Baggerberging

Pleitnota Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en Bewoners Vereniging Vathorst (BVV), 24 april 2006

Pleitnota Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en  Bewoners Vereniging Vathorst (BVV)

Behandeling Bestemmingsplan baggerspeciedepot Zevenhuizen
Nummer: 200507229/1/R2

Amersfoort, 24 april 2006

Vertegenwoordigd door: P. de Langen, R. Norp-Kruiderink

 

De Bewonersvereniging Vathorst (BVV) en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) willen graag van de gelegenheid gebruik maken om onze zaak nog nader te bepleiten. Daarbij willen wij vooral ingaan op de zorgvuldigheid van de totstandkoming van dit bestemmingsplan, waarbij uit de laatste ontwikkelingen blijkt dat onze bezwaren bewaarheid worden. Daarnaast willen wij toelichten waarom wij, gesterkt, blijven vinden dat dit bestemmingsplan Baggerspecie Zevenhuizen zou moeten worden vernietigd.

Aanvulling beroepsschrift Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en Bewonersvereniging Vathorst, 8 april 2006

Aanvulling beroepsschrift Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en Bewonersvereniging Vathorst

Behandeling Bestemmingsplan Baggerspeciedepot Zevenhuizen, Reparatiebesluit Provincie Utrecht
Nummer: 200507229/1/R2

8 april 2006

Geacht College,

De Bewonersvereniging Vathorst (BVV) en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) willen graag gebruik maken van de gelegenheid om aanvullende informatie aan te dragen in bovengenoemde zaak.

Verzoek om informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), 1 maart 2006

Amersfoort, 1 maart 2006

Betreft: Verzoek om informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Geacht College,

Tijdens de openbare behandeling in de gemeenteraad van 28 februari 2006 van het onderhandelingsresultaat over de Baggerdepots, bleek dat er sprake is van rapporten over de onderbouwing van het onderhandelingsresultaat. Tevens bleek dat maar slechts twee raadsleden (R.Smit en W. van Gammeren) deze informatie, waaronder een second opinion, hadden ingezien. We vragen ons daarom af of wel tot zorgvuldige besluitvorming kon worden overgegaan, als het besluitend orgaan niet alle relevante informatie tot zich heeft genomen. Aangezien dergelijke informatie ook het algemeen belang dient en daarom ook belangrijk is dat dergelijke informatie openbaar is, verzoeken wij U om inzage in de rapporten (inclusief de second opinion). Deze informatie is voor ons ook belangrijk om te bepalen of wij ons eerder ingenomen standpunt moeten nuanceren.

Behandeling Milieuvergunning Baggerspeciedepot Zevenhuizen 31 oktober 2005

Pleitnota  van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en Bewoners Vereniging Vathorst (BVV)

Behandeling Milieuvergunning Baggerspeciedepot Zevenhuizen
31 oktober 2005

Vertegenwoordigd door: P. de Langen, J. Krikke-Mulder

Het bezwaar van SGLA en BVV tegen het besluit van GS om de milieuvergunning voor onder andere de aanleg en exploitatie van een baggerberging door Smink goed te keuren richt zich op twee punten:

Inspreken SGLA in commissie ECO inzake voortgang baggerverwerking 22 augustus 2005

Inspreken SGLA in commissie ECO inzake voortgang baggerverwerking 22 augustus 2005

Geachte raadsleden,

De SGLA heeft vorige week een uitvoerig persbericht verzonden en alle raadsleden en het college van B&W daarvan een kopie gestuurd. Daarin is onze verbijstering te lezen over het voorstel om 1,6 miljoen m3 droog te storten, Smink een gigantische schadevergoeding te geven en Vathorst West en Noord te bebouwen.