Ruimtelijke planvorming lange termijn

SGLA Bijdrage Hoorzitting Visie NV Utrecht d.d. 29 november 2005

 1. Dank voor de uitnodiging en dank aan de Raad dat hij het initiatief heeft genomen tot deze hoorzitting. Bij specifieke onderdelen zal ik mede spreken namens de Werkgroep Wagenwerkplaats
 2. De ontwikkelingsvisie NV Utrecht 2015-2030 maskeert erg veel. Er wordt in versluierd en verhullend taalgebruik richting gegeven, die echter niet duidelijk maakt welke gevolgen dat kan hebben.

De voorbeelden:

Er wordt gesproken over A-opties( hoofdstructuur) en B-opties (ontwikkelingszone). De A-opties worden echter NIET per gemeente uitgewerkt, maar Amersfoort wordt binnen die A-opties wel meerdere malen genoemd. In totaal moeten deze A-opties 32.000 woningen opleveren. Bij het Stationsgebied Amersfoort gaat men bijvoorbeeld ook uit van een A-optie, oftewel een Toplocatie.Het gaat daarbij om de bestaande economische centra te versterken

Er wordt dus volgens de nota gedacht aan:

 • Groei- en ontwikkelingslocaties (ook voor de langere termijn) voor kantoren, laboratoria, studio’s e.d.
 • De NV Utrecht wil werk maken van toplocaties voor wonen in centrumstedelijke milieus
 • In de regel met een bebouwing in hogere dichtheid
 • Bij de ontwikkelingszone A1/A28 wordt vermeld: In de directe nabijheid van deze zone is een ruim aanbod van werkgelegenheidlocatie, onder andere de toplocatie stationsgebied Amersfoort’. De ligging ten opzichte van de A1 en de A28 bieden kansen voor ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid.
 • Idem: mogelijk moet de capaciteit van de parallelstructuur opgewaardeerd worden
 • Mogelijke bouw van 1000 woningen

Het venijn zit ook hier in staart: Op blz. 44 staat te lezen “we gaan er van uit dat de A-opties in principe gerealiseerd worden”

 • Vraag: Waar komen in Amersfoort woningen onder de noemer A-opties? En hoeveel woningen bedraagt dat?

 • Vraag: Er wordt met nadruk steeds gesproken over “stationsgebied”. Is er een analogie aan te wijzen m.b.t. andere stationsgebieden in Nederland waarvoor indertijd de Birkpot is ingesteld? Gaat de gemeente hiervoor moeite doen? Als bedoeld wordt met dit Stationsgebied de Wagenwerkplaats, waarom wordt dit dan zo verhullend neergeschreven? Het zou toch beter zijn dit in alle openheid neer te schrijven, zodat ook een discussie in alle openheid kan worden gevoerd. Zeker als dit ook betrekking zou hebben op de aanleg van nieuwe toegangswegen in dit gebied.

De B-opties worden wél uitgewerkt. Voor Amersfoort en directe omgeving wordt in deze visie gesproken over 8000 in het Utrechtse deel en 7000 in het Gelderse (?) deel. Dit kan betekenen dat Nijkerk, Amersfoort, Hoevelaken en Leusden volledig tegen elkaar aan gaan groeien!

Versluierd taalgebruik is de tekst bij Ontwikkelingszone A1/A28 ook zeker te noemen: “Ten zuiden van de A1: Voor de stad is dit één van de weinige zoekgebieden voor substantiële uitbreidingen van stedelijk gebied”

 • Vraag: Is dit gebied ten zuiden van de A1 Stoutenburg Noord? En waar komt het idee vandaan dat dit een zoekgebied is voor substantiële uitbreiding? En is dit een standpunt dat door Amersfoort is ingebracht en wordt dit ondersteund? Ander voorbeeld. “De ligging ten opzichte van de A1 en de A28 bieden kansen voor ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid. (blz. 40)”

 • Vraag: Wat wordt hier nu precies bedoeld? Aanleg van nog meer bedrijventerrein? En waar dan precies?

