Brief Publicaties en Zomerstop

  1. Voor welke publicaties geldt nu wel een zomerstop en welke niet. Bijvoorbeeld: een ontwerpbestemmingsplan valt dat onder de zomerstop ja of nee. Valt een Voorontwerpbestemmingsplan, waarop van artikel 3.1.1. Bro overlegpartners, waaronder de SGLA, een reactie wordt gevraagd, onder de zomerstop? (bv. het voorontwerp bestemmingsplan Woonboten?)
  2. Wordt in het bericht bedoeld de publicaties voor bouw- en andere vergunningen en ontheffingen, waaronder die waartegen rechtstreeks beroep mogelijk is of geldt het ook voor bestemmingswijzigingen
  3. Zijn hierin nog gradaties, bijvoorbeeld bestemmingsplannen via model I, II of III
  4. Wanneer valt een bestemmingsplan nu precies onder de bevoegdheid van de Raad. Ons Inziens dient elk bestemmingsplan te worden vastgesteld door de Raad en valt dus altijd onder de bevoegdheid van de Raad.
  5. Wat is nu precies de relatie met het door de Raad aangenomen amendement: “Verlenging zomerstop RO- procedures ” aangenomen 24 februari 2009. Hierin wordt in het besluit van dit amendement juist aangegeven dat de zomerstop van 6 naar 8 weken zal gaan.
  6. Wat is de consequentie van deze beperkte zomerstop die nu wordt aangekondigd, in relatie met de uitspaak van de Raad in dit amendement: “De Raad hecht aan participatie en inspraak door inwoners/belanghebbenden en dat zij daarvoor voldoende tijd en gelegenheid geboden moet worden”?
  7. Waarom wordt überhaupt afgeweken van de tot nu toe gebruikelijke zomerstop?

Kortom veel vragen. Gezien het belang verzoeken wij u snel te reageren. We hebben de gemeenteraad en pers deze brief ook toegezonden.

Met vriendelijke groet,

bestuur SGLA

Lees hier (1) en hier (2) het antwoord van de gemeente