Verkeer

BRIEF BEWONERSGROEPERINGEN BERGKWARTIER INZAKE WESTELIJKE ONTSLUITING 4 februari 2011

ProRail/NS

Wat tot op heden helaas onopgehelderd is gebleven, zijn de precieze plannen van ProRail/NS c.a. Voor zover ons bekend heeft het College recent geen contact gehad met de directie van deze bedrijven om helder op papier te krijgen hoe groot het belang is van het tracé langs de Vlasakkers in de totaalvisie van ProRail/NS c.a. Ergo, volgens onze informatie komt dit tracé niet (meer) voor in de jongste plannen voor het Hoogfrequent Spoor. (Zie bijlage 1). Wij zouden het toejuichen indien uw Raad bij motie het College verzoekt op korte termijn overleg hierover te initiëren met de betrokken railvervoerbedrijven, inclusief de Rijksoverheid. Immers, wat er met het spoortracé gebeurt, is van cruciaal belang voor de verdere besluitvorming over de Westelijke Ontsluiting.

Defensie

Zowel in de Randvoorwaarden als in het Participatietraject krijgt Defensie een 'status aparte'. Wij maken daar bezwaar tegen. Wij vinden het onjuist dat Defensie - en overigens ook ProRail/NS c.a. - een eigen traject, buiten de bewoners om, krijgt. Argumenten daarvoor worden niet gegeven. Wij menen dat er één participatiegroep moet komen met daarin vertegenwoordigers van álle betrokken partijen, inclusief Defensie (en ProRail/NS c.a.). Wij verzoeken uw Raad dit via een amendement te bewerkstelligen. Mochten er toch twee (of meerdere) participatietrajecten komen, dan willen wij vooraf duidelijkheid over de grootte van het belang dat aan elk van deze trajecten wordt toegekend. Weegt een advies van de een zwaarder dan dat van de ander? Wat zijn daarvoor de criteria? Enzovoorts.

Randvoorwaarden Defensie

In het verlengde van bovenstaand, maken wij eveneens bezwaar tegen de uitgebreide voorwaarden die in de Randvoorwaarden zijn opgenomen onder het kopje 6.12. Defensie. Een lijst die, in onze ogen, niet alleen zwaar overtrokken is (zo kunnen wij u desgewenst een nog veel langere lijst met gedetailleerde randvoorwaarden van wijkbewoners overhandigen waaraan een oplossing minimaal moet voldoen) maar op dit moment volstrekt irrelevant. Bovendien komen deze voorwaarden op ons over als een onvoorwaardelijk eisenpakket vooraf, voorwaar een slechte basis voor vruchtbare participatie. Wij verzoeken uw Raad dan ook via een amendement deze voorwaarden op een vergelijkbare globale wijze te verwoorden zoals bij voorbeeld verwoord in punt 6.11. waar het de Daam Fockemalaan betreft.

Leefbaarheid

Tot slot. Deze week werd bekend dat het Rijk onvoldoende geld heeft voor het verbeteren van Knooppunt Hoevelaken. Op de website van de gemeente Amersfoort zeggen de drie wethouders van de betrokken gemeenten onder meer dat verbetering van de doorstroming hard nodig is, maar dat dat niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid. (Zie bijlage 2). Wij willen uw Raad graag uitnodigen komende dinsdag bij motie het College om eenzelfde uitspraak te vragen met betrekking tot de Westelijke Ontsluiting.

Wij danken u op voorhand voor uw aandacht en medewerking. Dinsdag - of eerder - zijn wij uiteraard graag bereid deze brief persoonlijk toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Gerard Chel, voorzitter Stichting Woonklimaat Berg

Peter de Langen, voorzitter SGLA

Mevrouw Liedewij Haver Droeze, voorzitter Belangenvereniging Daam Fockemalaan/Beroemde Vrouwenbuurt

NB Voor vragen over deze brief kunt u zich wenden tot Gerard Chel (06-55.14.76.20) dan wel tot de genoemde bewonersgroeperingen.