Ook heel opmerkelijk is de Actualisering van de Ruimtelijke Visie Eemland. In deze notitie worden kleinere aantallen woningen genoemd, maar wordt ook 60-70 ha bedrijventerrein opgevoerd én 80-100.000 m2 Kantorenterrein. Opmerkelijk is hierbij dat daarbij locaties worden genoemd die nu al in ontwikkeling zijn genomen en dus geen nieuwe locaties kunnen zijn. Tenzij er sprake is van temporisering van de locaties CSG en Stationsgebied. Tijdens de presentatie op 22 november in het stadhuis werd ook nog de locatie Wieken Vinkenhoef genoemd en werd ook Vathorst West als suggestie aangegeven.

 • Vraag: Als Wieken Vinkenhoef als locatie wordt genoemd voor bedrijventerrein betekent dat een verdichting óf betekent dat het nu groene Bloeidaal straks ten prooi zal vallen aan de oprukkende bedrijven?

 • Vraag: Waarom wordt er geen duidelijke locatie aangegeven voor bedrijventerrein?

 • Vraag: door locaties noemen die al in ontwikkeling zijn wordt er dan inderdaad nu getemporiseerd? Of is op die locaties sprake van nog meer verdichting en wat betekent dat voor de aanliggende woonwijken (bv. Soesterkwartier)?

 • Vraag: De Stadsring wordt ook genoemd als een locatie voor kantoren. Aangezien er nu niet echt veel ruimte is om nog op de Stadsring te bouwen, waar wordt gedacht daar nog kantoren kwijt te kunnen?

 • Vraag: waar komt nu echt die bedrijvenlocatie? Stoutenburg-Noord? Hoogland West? Vathorst Noord? Vathorst West? Kortom bouwen we de nu de laatste open ruimtes ook helemaal vol?

De SGLA heeft afgelopen zaterdag gehoord van diverse lijsttrekkers of hun vervangers in ons debat, dat ook binnenstedelijke locaties als NS emplacement en Isselt worden voorgesteld.

 • Vraag: Als Isselt een woonlocatie wordt, waar moeten dan de huidige bedrijven blijven?

Kortom er zijn met het rapport van NV Utrecht en de Actualisering van de Eemlandvisie meer vragen opgeroepen dan beantwoord. Een dergelijk vaag rapport zou naar onze mening niet aan een minister mogen worden aangeboden.

Wij vragen ons ook af waarom niet gewoon duidelijk aan de minister wordt meegedeeld, dat in Amersfoort geen ruimte meer is voor grote uitbreidingslocaties noch voor woningen noch voor bedrijventerrein. En dat binnenstedelijke locaties beperkt zijn. Immers de Minister zegt niet dat hier woningen moeten komen, de minister stelt in de brief van 1 april 2005 heel duidelijk de “of-vraag”. Citaat: “in een dergelijke verstedelijkingsvisie zult u zich uitspreken of u de woningbehoefte wilt accommoderen óf dat u hiervoor elders, bijvoorbeeld in Flevoland, ruimte zoekt” Er is dus geen sprake van een nieuwe taakstelling, er ligt alleen maar een vraag. Hierop kan dus ook een ontkennend antwoord op worden gegeven!

De SGLA vindt dat Amersfoort al uit zijn voegen barst. Wij zien Vathorst West en Noord niet als mogelijke uitbreidingslocaties. West toevoegen zou betekenen dat de verkeersontsluiting opnieuw tot problemen zou leiden, en Noord zou moeten worden bestemd voor recreatie zonder extra bebouwing. Afgezien nog van de problematiek dat bij dergelijke uitbreidingen ook veel extra voorzieningen nodig zijn. Hoogland West, Stoutenburg en Bloeidaal hebben een grote ecologische waarde en zijn ongeschikt voor uitbreidingslocaties. Uiteraard geldt dit ook voor de bossen Birkhoven, Nimmerdor, Klein Zwitserland, Park Randenbroek, Park Schothorst, Waterwingebied etc. Kortom de koek is op!

We hopen dat de gemeenteraad duidelijk stelling neemt en uitspreekt niet te willen meewerken aan een grootschalige invulling van de ruimte en afstand neemt van zowel de Eemland visie als het rapport van de NV Utrecht.