Verkeer

Parkeernota “Kiezen of delen”, ingesproken in Commissie Beheerzaken 22 feb. 2005.

Parkeernota “Kiezen of delen”, ingesproken in Commissie Beheerzaken 22 feb. 2005.

 

De nota geeft goed inzicht in complexiteit van parkeren en het woekeren met de ruimte. De nota legt een relatie met de fiets en neemt maatregelen t.b.v. fiets hierin mee. Heel goed vinden wij het, dat de nota veel ruimte opneemt voor bewonersparticipatie, om wiens woon-, en leefomgeving het gaat. De nota gaat zelfs zover, dat bewoners het initiatief moeten nemen om parkeerregulering in hun buurt te krijgen, onder het mom van niet klagen, maar vragen. Dat gaat ons als SGLA net iets te ver.

 

1. De SGLA vindt dat de woonkwaliteit ook een verantwoordelijkheid voor de gemeente is. Als de woonkwaliteit  ernstig onder druk staat of komt te staan door parkeren, vinden wij dat ook de gemeente met initiatieven moet kunnen komen. Als de veiligheid in het geding is, moet een gemeente o.i. zelfs met voorstellen komen. Dat er óók dan in overleg met bewoners gekeken moet worden, naar de meest gewenste of acceptabele oplossing is logisch. Maar dat is een kwestie van willen luisteren en dus het leveren van maatwerk. Maar een verantwoordelijkheid in deze negeren of niet de gevolgen van beleid of maatregelen in breder perspectief willen zien, gaat ons te ver.

 

2. Verder missen wij regelingen die zorgen dat gekozen parkeeroplossingen c.q. parkeerbeleid maximaal haalbaar gemaakt dienen te zijn. Wij doelen hierbij op het met name realiseren van 1 parkeerplaats bij een appartement bijvoorbeeld in het CSG.  Voorkomen moet worden dat wel het appartement gekocht wordt, maar niet de bijbehorende parkeervoorziening. Appartement en parkeerplaats dienen onlosmakelijk als een geheel verkocht te worden. Gebeurt dat niet, dan ontstaat alsnog of een veel groter parkeerprobleem. Hiervoor moet een juridisch afdwingbaar systeem te bedenken zijn.

 

3. In het verlengde hiervan, moet nadrukkelijker ingezet worden op het voorkomen van leegstand in parkeergarages. Zowel bij kantoren als bij woningen worden bebouwde parkeervoorzieningen niet altijd optimaal benut voor wie deze parkeergelegenheden bedoeld zijn, als op straat parkeren voordeliger is (gevolg uitwijken naar andere zones.) Ook die onbenutte plaatsen in de parkeergarage kosten geld. Dit onzichtbare geld zou wellicht betrokken kunnen worden bij het oplossen van dit probleem.

 

4. In de klankbordgroep is  nadrukkelijk gevraagd, deze nota in de inspraak te brengen. Het college vond dit niet nodig, omdat zij van mening is dat met het opstellen van deze nota voldaan is aan de door de raad opgedragen opdracht. De klankbordgroep vervangt hiermee dus de inspraak. Dit klemt des te meer, omdat niet alles is benoemd wat aan de orde is gekomen en niet is gehonoreerd. Deelnemers aan de klankbordgroep betreuren dit. Indien wel sprake zou zijn geweest van inspraak, dan was bijvoorbeeld nadrukkelijker naar voren gekomen, dat er buurten zijn, die uitstekende ervaringen hebben met vergunningparkeren.

 

5. vervallen Verder is in de nota niet ingegaan op het verzoek van een van de deelnemers in de klankbordgroep om een duidelijke analyse te maken van de parkeersituatie rond het station (de stations), hetgeen essentieel is om te komen tot een oplossing. Maar misschien kunt u nu al toezeggen dat dit gebeurt bij de herinrichting van het Stationsplein. Het Centraal Station heeft nu toegangen aan noord- en zuidzijde, wat de mogelijkheid biedt, het verkeer per vervoerwijze naar de meest geschikte kant te sturen. Bijvoorbeeld OV en taxi naar zuid en auto's naar noord. Aan de noordzijde is nog alle ruimte om goede en voldoende parkeer- en voorrijdgelegenheden te maken, die vanaf de Stadsring/Amsterdamseweg met een directe korte route zonder aanliggende woonbebouwing te bereiken is. (Deze analyse zou trouwens ook gemaakt moeten worden voordat besloten wordt tot herinrichting van het Stationsplein. Want als alle auto's naar de noordkant gaan, kan je aan de zuidkant besparen op kortparkeerplaatsen).

 

6. Niet opgenomen is een beschouwing over het parkeren van vrachtauto's (in woonstraten). Dit punt en andere punten zouden in een inspraakronde alsnog ingebracht kunnen worden.

 

7. Zoals op blz. 25 van de nota wordt gesproken over het beter benutten van de Flintgarage door, en nu komt het: gebruikers toegang te bieden via de Meridiaantunnel. Dat is een begin van openstelling en dat moeten wij niet hebben.

 

Resumerend:

1. De gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid als het gaat om de woon- en leefomgeving versus parkeren, in het bijzonder als het gaat om veiligheid.

Het moet niet uitmaken wie parkeerregulering voorstelt, maar er dient gedragen maatwerk geleverd te worden.

 

2. Parkeerbeleid dat gekoppeld is aan en afhankelijk is van de gerealiseerde combinatie wooneenheid + parkeervoorziening, dient juridisch waterdicht geregeld te worden.

