Verkeer

Inbreng SGLA bij inspraakavond Westtangent, 4 oktober 2010 (vk)

Inbreng SGLA bij inspraakavond Westtangent, 4 oktober 2010 (vk)

De avond van 4 oktober is van belang om randvoorwaarden in te brengen voor de te maken startnotitie. Niet voor discussie over varianten, die is nu (nog) niet aan de orde. We zien dat als een kans en zullen zoveel mogelijk randvoorwaarden proberen in te brengen, zodat we daarmee ook een belangrijk toetsingskader bereiken.

We willen de volgende punten als randvoorwaarden inbrengen:

 • Er moet duidelijkheid komen over de hoeveelheid sluipverkeer die nu gebruik maakt van deze route. Waar komt het vandaan, waar gaat het naar toe. Bv. door kentekenonderzoek.
 • Doel moet in ieder geval nooit zijn om maatregelen te nemen die het sluipverkeer bevorderen
 • Inzichtelijk moet worden welke maatregelen genomen kunnen worden om sluipverkeer te weren
 • Duidelijk moet eerst zijn welk (afnemend) effect de verbreding van de snelwegen A1 en A28 hebben, voordat onomkeerbare maatregelen worden genomen op deze westelijke route
 • Nut en noodzaak moeten echt bewezen worden, hiervoor zijn duidelijke onderzoeken nodig, bij voorkeur door een partij die hierin nog niet eerder door de gemeente is gebruikt. De participatiegroep wordt bij de keuze van onderzoeksbureaus betrokken.
 • Er moeten onderzoeken worden gedaan naar alle effecten, zoals vorig jaar al in een motie door de Raad werd aangenomen. Dus niet alleen verkeer, waarbij ook geldt: bij voorkeur door een partij die hierin nog niet eerder door de gemeente is gebruikt. De participatiegroep wordt bij de keuze van onderzoeksbureaus betrokken
 • Er mag geen aanslag worden gepleegd op de toch al aangetaste ecologie
 • Er mag zeker geen milieu (lucht, geluid, fijnstof, e.d.) verslechtering plaatsvinden in de aanpalende buurten. In tegendeel er moet verbetering plaatsvinden.
 • De leefbaarheid van de aanliggende buurten mag niet worden aangetast, maar moet worden verbeterd, waarbij bereikbaarheid, verkeersveiligheid, en verbeterde milieuaspecten uitgangspunten zijn
 • De methodiek van de 7-sprong Verdaas moet worden gevolgd bij verdere uitwerking:
 1. Sturen op ruimtelijke visie programma
 2. Anders betalen voor mobiliteit (prijsbeleid)
 3. De mogelijkheden van mobiliteitsmanagement
 4. Een optimalisatie van het openbaar vervoer
 5. Benutting van de bestaande infrastructuur
 6. Aanpassingen van bestaande infrastructuur
 7. Een onderbouwing van de noodzaak tot nieuwe infrastructuu
 • Er moet een formele MER procedure worden gevolgd, waarbij scherpe eisen gesteld worden m.b.t. beoogde verbetering milieu effecten
 • Er moet worden gekeken naar maatregelen die verder gaan, dus OV en fietsmaatregelen om auto verkeer te verminderen
 • De nul- variant (dus geen aanpassingen) moet ook worden onderzocht. (hoe groot is het probleem nu eigenlijk, zeker als de rijkswegen worden aangepast)
 • Deze hele problematiek moet ook worden uitgewerkt in het kader van een totaal visie, zowel in een nieuw verkeerscirculatieplan als in een overall structuurvisie. Eenzijdig kijken naar een Westtangent is geen uitgangspunt. Daarbij ook effecten meenemen van geplande ingrepen: nieuwe ziekenhuis, spoorwegemplacement, dierentuin, monkeytown, Ter Eem, AMHC, Rail2000 meenemen in studie.
 • Er moet voor een toekomstige participatie groep Westtangent een budget worden opgenomen voor onafhankelijk advisering en second opinion, waarbij de participatiegroep daarbij opdrachtgever is. (conform methode Hogewegzone)
 • Als er varianten worden bekeken dient daarbij ook een financieel duidelijke plaatje worden gemaakt, waarbij duidelijk wordt gemaakt wat daarvan de kosten voor de Gemeente Amersfoort (en haar inwoners) zijn en wat dat betekent voor andere beleidsterreinen (bezuinigingen en/of kostenverhogingen)
 • Stel dat er uit het participatieproces een door (alle) partijen gedragen optimale variant zou komen, dan mag het niet zo zijn dat de financiën als argument doorslaggevend zijn om dit niet te doen. Kortom inhoud bepaalt, niet het geld. En als dat betekent dat het langer duurt om uit te voeren, dan is dat zo.
 • Bij de onderzoeken moeten de gevolgen worden aangegeven per wijk en gebied. (Soesterkwartier, Berg, DF-laan en omgeving, BW-laan, Birkhoven-Bokkeduinen, Amsterdamseweg, Amersfoort Noord), maar ook voor Soest.
 • Voor Wagenwerkplaats moeten oplossingen eco-proof zijn, waarbij ingrepen ten behoeve van de ontsluiting van de wijk niet grootschalig moeten worden opgelost, rekening houdend met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de Piet Mondriaanlaan.
 • Er wordt ingezet op optimale participatie en communicatie. Dat betekent dus veel en duidelijk communiceren en er ruimte moet zijn om daadwerkelijk invloed uit te oefenen door de deelnemers vanuit de participatie. Dus (nog) beter dan de huidige aankondiging. (Weer niet alle betrokken groeperingen hebben uitnodigingen gehad!)
 • Wij binden ons niet op voorhand aan de uitkomst van het participatieproces en behouden ons alle rechten en verweren voor.