Verkeer

Aanvullende maatregelen project VERDER, regio Amersfoort 24 oktober 2009

Aan:

Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat

Provinciale Staten Utrecht

Gedeputeerden Provincie Utrecht

Gemeenteraad van Amersfoort

College van B&W van Amersfoort

Cc: Pers

Betreft: Aanvullende maatregelen project VERDER, regio Amersfoort

Amersfoort, 24 oktober 2009

Geachte dames, heren,

Graag willen ondergetekende belangengroeperingen een aantal aspecten nog onder uw aandacht brengen om te voorkomen dat met alle noodzakelijke maatregelen voor een betere bereikbaarheid van Midden Nederland, tevens een ongewenst besluit over de zgn. Westtangent in Amersfoort wordt genomen.

Nadere analyse matrix SGLA aanvullende maatregelen VERDER, 15 september 2009

Nadere analyse matrix SGLA aanvullende maatregelen VERDER, 15 september 2009

Geachte Raadsleden, Leden Projectgroep VERDER,

Tijdens de behandeling in de Ronde van de geselecteerde aanvullende maatregelen in het kader van het project VERDER hebben wij aangegeven, u vóór de behandeling in het Besluit van uw Raad een nadere analyse met de gevolgen voor de leefbaarheid aan te bieden. Wij hebben daarbij gekeken naar effecten voor Verkeer, Ruimtelijke Ordening Groen, Milieu en Maatschappelijk. Op basis daarvan geven wij u,  per maatregel die voor Amersfoort van belang kan zijn, dus ook in Soest en Leusden, een advies. Het zal u niet verbazen dat wij kritisch zijn over alle maatregelen die effecten hebben op een mogelijke westelijke ontsluiting. Maar ook bij een aantal andere maatregelen hebben wij vraagtekens. Daar zal in ieder geval nader onderzoek noodzakelijk zijn. Waarbij ook kritisch gekeken moet worden naar effecten voor de leefbaarheid.

Verzoek om informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) 25 juni 2009

Verzoek om informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) 25 juni 2009

 

Geacht College,

 

Ons is duidelijke geworden dat u ten behoeve van de bijeenkomst van de Ronde van 30 juni stukken heeft verspreid aan de raadsleden onder geheimhouding. Vooralsnog is deze bijeenkomst als besloten op de agenda gezet. Wij hebben de Raad verzocht openbaar te vergaderen. Deze brief is cc via de mail ook aan uw College verstuurd.

 

Aangezien de SGLA mee participeert in de werkgroepen van VERDER is het voor ons ook van belang wat er in de gemeente Amersfoort speelt op dit terrein.

De beslotenheid van deze bijeenkomsten is in strijd met de openheid naar bestuur en publiek toe die in deze projecten steeds is gehanteerd door het bureau VERDER en door Rijkswaterstaat. Niet alleen zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met bestuurders, maar ook is er ruim gelegenheid geboden voor bewonersgroepen, organisaties en individuele burgers om in deze processen mee te gaan via voorlichting, participatie en inspraak.

 

De argumenten van het college doen vermoeden, dat er mogelijk standpunten ten aanzien van voorkeursalternatieven zullen worden voorgesteld die hetzij bij de betrokken burgers of organisaties niet goed zullen vallen, of afwijken van de voorkeuren of belangen van andere betrokken gemeenten, de provincie of de rijksoverheid.

 

Deze grootschalige projecten zijn juist opgezet om met een zo groot mogelijk draagvlak onder bevolking en overheden en met een duidelijke afstemming van alle belangen binnen de hele regio te kunnen worden gerealiseerd.

Door nu ineens in beslotenheid te gaan overleggen wordt aan de grondslag van deze projecten geweld gedaan.

 

We kunnen ons niet voorstellen dat er op dit moment economische belangen zouden spelen, waardoor de informatie ten behoeve van de 2 vergaderingen op 30 juni niet openbaar zou kunnen zijn. Door geheimhouding op te leggen, wekt u de indruk dat er sprake is van geheime deals. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. En zelfs al zouden er economische belangen aan de orde zijn, dan kunnen deze onmogelijk gelden voor alle onderwerpen.

 

Op basis van deze argumenten verzoeken wij u dan op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ook om de geheimhouding op te heffen en de alle stukken voor de 2 bijeenkomsten met de Raad over VERDER openbaar te maken en ons toe te zenden.

BRANDBRIEF 24 juni m.b.t. openbaarheid Ronde 30 juni over VERDER

BRANDBRIEF 24 juni m.b.t. openbaarheid Ronde 30 juni over VERDER

Gemeenteraad Gemeente Amersfoort, cc: College van Burgemeester en Wethouders, cc: Pers

 

Geachte Raad,

 

Met grote verbazing zien wij op de agenda van 30 juni staan dat u in beslotenheid gevraagd wordt uw mening te geven over de te nemen maatregelen inzake aanvullende verkeersmaatregelen VERDER en knooppunt Hoevelaken. Dit is buitengewoon vreemd aangezien in dit stadium er geen economische belangen kunnen zijn. Het gaat immers om politieke keuzes en van de verkeersmaatregelen zijn financiële gegevens al lang openbaar.

 

Wij kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken, dat in tegenspraak met wat de wethouder in de vorige Rondebehandeling aangaf, door het College wel degelijk al voorkeursalternatieven richting Rijk zijn genoemd, die niet in lijn zijn met de besluitvorming van de meerderheid van de Raad. We doelen hierbij o.a. op de subsidie aanvraag rond de ongelijkvloerse kruising BW-laan en de Westtangent.

 

Het kan toch niet zo zijn, dat dergelijke belangrijke politieke meningsvorming achter gesloten deuren plaats vindt. Het College dient zich in alle openbaarheid te verantwoorden naar de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging.

 

We kunnen op geen enkele wijze voorstellen dat er op dit moment economische belangen in het spel zouden zijn, tenzij er dus buiten de Raad om al deals gesloten zijn. En juist dan gaat het niet om economische belangen maar om politieke belangen.

We verzoeken u als Raad, u beslist daar zelf over, geen geheimhouding te accepteren. We verzoeken u hierover op korte termijn besluit over te nemen, daar we anders een beroep willen doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur.