Birkhoven

SGLA-inbreng De Ronde 23 mei 2006, onderwerp: Subsidieaanvraag ongelijkvloerse kruising BW-laan

Met betrekking tot een eventueel subsidieverzoek plaatsen wij daarom de volgende kanttekeningen:

1.      De aanvraag is gericht op maximaal 25% voor de hoge [misschien wel hoogste?] score en kosten. Pas in een later stadium zal er besluitvorming plaatsvinden over o.a. de vraag of er wel sprake is van een noodzaak tot ongelijkvloers kruisen waarbij ook de grote mate van onzekerheid over welke variant uiteindelijk in aanmerking komt dan pas een rol speelt. Waarom dan nu een aanvraag?

2.      Met het voorstel nu binnen 2 jaar een “Integrale” visie te maken voor de westkant van de stad anticipeert het College op de door de Raad gestelde prioriteit dat de bereikbaarheid van de stad gewaarborgd blijft. Al enkele jaren vragen diverse organisaties en belanghebbenden om t.a.v. de verkeerskundige nut en noodzaak met een integraal plan te komen. Vooruitlopen zonder dat de Raad al richtinggevende uitspraken gedaan heeft over het gebied waarin de spoorwegovergang valt is o.i. opmerkelijk. Ook zeer opmerkelijk is dat het College vermeld dat met het indienen van de variant nabij de huidige kruising NU GEEN KEUZE in de Westtangent discussie wordt gemaakt!! Wij vragen ons af hoe wij dit moeten interpreteren.

3.      Luchtkwaliteit en consequenties voor woon- en leefklimaat.

Of het subsidieverzoek voldoet aan A. de gestelde voorwaarden B. of de voorgestelde ongelijkvloerse kruising bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving en C. of er bij belanghebbenden en maatschappelijke organisaties een draagvlak te vinden is, valt o.i. te betwijfelen.

De consequenties voor de luchtkwaliteit is eerder aan de orde geweest in het rapport Milieu aspecten studie Birkhoven Bokkeduinen. Wij denken dat als gevolg van het verbeteren of niet verder verslechteren van de luchtkwaliteit maatregelen genomen moeten worden die voor dit gebied behoorlijk ingrijpend zullen zijn. Voor de aanpalende bedrijven zal een dergelijk kunstwerk [verhoogde/verlaagde op- en afritten] niet zonder consequenties zijn voor de bereikbaarheid en de situering. Voor het omliggende natuurgebied betekent e.e.a. opnieuw een stuk afbraak en de voorziene summiere ecologische verbindingszone wordt hiermede te niet gedaan.

4.   Financiën. Pas na aparte nadere besluitvorming door College en Raad zullen er definitieve kosten worden geraamd en zal hiervoor dekking worden gevonden, waarbij gedacht kan worden aan extra subsidie van de Provincie Utrecht {BDU} en herprioritering binnen het compartiment Bereikbaarheid van de Reserve Stedelijke voorzieningen. Dat er voor een toch behoorlijk ingrijpend plan pas in een later stadium definitieve kosten beraamd worden en het lang niet zeker is dat links- of rechtsom afdoende dekking wordt gevonden komt ons niet logisch voor. O.i. zou het voorstel tot het indienen van een subsidieaanvraag niet op zoveel los zand gebaseerd mogen zijn.

Met het trachten de desbetreffende verkeersstroom in “betere banen” te leiden zal de bottle neck bij de spoorwegovergang tot het verleden behoren. Dit betekent echter ook dat de BW-laan uitnodigender wordt en nog meer verkeer aan zal trekken. In welk onderzoek zijn de gevolgen hiervan nader bekeken?

Tot slot is de opmerking dat het nog niet om definitieve besluitvorming gaat niet onopgemerkt gebleven. Echter onze praktijkervaring heeft geleerd dat, indien definitieve besluiten eerst na de honorering van een subsidieaanvraag worden genomen, vervolgens blijkt dat er van keuzevrijheid weinig over is en er niet meer nog van alles mogelijk is. I.v.m. de subsidie, continuïteit in de besluitvorming etc. blijkt dan dat doorgaan op de ingeslagen weg slechts nog de enige mogelijkheid is.

De SGLA vindt deze subsidieaanvraag niet wenselijk en verbindt daar haar conclusie aan: niet doen.