Algemene samenvatting inbreng SGLA nota Rol van de Raad in ruimtelijke ordeningsprocedures, ingebracht in de cie. ECO

Hoorzitting

 • De hoorzitting na jaar evalueren op tijdsduur en gevolgen planning, helderheid in procesgang, positieve en negatieve gevoelens bij insprekers, raad en college.
 • Opnemen van minimum termijnen als voorbereiding op behandeling in raadscommissie ter voorbereiding van finale besluitvorming.
 • Aandacht voor publiciteit naar indieners zienswijzen over te volgen procedure

Art. 19

 • Onduidelijkheid tekst over precieze gang van zaken bij delegatie
 • Onduidelijkheid op basis waarvan delegatie wordt gevraagd
 • Delegeren van art. 19 onder voorwaarden nadrukkelijk opnemen
 • Rol raad bij verrassingen in gevolgen en effecten van vrijstellingsbevoegdheid
 • Veel aandacht aan de verschillende rollen en procesgang in publicaties en bij beantwoording zienswijzen

Art. 15

 • Wijzigen bestemmingsplannen conform de intentie van het opgenomen artikel i.p.v. tegendeel bewerkstelligen
 • Lijst van hamerstukken maken t.b.v. de raadscommissie na verstrijken van 14 dagen zonder enige reactie raadsleden
 • Voldoende publiciteit over het op deze manier informeren van raadsleden bij mensen die zienswijzen hebben ingediend.