Verkeer

Aanvulling vanuit de Participatiegroep op de Nota van Randvoorwaarden Amersfoort West, 22 feb. 2011

  • Ten aanzien van de Nota van Randvoorwaarden is besproken dat de huidige (aangepast cf. de brief van de wethouder van 21 februari jl.) lijst als vertrekpunt geldt, maar dat deze niet limitatief is en dus nog aangevuld mag worden. Er mogen echter geen randvoorwaarden worden geschrapt, die in de NvR zijn opgenomen. Wij verzoeken u dit uitgangspunt te bevestigen.
  • Voorts is uitgebreid stilgestaan bij de gevraagde compensatie van ecologische schade, zoals dat op 8 februari jl. is ingebracht (punt 6.6). Daarbij willen wij aantekenen dat compensatie bij voorkeur binnen het (plan)gebied zelf moet plaatsvinden. Indien dat niet mogelijk is, kan gekeken worden naar de regio Amersfoort / Soest maar niet daarbuiten. Het kan niet zo zijn dat compensatie bij wijze van spreken, plaatsvindt buiten de provincie Utrecht. Graag zien wij dit ook vastgelegd in de Nota van Randvoorwaarden.
  • In het verlengde daarvan stellen wij voor om de groep overige participanten (professionele partners) uit te breiden met vertegenwoordigers uit de milieu / groene hoek. Concreet denken wij aan: Natuur en Milieufederatie Utrecht en Milieu Defensie Utrecht. Overigens gaan wij ervan uit dat ook de (professionele) participatiegroep advies uitbrengt en dat zij geen toetsende rol vervult ten aanzien van de adviezen die vanuit onze groep worden ingebracht.
  • Ten aanzien van de planning en de besluitvorming is uitvoerig gediscussieerd over het te volgen pad. In haar ijver om de gestelde planning te halen, was het oorspronkelijke voorstel vanuit de gemeente om zo snel mogelijk te beginnen met het uitwerken van varianten. Gelijktijdig moeten dan de onderzoeken worden opgestart en uitgevoerd. Vanuit de Participatiegroep is aangegeven dat in de Nota van Uitgangspunten is vastgelegd dat het proces zoveel mogelijk de zevensprong van Verdaas zal volgen. Juist om hiermee te borgen dat het proces zorgvuldig verloopt en alle alternatieven worden afgewogen. Als daar juist op dit principiële punt van afgeweken wordt, worden hiermee het hele participatie- en onderzoeksproces en de gewenste zorgvuldigheid bij voorbaat ondermijnd.

Vanuit de opgave om na te denken over concrete oplossingsrichtingen voor het verbeteren van de doorstroming van al het verkeer langs Amersfoort West (dus niet alleen het autoverkeer, maar ook bijvoorbeeld de fietsers en de voetgangers), onderschrijven alle partijen het belang dat het wenselijk is als hierover binnen afzienbare tijd een besluit wordt genomen.

Aangezien de onderzoeksresultaten straks de basis zullen vormen voor alle oplossingsrichtingen is het van groot belang een gedegen (en in relatieve zin) langdurig onderzoek te doen naar de samenstelling, herkomst en bestemming van de verkeersstromen. De resultaten daarvan moeten beschikbaar zijn vóórdat gekeken kan worden naar oplossingsvarianten en moeten niet, zoals nu wordt voorgesteld door de gemeente, gelijk opgaan met het (letterlijk) uittekenen en uitdenken van oplossingsrichtingen. Er moet worden nagedacht over de vraag wélke onderzoeken moeten worden gedaan en hoe de onderzoeksvragen en begrippen als ‘sluipverkeer’ moeten worden gedefinieerd. Daarbij willen wij opmerken dat ook de gemeente zelf en niet in de laatste plaats de onderzoeksbureaus tijd nodig zullen hebben voor de verschillende onderzoeken.

Als het gestelde tijdpad daar geen ruimte voor biedt, moet het tijdpad worden aangepast en niet het proces. Uiteraard wel met oog voor de randvoorwaarde vanuit de gemeente om dit proces zo snel  - als dat redelijkerwijs mogelijk is - te doorlopen en af te ronden. En dat zijn we ook van plan, getuige de planning zoals die in de eerdergenoemde brief van de wethouder is opgenomen!

Wij verwachten echter dat de thans voorliggende planning te ambitieus zal zijn. Wij verzoeken u daarom het tijdpad zoals opgenomen in het raadsbesluit zodanig aan te passen dat het pad ruimte biedt voor een zorgvuldig proces. Wij verkiezen kwaliteit boven snelheid! Daarnaast hopen we door in het begin veel tijd te besteden aan duidelijkheid over wat we bedoelen, later in het proces tijd te winnen.

