Ruimtelijke planvorming lange termijn

Inbreng SGLA tijdens participatie avond Structuurvisie n.a.v. hoofdlijnen notitie

Vervolg

 1. Algemene indruk, meer bescheiden, menselijke maat van Amersfoort benoemd. Uitgangspunt van kwaliteit i.p.v. kwantiteit onderschrijven we van harte.
 2. Beschrijving hoogbouw goed, maar niet met de toevoeging “overal”mogelijk. Per wijk bekijken onder welke criteria er wel of geen mogelijkheden zijn.
 3. Uitnodigingplanologie niet akkoord zoals op deze wijze beschreven. Nu lijkt het een open eind planologie zonder enige randvoorwaarde. Als je flexibiliteit wilt, wat op zichzelf niet onbegrijpelijk is, dan moet je wel randvoorwaarden en beleidsuitgangspunten benomen. We denken dan aan kwaliteitscriteria per wijk/stadsdeel. Wat wil je wel, wat wil je niet. Bv. Niet bouwen in het groen, voldoende open ruimten, speelplekken.voor diverse leeftijdsgroepen, menging sociaal en duur, menging huur en koop, architectuur.
 4. Positie marktpartijen t.o.v. de burger moet helder blijven. Rechtszekerheid is nog steeds uitgangspunt van ruimtelijk beleid.
 5. Kwaliteit winkelniveau. Betaalbaarheid voor ondernemers speelt hierbij ook een grote rol. Als winkelruimte te duur is (huur) dan haken ondernemers ook noodgedwongen af.
 6. Er wordt nog te veel gedacht aan groei, terwijl krimp en vergrijzing de aspecten voor de toekomst zijn waar me mee te maken krijgen. Als delen van het land leeglopen, dan kan het niet zo zijn dat in andere delen van het land nog meer concentratie komt. Er zal dan vanuit een landelijk sturende overheid ingegrepen moeten worden ter voorkoming van leegloop, verloedering en armoede in delen van het land. Kortom meer richten op verbetering van wat je hebt en nog beperkt groeien. Groei is geen noodzaak, kwaliteit wel.
 7. Voorzieningen niveau is must voor regionale samenwerking
 8. In het blok Trends veel uitspraken die nog steeds gebaseerd zijn op Nederland van voor de crisis. Realisme ontbreekt. Stellingen en conclusies die niet onderbouwd zijn (blz. 8 Werken volgt wonen?). Wil je elke trend faciliteren, of wil je ergens specifiek op inzetten.
 9. Cocoonen en verhekken. Dat moet je dus NIET willen. Verhoudt zich niet met uitgangspunten Amersfoort Vernieuwt.
 10. Ommeland. Toevoegen stadslandbouw en regionale voedselvoorziening
 11. Veel Kanttekeningen bij Lange Lijnen voor Amersfoort (ook titel!) Bijvoorbeeld route van station via Zonnehof naar binnenstad is onzin. Een dergelijke route laat zich niet afdwingen.
 12. Onderzoek mogelijkheden station Noordzijde aantrekkelijke looproute naar Eemplein.
 13. Uitleg over wensbeeld Stichtse rotonde, gevolgen voor bereikbaarheid, waar komt deze locatie nu zomaar vandaan?
 14. Herkenbaarheid stadsentrees, wat wordt bedoeld? De torens van bp Hogewegzone zijn bepaald geen landschappelijke kwaliteit!
 15. Wat is het antwoord op de huidige leegstand van kantoren, wat doen we met die locaties?
 16. Nog hogere dichtheden in het stadshart, dat wordt een stadsinfarct. Stadshart moet aantrekkelijk blijven om te komen, ook vanuit de omliggende wijken. Hoe moet dat bereikbaar zijn, waar laten mensen hun auto. Geef dan juist ook kwaliteit door aan te geven dat er sprake moet zijn van sloop van leegstaande kantoren in het stadhart
 17. Benut de kamers van het stadshart op hun eigen kwaliteit, zet niet in op verbindingsroutes die geen haalbaarheid hebben.
 18. Woningbehoefte tot 2030 en daarna neemt woningbehoefte waarschijnlijk af (afsterven babyboom). Verder kijken dus dan 2030!
 19. Publieke ruimte is niet apart, maar onderdeel van de leefomgeving en de woonkwaliteit.
 20. Groen wordt voor beschreven vanuit recreatie, weinig aandacht voor ecologie
 21. Functiemening in wijken. Waarom gaan dan de buurtcentra dicht?
 22. Bij werklocaties huidige problematiek benoemen, zodat oplossingen ook benoemd kunnen worden.

Nu een algemene indruk, zonder onderbouwing.

Enkele Aantekeningen per bladzijde

 • Blz. 1 Overheidsparticipatie thema van discussie, volkomen eens, maar mag niet leiden tot de het uitgangspunt dat marktpartijen leidend worden De rol van de gemeenteraad wordt hiermee uitgehold. Dus wel flexibel maar wel randvoorwaarden en kaders. Beleidsuitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit.
 • Blz. 2 Het draait niet om het organiseren van draagvlak, maar om vinden van raakvlak. Dit vind ik een zeer vreemde zin. Ik zou hier meer iets zeggen in de zin van Het gaan om het creëren van samenwerking in Amersfoort om te komen tot een kwalitatieve en leefbare goede invulling van Amersfoort ook in de toekomst. Noem het een vorm van kruisbestuiving.
 • Blz. 4. Onder 1.4 Een aantal? (wat?)
 • Blz. 5. We pleiten er voor om Leefomgeving bovenaan te zetten in het driehoekje Nu lijkt het ondergeschikt aan de Economie.
 • Blz. 6. Monnikendam wordt als waterpoort genoemd, even later wordt de zichtbaarheid van de waterpoort vanuit de trein genoemd. Is het spoor verlegd?
 • Blz. 14 Elleboogkerk zwerfmilieu??
 • Blz. 14 Sportvelden gaan verdichten?
 • Blz. 14 Radialen meer functiemenging? Wat dan?