Verkeer

Reactie in het kader van vooroverleg artikel 3.1.1. Bro Station Hoevelaken, 4 november 2009

1.  Proces.

Wij vinden het een goede zaak dat beide gemeenten in dit bestemmingsplan gezamenlijk optrekken en één gezamenlijke procedure voeren. Voor zover ons bekend is er tot nu toe slechts één informatie avond geweest en is afgezien van het organiseren van inspraak. Wij vinden dit te summier aangezien het toch een grootschalige ontwikkeling betreft waarvan ook de nodige overlast is te verwachten. Wij vragen u om, nadat het vooroverleg is afgerond en, voordat het formele proces gestart wordt, in ieder geval alsnog een informatie avond te organiseren.

Hoofdstuk 3 begint met een bijzonder vreemde inleiding. Gezegd wordt: “Bij het ontwerpen van het voorliggende plan is er in principe van uitgegaan dat de situatie, zoals die zich tot op heden heeft ontwikkeld en als zodanig manifesteert, in zijn algemeenheid als een gegeven wordt geaccepteerd en dat daarom geen uitgebreid onderzoek nodig is”. Dit is in feite de definitie van een gedoogbeleid. Dit lijkt ons geen goed uitgangspunt voor een correct ruimtelijk beleid waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn. De geciteerde zin lijkt ons niet juist, immers een station met stoppende en vertrekkende treinen is iets anders dan een doorgaande spoorlijn; reden waarom wij u verzoeken de desbetreffende zin uit hoofdstuk 3 te verwijderen.

2. Infrastructuur en Verkeer.

 • Station Hoevelaken is niet opgenomen in het VVP van de gemeente Amersfoort. Graag willen wij weten of het station invloed heeft op de verkeerscirculatie in Amersfoort en of de infrastructuur in het verkeersmodel 2020 is opgenomen.

 • Wij vragen ons af in hoeverre aan sluipverkeer vanuit Leusden is gedacht. Immers via de Horsterweg-Hessenweg-Stoutenburgerlaan zou een perfecte ontsluitingsroute gecreëerd kunnen worden naar het nieuwe station. Zo dit mogelijk in de praktijk het geval zou zijn, zijn dan toekomstige maatregelen voorhanden?

 • De mogelijke verkeerstoename op de Stoutenburgerlaan baart ons zorgen en met betrekking hiertoe verwijzen wij u naar onze ingediende zienswijze in het kader van het bestemmingsplan Stoutenburg Noord.

 • In Hoofdstuk 4.3 blz. 22 wordt gesproken over busvervoer. Tussen welke bestemmingen rijdt deze bus?

3. Milieu aspecten.

Ecologie.

Er is slechts één onderzoek gedaan [september 2009]. Vervolgens zijn op basis van dat onderzoek allerlei aannames gedaan. Er is ook geen broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Wij vinden dit wel erg summier. Het zal dan ook van belang zijn de aangegeven perioden waarin de werkzaamheden de minste schade aanrichten ook strikt te handhaven in verband met de aanwezige fauna. Wanneer vindt het vervolgonderzoek voor de vleermuizen, uilen en broedvogels plaats? In het adviesrapport van Ecgroen wordt aangegeven dat de schade voor o.a. de Waterspitsmuis kan worden voorkomen door sloten en beken in te passen. Het is ons niet duidelijk of dit ook zal gebeuren. Kunt u ons aangeven hoe het staat met de diverse onderzoeken en de status daarvan.

Geluid.

Volgens het onderzoek wordt in ieder geval bij één woning [Stoutenburg 22] de maximale ontheffingswaarde overschreden en is er sprake van een saneringssituatie. Welke vervolgstappen worden t.a.v. deze woning voorzien? Is er overleg met de betreffende bewoners? Ook vernemen wij graag of er overleg heeft plaats gevonden met bewoners, die weliswaar niet te maken hebben met een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde, maar toch geconfronteerd zullen worden met 63dBa. Worden voor een geluidsbelasting als deze nog speciale maatregelen getroffen?

4. Economische uitvoerbaarheid.

Zoals vermeld zijn de kosten voor rekening van de Provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk. Helaas ontbreekt inzicht in en overzicht van de totale begroting. Wij verzoeken u alsnog deze financiële informatie te verstrekken.

5. Regels.

 • Wij vermoeden dat er een fout is gemaakt wat betreft de voorschriften in de verschillende plannen. Hoofdstuk 2 artikel 4 Verkeer- en Railvervoer is opgenomen in het bestemmingsplan van de gemeente Nijkerk, terwijl volgens de plankaart dit bij de gemeente Amersfoort behoort. Omgekeerd is Hoofdstuk 2 artikel 4 Verkeer- Parkeerterreinen opgenomen in het bestemmingsplan van de gemeente Amersfoort ook weer in strijd met de plankaart. Wij verzoeken u dit te corrigeren.

 • In Hoofdstuk 1 is de nummering van beide plannen niet gelijk aangezien begrip 1.5 archeologische waarde in het bestemmingsplan Nijkerk ingevoegd. Om de plannen goed te kunnen lezen en te vergelijken verdient het aanbeveling de nummering gelijk te houden.

 • In het bestemmingsplan Nijkerk wordt in artikel 4.3.1. aangegeven dat B&W ontheffing mogen verlenen voor bouwwerken tot 15 meter. Gezien de hoogte zoals genoemd in artikel 2.2.2. [10 meter] betekent deze ontheffing een verhoging van 50%. Wij vinden dit ongewenst en wij verzoeken u zich te houden aan wat in het bestemmingsplan van de gemeente Amersfoort onder 4.21 vermeld staat. Onder genoemd artikel staat geen ontheffingsmethodiek vermeld.

 • In artikel 6.3.2. wordt onder afwegingskader voor ontheffing aangegeven dat bouwen op een plek van archeologische waarde kan mits daartegen geen bezwaar bestaat uit hoofde van bescherming van deze archeologische waarde. Dit zou dan uit een rapport moeten blijken. Bestaat een dergelijk rapport of wordt dit binnen afzienbare tijd opgesteld? O.i. biedt dit onvoldoende rechtszekerheid. Door de bescherming van archeologische waarden in plannen niet verplicht op te nemen is er geen sprake van een juiste kaderstelling. Wij verzoeken u de bescherming van archeologische waarden te waarborgen.

 • Ook wat betreft de “ algemene ontheffingsregels” hebben wij geconstateerd dat deze in de beide bestemmingsplannen niet gelijk zijn. Het lijkt ons ongewenst dat beide plannen niet gelijkluidend zijn.

6. Plankaarten gemeenten Nijkerk en Amersfoort.

In bijlage 2 zijn de plankaarten verwisseld. Wij vinden dat de plankaarten onduidelijk en niet volledig zijn en te weinig informatie verstrekken. Ontbrekende zaken zijn:

 • planbeschrijving hoofdstuk 4 pag. 21: hier ontbreekt de rotonde, zoals genoemd in de tekst,

 • de fietsvoorzieningen ontbreken in de legenda en deze zijn niet op de plankaart te herleiden zo min als de gehandicapten parkeerplaatsen, taxistandplaatsen en de Kiss en Ride voorzieningen

Wij verzoeken u de plankaarten te verduidelijken en aan te vullen.

7. Inzichtelijkheid planbeschrijving.

In de planbeschrijving ontbreken tekeningen en situatieschetsen van het nieuwe station. Om de plannen correct te kunnen beoordelen verzoeken u deze gegevens alsnog bij de planbeschrijving te voegen.