan de voorspelde krimp in Nederland. En ook de economische crisis laat diepe sporen na in de komende jaren. Dit soort aspecten zijn geheel niet meegenomen in het rapport van Must (is overigens deze naam niet veel betekenend?)

Inspreken golfbaan en Gym XL Hoogland-West 7 juli 2009

Inspreken golfbaan en Gym XL Hoogland-West 7 juli 2009

Geachte raadsleden, College leden,

De SGLA hoopt dat u zo vlak voor het zomerreces geen onomkeerbare besluiten zult nemen. U wordt gevraagd uw mening te geven over de plannen voor de golfbaan en Gym XL. Een koppeling waardoor u zich wel heel erg voor het blok gezet moet voelen. Als U Gym XL wilt helpen, dan moet de golfbaan voor lief nemen en als een golfbaan wilt krijgt u daar ook nog eens de Gym liefhebbers er bij. Koppelverkoop heet dat, of zoals vorige week in de krant stond emotionele chantage. Zaak is wel, dat de Raad alle belangen zorgvuldig moet afwegen.

Brief aan gemeenteraad m.b.t. Ruimtelijke Verkenning Buitengebied-West 10 juni 2009

Brief aan gemeenteraad m.b.t. Ruimtelijke Verkenning Buitengebied-West 10 juni 2009

Geachte Raadsleden,

N.a.v. de behandeling in de Ronde over Ruimtelijke Verkenning Buitengebied West willen wij nog e..e.a. onder uw aandacht brengen. De Ruimte voor ruimteregeling zowel als de Nieuwe landgoederenregeling brengen meer bewoners in het gebied, met meer verkeersbewegingen en meer onrust.