Verkeer

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Station Hoevelaken, 16 juni 2010

 

2. Infrastructuur en Verkeer.

In de reactienota geeft u aan, dat het station Hoevelaken niet is opgenomen in het Amersfoortse VVP en dat het nauwelijks invloed heeft op de verkeerscirculatie in Amersfoort. Wij zijn van mening dat het station wel degelijk invloed zal krijgen op de verkeerssituatie in Stoutenburg (is ook Amersfoort!), omdat automobilisten vanuit Leusden sneller bij station Hoevelaken zullen zijn, dan bij het centraal station in Amersfoort. Wij verwachten dus nog meer autoverkeer dan de aanzienlijke hoeveelheid woon-werkverkeer en vrachtwagens, die in de huidige situatie van de Stoutenburgerlaan gebruik maken. Dit gaat gevaar opleveren voor in-  en uit parkerende fietsers bovenop het viaduct, fietsende schoolkinderen en voetgangers, met name gezien de geringe breedte van het viaduct Aangezien er blijkbaar geen uitbreiding van het viaduct kan plaatsvinden, zijn wij van mening dat de gekozen oplossing niet kan worden gehandhaafd. We maken hier tegen dus formeel bezwaar.

Over dit smalle viaduct moeten auto’s, de bussen, landbouwvoertuigen, voetgangers en fietsende schoolkinderen. Aan de zijkant komt het fietsparkeren, direct boven het perron.

Stoutenburg_station_Hoevelaken_2klein

Wij maken ook bezwaar tegen de buslus en de rotonde aan de kant van Stoutenburg. Wij voorzien hier gevaarlijke situaties en door het enorme ruimtebeslag aantasting van het landelijk gebied. We begrijpen niet, waarom ervoor is gekozen dit aan de kant van Stoutenburg te situeren in plaats van aan de kant van Hoevelaken. Hier is duidelijk meer ruimte. Als de halte van de bus direct bij de loopbrug (aan de kant van Hoevelaken) wordt geplaatst, hoeft de bus niet over het viaduct heen, omdat daar genoeg ruimte is om te keren. We verzoeken het bestemmingsplan hierop aan te passen.

3. Milieu aspecten.

Ecologie.

We hebben inmiddels ter plekke gekeken wat de gevolgen zullen zijn van de plannen. We constateren dat er sprake zal zijn van ophoging en verbreding van het talud aan de Stoutenburgerkant, vanwege de ingeplande buslus en rotonde. Om dit te realiseren moeten er vermoedelijk 92 bomen worden gekapt. Hierdoor kan het naar onze mening niet anders zijn dan dat er foerageergebied van de vleermuizen zal verdwijnen, zodat de Flora- en faunawet hier zeker van toepassing is.

Het landelijk gebied, dat begint bij het viaduct, wordt door de kap van deze bomen onevenredig aangetast. Ook de overkapping, zoals gepland bij het viaduct, doet naar onze mening behoorlijk afbreuk aan de landelijke uitstraling, die in het bestemmingsplan Buitengebied Oost juist zo wordt geroemd. Mede hierom zijn wij van mening dat de voorzieningen niet aan de kant van Stoutenburg moeten komen. In ons alternatief komen we hierop terug.

Geluid.

Volgens het onderzoek wordt in ieder geval bij twee woningen [Stoutenburgerlaan 21 en 22] de maximale ontheffingswaarde overschreden en is er sprake van een saneringssituatie. Ons is gebleken dat hierover met de bewoners nog geen overleg heeft plaatsgevonden. Het is hen zelfs pas duidelijk geworden bij het lezen van het bestemmingsplan. We vinden het onbegrijpelijk dat hierover met hen geen overleg heeft plaatsgevonden. We verzoeken u dit verzuim zo snel mogelijk goed te maken.

4. Sociale controle

In de toelichting wordt gesteld dat zicht op de perrons kan worden gecreëerd vanaf de stallingen en de kiss & ridevoorziening. Dit is niet het geval; men kijkt voornamelijk over de perrons heen. Ze zijn zichtbaar vanaf de A1, waar we niet zo veel aan hebben omdat daar met 100 km per uur overheen gereden wordt en vanaf het weiland, waar we van de paarden en de schapen die daar grazen ook al niet veel te verwachten hebben op het gebied van toezicht.

Sociale controle op de perrons door de paarden en de schapen ver in de wei?

Stoutenburg_station_Hoevelaken_4klein

5. Bezwaren

Zoals genoemd heeft de SGLA de plannen nader bekeken door een bezoek ter plaatse. Wij zijn geschrokken van de wijze waarop de plannen zijn uitgedacht. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de plannen tot stand zijn gekomen achter de tekentafel en er terplekke geen onderzoek heeft plaatsgevonden.

Wij maken daarom bezwaar tegen de volgende planonderdelen en de gevolgen van de gekozen ruimtelijke invulling:

  1. Buslus en rotonde

Zoals al toegelicht vinden we deze buslus en rotonde geen goede oplossing. Wij verzoeken u deze uit de plannen te halen en de oplossing in het Hoevelakense deel te zoeken.

  1. Ophoging talud

Door de buslus en het fietsparkeren te situeren aan de Hoevelakense kant, waar ook meer ruimte is, zijn zowel de ophoging van het talud als de kap van zoveel bomen niet nodig.

Op basis van de genoemde bezwaren zijn wij van mening dat het plan op deze wijze niet door kan gaan. Er is een structurele wijziging van de plannen noodzakelijk. Wij vragen u daarom de plannen terug te nemen en in overleg met bewoners naar een nieuwe oplossing te zoeken, waarbij situering van de voorzieningen aan de kant van Hoevelaken voor de hand lijkt te liggen. Het gebied tussen Intres en de A1 wordt in het bestemmingsplan uitsluitend bestemd voor parkeerplaatsen. Er lijkt echter voldoende ruimte beschikbaar te zijn voor zowel autoparkeerplaatsen als het parkeren van fietsen, een keerlus voor de bus en een kiss&ridevoorziening, zie foto. (Afbeelding volgt later)