 

3. In overleg treden met bijvoorbeeld de exploitanten van parkeergarages om te zorgen dat de parkeergarages volstaan en de straten leeg en niet andersom.

 

4. De klankbordgroep dient niet de inspraak te vervangen en anders zou u als raad alsnog deze nota aan inspraak onderhevig moeten laten zijn.

 

5. Verzoek tot maken van analyses voordat tot een parkeeroplossing  wordt gekomen, als voorbeeld is genoemd het Stationsplein.

 

6. Voor het parkeren van vrachtwagens in woonstraten is nog geen goede oplossing gevonden.

 

7. Parkeergarage De Flint via Meridiaantunnel: moeten we gewoon niet doen.

Inspreken op reactienota College kadernota VVP in de raadscommissie Beheerszaken 22 juni 2004

SGLA: Inspreken op reactienota College kadernota VVP in de raadscommissie Beheerszaken 22 juni 2004

Geachte Commissie,

We willen ons in het kader van deze notitie vanavond tot één punt beperken. Niet omdat we verder overal mee eens zijn of niet, maar vooral omdat we ons in de maling genomen voelen.
De SGLA participeert op dit moment in het Platform Birkhoven. Daar praten we met een aantal organisaties en de gemeente over het integrale bestemmingsplan Birkhoven. In dat platform is afgesproken en is ook door de gemeente ons zo voorgehouden, dat we over de Westtangent in het bestemmingsplan nog geen tracé zullen opnemen. In het bestemmingsplan wordt wel gesproken over het niet onmogelijk maken van een eventuele Westtangent door geen blokkades in het bestemmingsplan op te nemen.
Tot onze verbazing lezen we nu in de reactienota van het College, dat nu wel een tracé keuze wordt voorgelegd én dat ook de nut en noodzaak discussie aan u zal worden voorgelegd. Onze vraag is nu: worden we in het platform nu doelbewust aan het lijntje gehouden en worden we eind van dit jaar opnieuw verrast met een heel andere besluitvorming? Op deze manier is het hele participatie proces rond Birkhoven een wassen aan het worden. Eerst al het gedoe rond de Middelhoefseweg en nu dit weer. Hoe serieus worden we nou genomen?

Graag hoort de SGLA hierop een reactie.

Inspraakreactie van SGLA op Kaderstelling VVP in de raadscommissie Beheerszaken 16 maart 2004

Inspraakreactie van SGLA op Kaderstelling VVP in de raadscommissie Beheerszaken 16 maart 2004

 

We staan positief tegenover deze zeer realistische aanpak zoals nu is weergeven in dit heldere stuk. Goed dat de Raad dit zelf op zich heeft genomen en heeft laten zien dat het door de Raad zelf stellen van de kaders heel goed kan werken. Onze complimenten!

 

Uiteraard heeft de SGLA wel een paar aanvullende opmerkingen.

 

Allereerst rond doelstelling 1:

¨      De Fiets is bij herinrichtingen regelmatig sluitpost ten gunste van de auto. De SGLA zou de Raad willen voorstellen om in het kader van verdere uitwerking van deze kaderstelling een grootschalige aanpak te realiseren om de bevolking te vragen naar wat zijn de goede routes, wat zijn de missing links, waar zou verbetering van fietscomfort nodig zijn etc. Kortom nu eens het accent op de fiets i.p.v. het gemotoriseerde.

 

¨      OV: de SGLA vraagt om verbetering van de bereikbaarheid van Station Noordzijde per openbaar vervoer. Dit is altijd een onbespreekbaar punt geweest, vanwege het dynamische busstation aan de zuidkant. Nu dat toch minder dynamisch blijkt dan eerder was gedacht, staat nu wellicht de weg open om te komen tot een ander openbaar vervoer beleid en ook voor OV een betere bereikbaarheid

 

Er wordt voorgesteld om van aanbod gestuurd model over te gaan naar een vraag gestuurd model. De SGLA wil wel pleiten voor behoud van een basis aanbod, omdat nog steeds veel mensen afhankelijk zijn van OV

 

We zijn blij dan nu eindelijk niet meer wordt gepleit voor een nieuwe discussie over HOV door wijken op park. Wel blijft een goede verbinding noodzakelijk, daar wel graag aandacht voor.

 

¨      Overige punten

We vragen ons af of het niet verstandig is om samen met Nijkerk en Leusden één van de punten uit het verkeersconvenant als gevolg van de schorsing van Vathorst opnieuw te bekijken, namelijk de gewenste of ongewenste afsluiting van afslag A1 bij Hoevelaken.

 

Helaas zijn transferia vaak synoniem voor een grootschalige voorziening. De SGLA is altijd meer voorstander geweest van een kleinschaliger aanpak van stadsrand parkeren met de mogelijkheid van vervoer wissel systemen

 

Als het gaat om de nut en noodzaak discussie van de Westtangent wil de SGLA nog wel meegeven dat een tracé keuze reservering vooraf dient te gaan aan het opheffen van de gelijkvloerse  kruising aan de BW-laan. Anders loop je het risico dat er juist een heel ongewenste beslissing wordt geforceerd. Anders gezegd een mogelijk viaduct moet niet maatgevend zijn voor de mogelijke variant van een Westtangent

 

Tot slot zou de SGLA willen pleiten voor een groter budget om wijkknelpunten op het gebied van verkeer vanuit de praktijk gezien op te kunnen lossen.