Bezwaar maken tegen een besluit van het College van B & W.

Hier kunt u lezen hoe u te werk kunt gaan wanneer u bezwaar wilt maken tegen een besluit van het College van B & W. 

Ook de volgende documenten kunnen van nut zijn:

1. Inspraakverordening gemeente Amersfoort 2009,

2. Vernieuwde werkwijze voor de inspraak,

3. De rol van de raad in RO-procedures

4. Aanvullende afspraken rol van de raad in het kader van de WABO (wet omgevingsrecht)

5. Hoe wordt de inspraak gefaciliteerd voor belangenorganisaties?

6. Procedure bestemmingsplannen

De herziening van de inspraak en participatie is in april 2009 afgerond. De stukken vindt u hier. Heeft u vragen over de inspraak of de procedures? U kunt ze via het contactformulier op deze site stellen aan de SGLA. De verschillende vormen van inspraak en hoe u kunt meepraten met de Raad vindt u hier.

Brief Publicaties en Zomerstop

12 juli 2010

Geacht College,

We hebben kennis genomen van uw bericht van 23 juni 2010, waarin gemeld wordt dat in tegenstelling tot voorgaande jaren geen volledige zomerstop zal worden gehanteerd. Dit bericht roept bij ons in eerste instantie veel vragen op. Wel hanteert u de zomerstop voor bestemmingsplanprocedures, waarvan de bevoegdheid bij de gemeenteraad ligt.

SGLA-inbreng in De Ronde over het onderwerp 'Duurzame verbetering van participatie en inspraak'

18 december 2007

Geachte raadsleden,

Voor ons commentaar op de participatienota verwijs ik mede naar de opmerkingen van  mevrouw Norp.

Nog enkele aanvullende opmerkingen:

Raadsvoorstel (aangenomen in de raad voor het faciliteren van inspraak.

2 maart 2004

Aan de gemeenteraad,
Reden raadsbesluit

De fractie van GroenLinks heeft een initiatiefvoorstel gedaan voor het faciliteren van inspraak. In de vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken van 28 augustus jl. is de mening van de commissie gepeild. In de commissie is afgesproken om het voorstel nader uit te werken en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Algemene samenvatting inbreng SGLA nota Rol van de Raad in ruimtelijke ordeningsprocedures, ingebracht in de cie. ECO

8 september '03

Samenvattend

  • In de samenvatting het woord 'bestemmingsplan' veranderen in ruimtelijke ordeningsprocessen of formele procedures
  • In samenvatting onder Vervolgtraject het woord 'uitgangspunt' wijzigen in: deze werkwijze wordt gevolgd bij ruimtelijke ordeningsprocedures.