SGLA-inbreng in De Ronde over het onderwerp 'Duurzame verbetering van participatie en inspraak'

  • Welke onderwerpen komen niét in aanmerking voor participatie? Hoe controversiëler het onderwerp, hoe ruimer de participatie zou moeten zijn!

  • Er lijkt gesuggereerd te worden dat men in verschillende fasen van een proces verschillende graden van participatie zou kunnen toepassen. Is dat zo? Dat lijkt ons ongewenst, vanwege het risico dat men dat op die manier ‘politiek’ zou kunnen inzetten.

  • In aanvulling op het bovenstaande: het zou mogelijk moeten zijn dat de Raad de participatiegraad tijden een traject verruimt, maar niet versmalt!

  • De participatieladder kan ook erg beperkend werken, er moet ruimte blijven voor spontaniteit.

  • Maar het voornaamste punt is wat ons betreft: de grondhouding moet beter! In de nota duurzame verbetering participatie en inspraak staat letterlijk: “Een goed participatie- en inspraakbeleid schept duidelijkheid over wat de betrokkenen kunnen verwachten” en “een open “ja, we kijken of het kan houding”. In het begin van deze raadsperiode leek het er van te komen. We troffen een College dat daadwerkelijk het contact zocht en een open houding had. Helaas zijn er een aantal gebeurtenissen die ons teleurstellen:

Voorbeelden:

  • De Lichtenberg: de Raad, u dus, gaf een duidelijke opdracht, via een amendement. De opdracht was o.a. “Behoud groenstrook (uitloper bosgebied/STEK) en plantsoen” Door hier niet aan te voldoen is dit in strijd met de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn geformuleerd. We verwijzen verder naar onze zienswijze die we hebben ingediend.

  • Elizabeth locatie: aan het begin van de eerste echte participatieochtend werden we onaangenaam verrast doordat plotseling werd meegedeeld, dat tijdens deze ambtenaren en leden van de projectgroep inhoudelijk mee gingen doen aan het werkproces. We hebben daar nogal wat moeite mee, niet omdat we twijfelen aan de integriteit van deze mensen, maar zij hebben wel een voorsprong én een eigen opvatting, waardoor juist het spontane en creatieve proces kan worden verstoord. Ook is het niet juist in de verhouding, immers de projectgroep gaat straks het voorstel aan B&W schrijven, daar hebben de participanten ook geen directe invloed meer op. We hebben dat tijdens de ochtend gelukkig wat kunnen corrigeren, maar het was een slechte start.

  • En dan natuurlijk de Hogeweg: afgesproken was, zoals u in de RIB 87 kunt lezen: “Het participatietraject wordt na de zomer afgerond met een stadsbrede participatieavond; bewoners kunnen hun mening geven over de modellen. De raad krijgt in oktober/november een discussienota aangeboden om de keuze voor een van de modellen te bepalen. Het resultaat van de stadsbrede participatie is onderdeel van de discussienota.” Twee weken geleden werden plotseling bij elkaar geroepen als Participatiegroep, en wat bleek het College ging eenzijdig de spelregels veranderen. De Participatiegroep heeft U daarvan op de hoogte gesteld. Geen stadsbrede informatie meer, geen mogelijkheid voor bewoners van de aanliggende wijken om kennis te krijgen van de modellen en tenslotte ook nog gekleurde informatie naar de raad. We zullen hier, zodra dat naar de Raad gaat, uiteraard dieper op ingaan.

Maar hoe kunnen we nu geloven dat er een duidelijk en eerlijk participatie- en inspraakbeleid gaat worden gevoerd. We zijn teleurgesteld in het College, maar hopen dat deze Raad haar verantwoordelijk zal nemen en het College zal houden aan de door de Raad vastgestelde uitgangspunten en procedures.

Het kan toch niet waar zijn dat bewoners vele avonden bij elkaar voor het lapje worden gehouden? De reactie van de participatiegroep is er één van mensen die met gepaste nuances gingen deelnemen, gaandeweg vertrouwen kregen en het gevoel hadden met iets voor de stad bezig te zijn. En toen kwam de klap. Weg vertrouwen, weg geloof in de politiek. Geachte raad het is aan u om dit te herstellen!