Birkhoven

Reactie in het kader van artikel 10 Voorontwerp Bestemmingsplan Birkhoven-Bokkeduinen 2006 Amersfoort, 1 juni 2006

Reactie in het kader van artikel 10 Voorontwerp Bestemmingsplan Birkhoven-Bokkeduinen 2006

Amersfoort, 1 juni 2006

Geachte heer,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) willen graag gebruik maken van de gelegenheid om te reageren op het Voorontwerp Bestemmingsplan Birkhoven Bokkeduinen.

SGLA-inbreng De Ronde 23 mei 2006, onderwerp: Subsidieaanvraag ongelijkvloerse kruising BW-laan

SGLA-inbreng De Ronde 23 mei 2006, onderwerp: Subsidieaanvraag ongelijkvloerse kruising BW-laan

Dat de wethouder vooraf van de Raad wil weten of er voor een ongelijkvloerse kruising in de BW-laan een subsidieverzoek zal worden ingediend komt  sympathiek over. De onderhavige subsidieregeling is o.a. ook gebaseerd op het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en betreft de regeling voor een éénmalige uitkering spoordoorsnijdingen. Aangezien ten aanzien van de verkeerskundige noodzaak een degelijk breed onderzoek ontbreekt, vragen wij ons af in hoeverre een ongelijkvloerse kruising direct noodzakelijk is, wat de milieugevolgen en de effecten voor de direct betrokkenen zullen zijn. De aanvraag van een eventueel subsidieverzoek is doorslaggevend en maatgevend voor de toekomstige verkeerssituatie in dit gebied.

Ronde: reactie SGLA inzake bestemmingsplan Birkhoven-Bokkeduinen, 6 december 2005

Ronde: reactie SGLA inzake bestemmingsplan Birkhoven-Bokkeduinen, 6 december 2005

Procedure

U als raad heeft opdracht gegeven om een conserverend bestemmingsplan te maken. Voor ons ligt echter een plan dat meer wil dan alleen conserveren. Er zijn bestemmingen opgenomen die fors afwijken van de besluitvorming van de Raad april 2005. De argumentatie hiervoor is dat ze ruimtelijk aanvaardbaar zijn én een mogelijke Westtangent niet belemmeren. De gevolgen voor de natuur en het verkeer zijn kennelijk ondergeschikt. In bestemmingsplan en aanbiedingsbrief staat, dat SGLA (en VBBBB) vanaf 2003 betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van dit bestemmingsplan.

Ingesproken in commissie ECO 21 maart 2005 over Westtangent

Ingesproken in commissie ECO 21 maart 2005 over Westtangent

Geachte raadsleden,

U wordt gevraagd door het College om richtinggevende uitspraken in de discussie over de tracé keuzen voor een Westtangent. De SGLA vindt dat dit niet het juiste moment is. Uit de discussies rond het opstellen van een bestemmingsplan voor het gebied Birkhoven Bokkeduinen is ons gebleken, dat de huidige voorstellen voor een tracé keuze allebei een groot risico zijn voor de natuurwaarden in dit gebied. De natuuraspecten studie geeft aan dat de keus wel erg moeilijk wordt en niet zomaar even genomen kan worden.

bestemmingsplan Birkhoven-Noord, 10 april 2003

De SGLA heeft haar bezwaar in de procedure rond Birkhoven Noord nu ook ingetrokken. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft uitdrukkelijk in een brief vastgelegd, dat zij de omstreden voorzieningen in Birkhoven Noord niet zal gaan ontwikkelen. Nu ook de grond in handen is van de gemeente én de gemeenteraad zeer nadrukkelijk heeft uitgesproken de voorzieningen in Birkhoven Noord niet te willen kon ook de SGLA haar bezwaar intrekken.

Aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Amersfoort, 10 april 2003

Onderwerp: bestemmingsplan Birkhoven-Noord

Uw ref.: 200105130/1/R2

Geachte heer/mevrouw,

Op de zitting bij de Raad van State op 30 september 2002 is door de Voorzitter aan reclamanten en de gemeente Amersfoort verzocht in overleg met elkaar te treden. Met als doel overeenstemming te bereiken, zodat de beroepen tegen het bestemmingsplan Birkhoven-Noord te kunnen worden ingetrokken.