Ruimtelijke planvorming lange termijn

Mail aan Statenleden commissie Ruimte en Groen dd. 10 september 2004

De SGLA is zeer teleurgesteld over de reactie van de Provincie Utrecht n.a.v. de door ons (en anderen) ingediende bezwaren tegen het streekplan. In ons bezwaar schreven wij dat de Provincie op twee gedachten hinkte. Nu moeten we helaas constateren dat zelfs dat niet waar is. Door de zeer vage omschrijvingen en definities geeft de Provincie gemeenten volledige vrijheid en is de rechtszekerheid die een streekplan ook behoort te geven, ver te zoeken. In de praktijk kan dit betekenen, dat de provincie ‘groen’ schrijft, maar de uitkomst ‘rood’ zal zijn. Juist in een periode dat een wet WRO er aan komt, die ook al meer vrijheid geeft, juist dán zou de Provincie van het streekplan een duidelijk toetsingskader moeten maken. Helaas is dat nu niet het geval. Dat blijkt erg duidelijk uit de reactie om ons bezwaar over de definities van de indeling in landelijke gebieden. Ons bezwaar was én is, dat nu zowel groen als rood mogelijk is en dat dit niet duidelijk gedefinieerd is. Blijkbaar ontbreekt visie bij de Provincie!

Enkele voorbeelden:

De reactie op de definities (blz. 80): Bewuste strategie om alleen op hoofdlijnen aan te geven wat gewenste ruimtelijke ontwikkeling is. Wil gemeente vrijheid geven en inzicht kan veranderen. Streekplan geeft bewust weinig rechtszekerheid. Rechtszekerheid ontstaat alleen na bestemmingsplan en een reactie op de definitie voor nieuwe landgoederen: Voorwaarden nieuwe landgoederen is bewust globaal gehouden.(blz. 183.)

Door deze globaliteit, die helaas in bijna alle antwoorden terug komt, wordt het streekplan een vrijbrief voor gemeenten en ontwikkelaars, i.p.v. een toetsingskader.  De burgers kan aan dit streekplan geen rechtszekerheid ontlenen. En dat is een slechte zaak. De overheid dient duidelijke én toetsbare kaders te stellen. Wij vragen u daarom nadrukkelijk nog eens kritisch naar begripsomschrijvingen en definities te kijken om een gewenst beeld ook te kunnen realiseren. Wij zullen in de gedachtewisseling alleen ingaan op de rode contour.

Overigens kunt u op onze website www.sgla.nl onze ingediende bezwaren nog eens inzien. En u kunt er ook kennismaken met de aangesloten bewonersgroeperingen.

We hopen dat u het streekplan fors zult bijstellen. Alvast bedankt voor uw moeite en tot 14 september.

Met vriendelijke groet

Peter de Langen, voorzitter Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)