Groen/blauwe Structuur

Reactie op ontwerpbestemmingsplan Turnhal en Golfbaan Hoogland-West

Vervolg

Beleidskader

2.2.1.

In de Beleidsvisie Groenblauwe Structuur is het plan aangemerkt als “agrarisch gebied met recreatieve functie“, een landschappelijk raamwerk, met daarin opgenomen de ecologische waarden en recreatieve paden. Dit is nu precies waar in Hoogland-West behoefte aan is: recreatieve paden in een goed behouden landschap. Hier wordt al jaren om gevraagd; o.a. door de agrariërs in de omgeving, die bij voortduring in de wielen worden gereden door het recreatieve verkeer [en vice versa] en zo worden gehinderd in de uitoefening van hun beroep.

Het pad dat om de golfbaan is gedacht biedt hiervoor geen soelaas, omdat het van – en naar de Bunschoterstraat leidt en dus geen doorgaande functie heeft.

In de overige, onder punt 2, geciteerde nota’s wordt de nadruk gelegd op: - het behouden dan wel versterken van de ecologische -en landschappelijke kwaliteiten, de cultuurhistorische identiteit en landschappelijke diversiteit versterken, zowel als het veiligstellen van de aanwezige natuurwaarden en het vergroten hiervan.

De conclusie uit al deze stellingen luidt vervolgens, dat een golfbaan geheel in overeenstemming is met de beleidsuitgangspunten. Deze gedachtegang kunnen wij niet volgen, want wat is een golfbaan nu precies? Een golfbaan is een enigszins geaccidenteerd, gladgeschoren biljartlaken met hier en daar een toefje houtopstand. Zelfs als, zoals hier de bedoeling is, de toefjes wat royaler uitvallen, heeft het kortgeschoren gras de overhand en daar valt weinig natuurwaarde aan te bekennen.

Voor het onderhoud van het gras moet er vrijwel dagelijks een maaimachine over de baan heen, met alle verstorende effecten van dien op de directe omgeving. Het gras wordt behandeld met schimmelwerende– en groeimiddelen, ook als de baan wordt beheerd conform het certificaat Committed to Green en dat bevordert de ecologische kwaliteit ook al niet.

Wij concluderen dan ook dat de golfbaan niet in overeenstemming is met de genoemde uitgangspunten.

2.4.3

Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde soorten zijn.

Onze vraag over het bovenstaande is, of hier onlangs onderzoek naar is gedaan, buiten het 5 jaar oude onderzoek van Varidis om, of dat u voornemens bent dit op korte termijn te laten verrichten en dan specifiek voor het plangebied? Wanneer dit niet is gebeurd, moeten wij concluderen dat er geen goede beoordeling mogelijk is geweest en u logischerwijs niet tot dit bestemmingsplan had kunnen en mogen komen.

Ontwikkelingsvisie

4.2 / 4.3

Als er dan toch een golfbaan moet komen, zou deze tenminste moeten worden ingericht conform de uitgangspunten onder 4.2., de opzet zoals benoemd onder 4.3. en de natuurontwikkeling als beschreven in bijlage 2 van de aanmeldingsnotitie M.E.R. Uitgangspunten en opzet geven er blijk van dat is nagedacht over de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Hoewel er, als deze punten ook werkelijk worden gerealiseerd, nog lang niet is voldaan aan de uitgangspunten van een “Golfbaan Natuurlijk “, maar daar ontbreekt de ruimte dan ook voor.

Wij vragen ons echter af hoe u er zich van denkt te verzekeren dat de golfbaan ook daadwerkelijk conform de genoemde punten en de bijlage van de aanmeldingsnotitie wordt verwezenlijkt? Gentlemen’s agreements zijn, in een tijd dat deze heren vrijwel uitgestorven zijn, niet meer realistisch. Er moet gehandhaafd kunnen worden. Dit bestemmingsplan biedt daartoe niet de mogelijkheid. Geen van de uitgangspunten onder 4.2.3 en 4 is terug te vinden op de plankaart of in de regels. Als de exploitant uiteindelijk besluit niets, of slechts een gedeelte aan te leggen van het geschetste beeld, kan hij niet worden vervolgd. Kortom het bestemmingsplan biedt onvoldoende rechtszekerheid.

