Groen/blauwe Structuur

inbreng van de SGLA in de cie. Economische Zaken van 8 september 2003 over het onderwerp Groenblauwe Structuur

Hieronder de inbreng van de SGLA in de cie. Economische Zaken van 8 september 2003 over het onderwerp Groenblauwe Structuur

Geachte Raadsleden,

We zijn blij dat de beleidsvisie op een aantal punten is aangepast en nu in de uitwerking via kaderstellende notities de gemeenteraad er beter bij wordt betrokken. Hierdoor is er ook op de uitwerking van de deelgebieden nog inspraak mogelijk. We hebben de inzet van ambtenaren en wethouder, die het gesprek opnieuw met ons zijn aangegaan zeer gewaardeerd. Er blijven echter wel een aantal zorgpunten over.

1. De financieringsstrategie (rood voor groen)

In de nieuwe versie van de beleidsvisie Groen Blauwe Structuur (GBS) staat dat er een aantal punten niet zijn aangepast en dat er dus verschil van inzicht blijft over een aantal punten. Opmerkelijk is dat hierbij niet genoemd wordt de forse bezwaren die de SGLA en de diverse aangesloten leden hebben tegen de financieringsstrategie. Het gaat dan vooral over de mogelijkheid van bouwen (woningen en/of bedrijven) in het groen. De SGLA maakt zich daarover erg bezorgd. Het is toch de bedoeling om juist het groen te versterken en te verbeteren. Door te bouwen in het groen wordt die intentie ernstig ondermijnd. Wel wordt nu gesteld (blz. 30) dat in kaderstellende notities verder uitgewerkt wordt welke rood voor groen constructies worden onderzocht en dat dan afbakening, omvang en aard zal worden bepaald. En dat het zoekgebied dan groter kan zijn dan de oorspronkelijke grenzen. Dit kan op allerlei manieren worden uitgelegd. Maar onze zorg wordt daardoor bepaald niet weggenomen!

Om een voorbeeld te noemen: In Hoogland West wordt als kader genoemd: behoud en versterking van landschappelijke kwaliteiten, vergroten recreatieve mogelijkheden, natuurontwikkeling een duurzame landbouw. Dat is dus heel mooi en dat ondersteunen we graag. Maar in het onderdeel Financieringsmogelijkheden (van het Uitvoeringsprogramma) staat "Verkend zal moeten worden wat de mogelijkheden zijn voor rood voor groen in dit gebied ".  En op blz. 19 van de beleidsvisie wordt zelfs de mogelijkheid van een golfbaan in Hoogland West genoemd! Juist dit soort passages maakt dat de SGLA zich af vraagt wat nu de exacte waarde is van een Groen Blauwe Structuur als Rood en Paars daarin zo’n prominente plaats innemen. In de reactie die we u al toegezonden hebben staan de vele voorbeelden van de gebieden waar Rood voor Groen wordt voorgesteld.

(Dit niet meer opnieuw uitgesproken)

In de Reactienota wordt aangegeven, dat voor enkele gebieden Rood voor Groen nader zal worden onderzocht. De SGLA constateert echter dat in het Uitvoeringsprogramma voor heel veel gebieden Rood voor Groen een optie is volgens het College. En dat maakt deze beleidsvisie, hoe goed bedoeld ook, toch zwak!

De gebieden waar Rood voor Groen wordt onderzocht:

¨ Hoogland West

¨ Vathorst noord

¨ Project Nijkerkerstraat

¨ Birkhoven Bokkeduinen

¨ Birkhoven Noord

¨ In het Park Randenbroek (rond Sportfondsbad)

¨ Ziekenhuislocaties

¨ Maatweg

¨ Werkfunctie in de Vallei

¨ Landgoederen in Stoutenburg Noord

Daarnaast zijn er nog geen financieringsmogelijkheden voor de volgende gebieden, zodat ook hier gevreesd moet worden voor Rood voor Groen opties

¨ Waterwingebied (er wordt gestreefd naar een saldo neutrale ontwikkeling?)

¨ Nimmerdor/Klein Zwitserland (er is nog geen dekking)

¨ Structuurvisie Stichtse Rotonde (verdichtingsmogelijkheden)

 

2. Uitvoeringsprogramma

De besluitvorming rond het uitvoeringsprogramma is erg ondoorzichtig. In het raadsvoorstel staat als onderwerp: Vaststelling Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur en Uitvoeringsprogramma. In de aanbiedingsbrief vanuit de griffie staat dat het Uitvoeringsprogramma ter kennisname wordt gebracht en onderdeel zal worden van de begrotingsbehandeling. In de besluitvorming wordt gevraagd in te stemmen met de financieringsstrategie, waarvan dan in de tekst op blz. 4 onder punt 3 staat: een financieringsstrategie die in het uitvoeringsprogramma is opgenomen. Kortom wat stelt u nu precies vast? Als nu instemt conform de gevraagde besluitvorming, bent u dan ook akkoord met de hierboven genoemde Rood voor Groen opties?

