Ruimtelijke planvorming lange termijn

PLEITNOTA SGLA t.b.v. hoorzitting Statencommissie ruimte en Groen Streekplan 14 september 2004

Rode contour

1. De SGLA heeft bezwaar tegen de open contour, bijvoorbeeld bij Bunschoten, Leusden, Achterveld, Eemnes, Amersfoort. In tegenstelling met de detaillering elders, lijkt het erop, alsof bij verstedelijking het niet uitmaakt en het stedenbouwkundige plan maatgevend wordt voor de ligging van de rode contour. Dit is in tegenspraak met het opnemen van de rode contour als instrument in dit Streekplan. Hiermee wordt onduidelijkheid en rechtsonzekerheid geschapen. Wij verzoeken consequent te zijn en ook hier een rode contour als toetsingscriterium op de plankaart op te nemen. De beantwoording op onze stelling is weer de vaagheid ten top (blz. 58), gemeenten moeten vrijheid hebben om programma’s concreet te vertalen naar ruimte beslag en begrenzing. Opmerkelijk is dan dat óók gezegd wordt dat bestemmingsplannen uiteindelijk getoetst zullen worden tegen de achtergrond van het streekplan beleid! Als er geen duidelijk toetsingskader wordt meegegeven, wat valt er dan te toetsen?

2. De SGLA heeft bezwaar ingediend tegen de rode contour zoals die nu is opgenomen voor de locaties: ten noorden van De Laak, en het opnemen van Bokkeduinen in de rode contour. Ook hier is de reactie weer verbazingwekkend. Bewust gekozen om niet meert procedurele hindernissen op te leggen dan nodig is, incorporeren van stedelijke elementen voor een goede overgang van stad naar land. We willen duidelijk ruimte bieden voormeer stedelijke functies (rood) dan in landelijk gebied is toegestaan. Tekst wordt aangepast: “voor Amersfoort Noord de ontwerpdiscipline stedenbouw en landschapsbouw in elkaars verlengde moet leiden tot het creëren van een goede overgang stad-land vanuit groene invalshoek (blz. 278)

Dit is een vrijbrief voor de ontwikkelaars en de gemeente om hier toch te gaan bouwen, terwijl de gemeenteraad van Amersfoort toch duidelijk heeft aangegeven om de grens van de bebouwing op de Laak te willen leggen. Wat wil de Provincie hier nu? Is er soms al sprake van een afweging die anders is dan die de gemeenteraad in Amersfoort heeft uitgesproken? We zijn hierover zeer bezorgd!

Ook de beantwoording bij Bokkeduinen baart ons grote zorg. Het gebied komt niet zondermeer voor verstedelijking in aanmerking. Het bestemmingplan zal worden getoetst op ons beleid van de toetsingscriteria, naast het beoordelen van de plannen op beginselen van een goede ruimtelijke ordening (blz. 280). Vager kan bijna niet! De toetsingcriteria zijn onduidelijk, terwijl de rode contour heel duidelijk verstedelijking toe laat. Kortom, wederom een vrijbrief voor de gemeente en de burger én het groen heeft het nakijken!

3. De SGLA heeft voorgesteld om net als de Soestereng, ook Park Schothorst en het Waterwingebied buiten de rode contour te houden, maar ook Galgenberg/Klein Zwitserland en uiteraard het Heiligenbergerbeekdal  buiten de rode contour te laten vallen. Ook dit is niet gehonoreerd tot nu toe! We begrijpen deze rechtsongelijkheid absoluut niet, temeer daar de Provincie aangeeft vertrouwen te hebben in de gemeentelijk bestemmingsplannen. (blz. 282). De SGLA is wat dat betreft veel minder optimistisch (zoals ook nu weer blijkt bij de plannen ronde de ziekenhuislocaties). Wij hebben in het verleden al vele malen moeten constateren, dat als iets niet duidelijk is geregeld de gemeente Amersfoort én ontwikkelaars, alle ruimte benutten. Juist daarom zou het streekplan een duidelijk én toetsbaar kader moeten zijn. We zij het overigens wel eens  met de provincie over Nimmerdor, Zon en Schild en ’t Hammetje, om deze gebieden buiten de rode contour te houden.

Op basis van bovenstaande argumenten handhaven wij onze bezwaren en verzoeken de leden van de Provinciale Staten om de rode contour rond Amersfoort bij te stellen conform ons ingediend bezwaar.

Hoge aantallen woningen

Na aanleiding van onze opmerkingen zegt de Provincie nu dat de aantallen zijn gebaseerd op gemeentelijke informatie. Dat is opmerkelijk omdat de SGLA tijdens een inspraak tijdens een commissiebehandeling van de gemeenteraad in Amersfoort, hierop geen antwoord kon krijgen.

Ook hebben wij onze twijfels of in het kader van binnenstedelijke vernieuwing dergelijke aantallen wel gehaald kunnen worden aangezien de leefbaarheid toch al onder druk staat in Amersfoort, mede in relatie tot het gebrek aan groen. Aanpassing van het aantal naar beneden ligt dan ook in de rede.

Bezwaar tegen indeling van bepaalde gebieden

De SGLA heeft in haar bezwaarschrift haar visie gegeven op de indeling van gebieden in en om Amersfoort. Door de vaagheid en de zeer onduidelijke kaders zijn wij niet gerustgesteld. We handhaven dan ook onze bezwaren en verzoeken ook in dit geval deze over te nemen.

Slotopmerking

Vanwege tijd zullen we het hierbij nu laten. Wel nog een laatste oproep aan de leden van de Provinciale Staten om haar verantwoordelijkheid te nemen als overheid die duidelijke kaders moet stellen die toetsbaar zijn en rechtszekerheid geeft voor iedereen. We handhaven verder onze eerder ingebrachte reactie.