Ruimtelijke planvorming lange termijn

SGLA Bijdrage Hoorzitting Visie NV Utrecht d.d. 29 november 2005

SGLA Bijdrage Hoorzitting Visie NV Utrecht d.d. 29 november

PLEITNOTA SGLA t.b.v. hoorzitting Statencommissie ruimte en Groen Streekplan 14 september 2004

PLEITNOTA SGLA t.b.v. hoorzitting Statencommissie ruimte en Groen Streekplan 14 september 2004

Algemeen

De SGLA is zeer teleurgesteld over de reactie van de Provincie Utrecht n.a.v. de door ons (en anderen) ingediende bezwaren tegen het streekplan. Over de vaagheid van het streekplan hebben wij u al per mail onze bezwaren nog een toegelicht.

Mail aan Statenleden commissie Ruimte en Groen dd. 10 september 2004

Mail aan Statenleden commissie Ruimte en Groen dd. 10 september 2004

Geachte Statenleden,

U staat voor een drukke week. De gedachtewisseling met vele burgers komt er aan. De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) zal ook inspreken. We hebben 3 minuten gekregen om u onze bezwaren kenbaar te maken. Maar met de slechte beantwoording en een heel vaag streekplan op een aantal onderdelen, kan dat bijna niet. Vandaar dat wij u toch ook  maar even mailen.

Bedenkingen tegen het ontwerp Streekplan 2005-2015: Het Streekplan hinkt op twee gedachten! 11 februari 2004

Bedenkingen tegen het ontwerp Streekplan 2005-2015: Het Streekplan hinkt op twee gedachten!

Amersfoort, 11 februari 2004

Geacht College,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) wil hierbij bedenkingen indienen tegen het ontwerp Streekplan. De SGLA constateert dat het Streekplan positiever genoemd kan worden dan voorgaande jaren. Nadrukkelijker lijkt de provincie te kiezen voor meer groen en minder bouwen. Een opstelling die op onze waardering kan rekenen. Helaas, moeten we ook constateren dat die houding nog niet helemaal doorvertaald is naar Amersfoort. Nog steeds geldt voor Amersfoort een bouwopgave van ruim 13.000 woningen, waarvan plm. 3.400 nieuwe woningen in bestaand stedelijk gebied en de overige in Vathorst. Daarnaast is de indeling in landelijke gebieden niet erg helder. Recreatie kan in elke indeling van de landelijke gebieden. Er kunnen zowel in landelijk gebied 1 als 3 landgoederen gebouwd worden en ook in beide indelingen wordt rood voor groen mogelijk gemaakt. De SGLA heeft bezwaar tegen de in het Streekplan opgenomen flexibiliteit. Door de onduidelijkheid van definities en het op twee gedachten hinkende Streekplan biedt het Streekplan onvoldoende rechtszekerheid en is het onvoldoende te gebruiken als toetsingskader voor bestemmingsplannen. Door vervolgens ook nog ruimte te bieden voor flexibiliteit is het Streekplan een onduidelijk instrument geworden. De SGLA verzoekt de provincie het Streekplan aan te passen o.a. door heldere definities en kaders op te nemen. In onze bedenkingen zullen we hierop nader ingaan.

Reactie SGLA op Streekplan en reactie SGLA op Bedenkingen op het ontwerp streekplan (concept brief van College van B&W d.d. 8-01-2004)

Reactie SGLA op Streekplan en reactie SGLA op Bedenkingen op het ontwerp streekplan (concept brief van College van B&W d.d. 8-01-2004)

Aan de raadscommissie ECO, 12 januari 2004

Geachte raadsleden,

De SGLA heeft kennis genomen van het ontwerp streekplan (voorlopig standpunt GS), de plankaart ontwerp streekplan d.d. 02-12-2003, een reactie van het College van B&W van 29-10-2003 op het voorlopig ontwerp en een reactie van het College op het ontwerp streekplan d.d. 8-1-2004.