Met vriendelijke groet,

Belangenvereniging BW-laan even nummers

Belangenvereniging BW-laan oneven nummers

Belangenvereniging Daam Fockemalaan eo (incl. Beroemde Vrouwenbuurt)

Dierenpark Amersfoort

Fietsersbond

SGLA

Soesterkwartier

Stichting Woonklimaat Berg

VBBBB

VvE Midland Parc

Werkgroep Birkstraat / Vondellaan

Van de volgende partijen is (wellicht i.v.m. de vakantie) geen reactie ontvangen: Het nieuwe Eemland en AMHC.

De volgende partijen hebben besloten de brief niet mede te ondertekenen: Mobiliteitsplatform, VAB / KvK en Utrechts Landschap. Onderstaand is de reactie van het Mobiliteitsplatform, VAB/KvK en Utrechts Landschap weergegeven:

Namens het Mobiliteitsplatform wil ik reageren op het voorstel Westelijke Ontsluiting. Ik ben het grotendeels eens met hetgeen is opgesteld echter t.a.v. de planning heb ik mijn bedenkingen en kan ik dus niet ondertekenen. Bij de opmerkingen m.b.t. de planning wordt er een voorschot genomen op het feit dat de planning al bij voorbaat niet kan worden gehaald. Dat lijkt me te prematuur en ondermijnt daarbij het streven om een tijdige oplossing te kunnen realiseren. Uiteraard dienen bij besluitvorming alle kwaliteitsnormen in acht te worden genomen. Dat zijn we met elkaar eens.

Gezien de samenstelling van de groep en de veelzijdigheid hiervan, ben ik geen voorstander om nog meer groeperingen te betrekken bij de advisering en besluitvorming. Het gaat tenslotte om de kwaliteit en niet de kwantiteit van de deelnemers aan de Participatiegroep. De genoemde deelnemers uit de ‘groene’ hoek zie ik als niet-direct projectbetrokkenen en derhalve minder bijdragen aan de Participatiegroep.

Mobiliteitsplatform Amersfoort, Coos Koster

De VAB / KVK kan zich in uw schrijven grotendeels vinden behoudens de opmerkingen over de planning. Het uitbreiden met milieugroepen zien wij niet als een toegevoegde waarde en wijzen wij dan ook af. In onze ogen is er voldoende aandacht voor het milieuaspect. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de planning op een fatsoenlijke manier gehaald kan worden zonder dat de kwaliteit daaronder te lijden heeft. Wanneer de participanten ruggespraak moeten houden met hun achterban dan zullen zij hier in de planning rekening mee moeten houden.

Voor de rest liggen onze belangen op een ander niveau. Voor de KvK en VAB maakt het niet hoe de mobiliteitsproblemen worden opgelost als wel dat de mobiliteitsproblemen worden opgelost binnen de gestelde normen. Wij hebben dan ook geen specifieke voorkeur voor een bepaalde oplossing als wel dat deze oplossing duurzaam moet zijn.

VAB; KvK: Wim Pot

Utrechts Landschap:
  • Ik deel het standpunt dat de zevensprong van Verdaas van groot belang is en zie ook het gevaar van eerst varianten ontwikkelen en dan wellicht stappen terug moeten zetten op basis van nader onderzoek. Toch vind ik de wens van de gemeente Amersfoort als initiatiefnemer zwaar wegen en wil ik mijn uiterste best doen om mee te gaan in een flexibele planning, zolang maar duidelijk is de het eerste varianten onderzoek in wezen voorwerk is dat van nut kan zijn om diverse uitvoeringsaspecten tijdig helder te krijgen. Dat kan goed gaan zolang de ruimte wordt opengelaten om varianten toe te voegen of aan te passen, als dat op basis van aanvullende informatie uit de nadere onderzoeken nodig blijkt. Dat heeft Heino naar mijn idee voldoende verword in zijn bericht aan de raad.
  • De Natuur- en Milieufederatie Utrecht denkt in de persoon van Pepijn Binkhorst actief mee over knooppunt Hoevelaken. Hij heeft inderdaad een aanvullende expertise; waar ik mij primair op natuur, landschap en stad-landrelaties richt zijn mobiliteit en luchtkwaliteit specialisaties van Pepijn Binkhorst. Bij deze leg ik even het contact, zodat ook helder is om wie en welke aanvullende expertise het zou kunnen gaan bij het overwegen van een extra lid van de participatiegroep.

Pepijn Binkhorst
Beleidsmedewerker Klimaat, energie en mobiliteit
Natuur en Milieufederatie Utrecht

  • Er is volgens mij geen sprake van het schrappen van randvoorwaarden. Wel van tegenstrijdigheid. Het lijkt me belangrijk om het komende half jaar boven water te krijgen welke tegenstrijdigheden oplosbaar zijn en waar echte keuzes gemaakt moeten worden.
  • De regels voor ecologische compensatie zijn helder in het natuurbeleid verankerd, daar voegt een uitspraak van de raad weinig aan toe.

Ondanks dat ik het op veel punten met je eens ben onderteken ik de brief aan de raad niet, omdat de meeste punten volgens mij al geborgd zijn of voldoende door Heino aan de raad wordt doorgegeven.

Chris Bakker,

Beleidsmedewerker

Stichting Het Utrechts Landschap