Op zijn minst zou er een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten moeten worden met boetebeding, waarin exact komt vast te liggen wat er waar gerealiseerd dient te worden. Daar bovenop nog een kettingbeding, zodat de exploitant, indien hij de golfbaan van de hand wil doen, de dwangsom moet doorverkopen, omdat hij anders aansprakelijk blijft. Graag vernemen wij of u hierin heeft voorzien, dan wel wat uw plannen zijn hieromtrent.

Verkeer / parkeren

Wij denken dat de genoemde maatregelen om de verkeersveiligheid op de parallelweg te vergroten, zoals fietssuggestiestroken en verkeersdrempels, niet voldoende zullen zijn. Dat geldt ook voor de, in het Raadsvoorstel d.d. 14 december 2009, gesuggereerde inhaalpunten. Het slagen van deze maatregel vraagt grote terughoudendheid van zowel de langzaam verkeersdeelnemers als de bestuurders van de landbouwwerktuigen. Beide staan hier niet bepaald om bekend.

De enige afdoende maatregel is dan ook een vrij liggend fietspad. Wij verzoeken u dit alsnog in het bestemmingsplan op te nemen.

Ook stellen wij vraagtekens bij de beoogde oplossing voor te verwachten parkeeroverlast op de parallelweg tijdens wedstrijden van GymXL/Nika. Het voorstel om bezoekers van deze verenigingen te laten parkeren bij de afrit van de A1 en vervoer in te zetten naar de hallen is op zichzelf geen slecht idee. Wel vragen wij ons af hoe er op toegezien wordt dat dit ook werkelijk gaat gebeuren en hoe er opgetreden gaat worden tegen parkeren op de ventweg? Als dit wordt verzuimd, zoals we dagelijks op meerdere plekken in Amersfoort kunnen aanschouwen, ontstaat er een levensgevaarlijke situatie voor het langzame verkeer.

Verder is ons vanuit golfburelen ter ore gekomen, dat het aantal geplande parkeerplaatsen sowieso niet voldoende zal zijn, gezien de te verwachten toestroom van niet-eigen leden, omdat golfers “rondtrekken”. Op zaterdagen is er zowel publiek te verwachten voor de gymnastiekclubs als voor de golfbaan, wat vrij zeker tot een tekort aan parkeerplaatsen zal leiden.

Wij concluderen dat over de verkeersaspecten onvoldoende is nagedacht en dat deze onvoldoende in het bestemmingsplan en op de plankaart zijn vastgelegd. Het bestemmingsplan dient op deze aspecten te worden aangepast en wij verzoeken u hier alsnog zorg voor te dragen.

Milieuaspecten

5.2

Wij betreuren dat de Commissie M.E.R. het niet noodzakelijk heeft geacht dat er betreffende het plangebied een m.e.r.-procedure wordt doorlopen. In haar Factsheet nr.3 stelt de Commissie, dat bestuurders ook voor een m.e.r. kunnen kiezen wanneer er geen sprake is van een wettelijke verplichting. Het voordeel hiervan is, dat een m.e.r al vroeg in het planproces de milieugevolgen en keuzes duidelijk maakt. Daardoor kunnen onverwachte [juridische] problemen later in het traject worden voorkomen.

Wij hebben dan ook al in een eerder stadium aangedrongen op het uitvoeren van een vrijwillige m.e.r., mede gezien het feit dat er soorten in het gebied voorkomen, die op de rode lijst staan, zoals beschreven staat onder de punten 3.7.2. en 3.7.3. in dit ontwerpbestemmingsplan.