Dit baart ons grote zorgen. Er is nu toegezegd dat nog in allerlei kaderstellende notities besluitvormingstrajecten worden opgezet, maar hoe verhoudt zich dat dan met deze besluitvorming?

3. Groenconvenant

De SGLA heeft in eerdere besprekingen aangegeven, dat we graag een beschermde status willen hebben voor de groene en blauwe gebieden. We zouden graag zien dat er als uitvloeisel van deze nota nu eerst een groenconvenant komt met gemeenteraad, natuurorganisaties en bewoners. Hierin wordt dan per gebied de mate van bescherming vastgelegd. Er wordt dan aangegeven waar niet meer gebouwd mag worden. Zolang er dan nog geen natuurverbetering kan plaatsvinden, hebben we in ieder geval de zekerheid dat de huidige situatie behouden blijft. We vragen aan de Raad, mede gezien de bovenstaande onderdelen, dit nu te gaan doen!

4. Relatie natuur en recreatie

In de beleidsvisie staat dat een van de overgebleven geschilpunten is dat de belangengroepen de nota te veel op recreatie gericht vinden. Dat is inderdaad nog steeds een belangrijk zorgpunt. We onderschrijven natuurlijk dat er behoefte is aan recreatie. We onderschrijven ook dat daarvoor gebieden beschikbaar moeten zijn War we het oneens over zijn, is dat er geen keuze gemaakt wordt. Het lijkt er op dat in elk gebied ook alles moet, zowel natuur als recreatie. De SGLA zou graag zien dat er bewuster keuze gemaakt wordt voor of natuur in een bepaald gebied of recreatie. Alles tegelijk betekent in de praktijk dat er voor de natuur te weinig overblijft.

5. Enkele specifieke aandachtspunten

¨ De passages over Vathorst Noord en West zijn behoorlijk aangepast n.a.v. uw besluitvorming. Toch staat er nog wel dat er op korte termijn een structuurvisie moet worden ontwikkeld en dat Vathorst West een stedelijk overgangsgebied moet worden. Dit lijkt nog in strijd met de door u aangenomen moties. Opmerkelijk is ook dat de optie voor een golfbaan in Vathorst Noord er nu uit is gehaald maar dat die in Hoogland West is blijven staan!

¨ We vinden het jammer dat de visie die is opgesteld door de Stichting Herstel Heiligerbergerbeekdal, actiegroep Nieuw Knal Groen uit Leusden en de stichting Utrechts Landsschap niet wordt genoemd en blijkbaar niet wordt gezien als een goede bijdrage voor de verdere invulling van dit gebied.

¨ Onduidelijk is nog steeds wat nu precies met landschapsparken wordt bedoeld, en waarom bosgebieden zoals Birkhoven Bokkeduinen nu benoemd worden als zo’n landschapspark We kunnen door de onduidelijke definitie niet beoordelen wat de consequenties hiervan zijn.

¨ M.b.t het onderdeel Maatweg verwijzen wij naar onze inbreng bij het structuurplan.

M.b.t het onderdeel Eempaden constateren we nog steeds de omgekeerde volgorde. Er staat dat de paden mogen worden aangelegd als ze niet teveel de natuurwaarden aantasten. De SGLA wil juist dat de natuurwaarden worden gehandhaafd en er alleen fietspaden etc. zouden mogen worden aangelegd, als zij de natuurwaarden NIET aantasten. (zie blz. 19) Dit is tegelijkertijd een voorbeeld van de zorg die we elke keer naar voren brengen en die volgens de SGLA ook beter in het stuk zou moeten worden verwoord.

Nieuw

We vinden het ook vreemd en jammer dat de groene zoom rond Hooglanderveen niet is opgenomen in de GBS. Dat is een gemiste kans en ook onlogisch. Juist die groene zoom, die overigens nog steeds niet in een bestemmingsplan is vastgelegd, had onderdeel moeten zijn van deze GBS. We verwachten dat u als raad dit nog toevoegt.

Met vriendelijke groet

Namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

Peter de Langen en      Roelie Norp

Voorzitter                    vice voorzitter