Wij verzoeken u alsnog een (vrijwillige) M.E.R. uit te laten voeren, zodat de milieuaspecten echt beoordeeld kunnen worden.

5.8.3

Hoe denkt u er op toe te zien dat de oorspronkelijke niveauverschillen tussen vlakten en ruggetjes gespaard blijven wanneer de draglines aan het werk zijn om de grond te verzetten?

5.10.3

Hoe denkt u de territoria te beschermen van de rode lijstsoorten, zoals vermeld onder punt 3.7.2. en 3.7.3., en de broedplaatsen van de genoemde broedvogels voor verstoring te behoeden?

Juridische planbeschrijving

6.2

Zoals wij onder punt 4 al hebben aangegeven, missen wij in de planbeschrijving een duidelijk beeld van de beoogde invulling van de golfbaan. Dit moet op zijn minst nader worden uitgewerkt.

Handhaving

7.5.

De gemeenteraad heeft begin 2002 de nota Handhavingsbeleid Ruimtelijke Regelgeving vastgesteld. Daarmee is de intentie uitgesproken om actief handhavend op te treden tegen situaties die strijdig zijn met de ruimtelijke regelgeving en de bouwregelgeving.

Desalniettemin is er nooit handhavend opgetreden tegen de eigenaar van de hallen aan de Bunschoterstraat. Sowieso blinkt deze gemeente niet uit in handhavend optreden. Wij zijn er dan ook niet gerust op dat dit in het plangebied wel zal gebeuren en vrezen dat handhaving bij de uitgesproken intentie daartoe zal blijven.

Regels

Bestemmingsregels

Als logisch gevolg van onze reactie maken wij bezwaar tegen de in het bestemmingsplan opgenomen bestemming genoemd onder artikel 3.1.a , 3.1.b, 3.1.c, 3.1.d, 3.1.e, 3.1.n. Wij verzoeken u deze bestemmingen te schrappen.

Bouwregels

Artikel 3.3.

Dit vinden wij te vaag en onvoldoende uitgewerkt. Wij verzoeken u deze regels aan te scherpen.

Artikel 3.4.

Wij missen duidelijke criteria op basis waarvan het College van B en W bevoegd is om ontheffing te verlenen. Wij verzoeken u om concreet aan te geven wat u beschouwt als onevenredige aantasting van landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het plangebied.

De tweede voorwaarde: “dit noodzakelijk moet zijn voor een doelmatige uitoefening van de golfsport”, verzoeken wij u te schrappen. Onder deze voorwaarde zou alles mogelijk zijn, zelfs een uitbreiding naar 18 holes!

Artikel 3.5.

Wij verzoeken u de ontheffing m.b.t. de parkeernormen te schrappen. Wij vinden dat de parkeeraspecten onvoldoende geregeld zijn; ontheffing verlenen voor onvoldoende normen vinden wij onbegrijpelijk.

Artikel 8.2.

Wij verzoeken u betere criteria op te nemen voor een algemene ontheffing van de bouwregels, zodat een duidelijke norm ontstaat.

In zijn algemeenheid, maar zeker bij omstreden bestemmingsplannen, zijn wij er geen voorstander van dat het College van B en W voor dit soort ontheffingen bevoegd is. Wij verzoeken u daarom, om in dit bestemmingsplan, de ontheffingsbevoegdheid over te dragen aan de Gemeenteraad en de Regels hierop aan te passen.

Conclusie

Na uitgebreide bestudering van dit ontwerpbestemmingsplan komen wij tot de conclusie, dat er beter geen golfbaan kan worden aangelegd.

Deze is voor het overgrote deel wezensvreemd aan het bestaande landschap, met daarbij geen enkele garantie voor de realisatie van die onderdelen van het ontwerp die er wel in passen.

Verder zal de ontwikkeling van een golfbaan tot verstoring leiden van beschermde diersoorten en deze mogelijk uit het gebied doen verdwijnen.