Baggerberging

Behandeling Milieuvergunning Baggerspeciedepot Zevenhuizen 31 oktober 2005

  • Geurhinder ten gevolge van transport in de nabijheid van de bebouwing in Vathorst
  • Nut en noodzaak van een baggerspeciedepot op de bewuste locatie

Ten aanzien van geurhinder tijdens transporten merken wij op dat:

Wij de Provincie in onze bezwaren en ook tijdens een gehouden inspraakavond hebben gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de transporten naar de inrichting. Waar kunnen bewoners terecht met vragen over deze transporten, want gevreesd wordt voor geuroverlast tijdens de transporten. Uit een reactie van de Provincie alsook uit de conclusie van het onderzoek door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak kan worden opgemaakt, dat er voor gezorgd gaat worden, dat geurhinder tijdens de transporten minimaal zal zijn, mede door het gebruik van gesloten tanks. Dit ontslaat de Provincie ons inziens echter niet van haar verplichting om omwonenden te informeren over waar zij dan wel met klachten hierover terecht kunnen. Immers dit staat nergens beschreven. De Provincie had op zijn minst de vraag serieus kunnen nemen en hierop een duidelijk antwoord kunnen geven.

Voor wat betreft nut en noodzaak van het depot kan gesteld worden, dat deze discussie zich steeds ridiculer gaat ontwikkelen. We zullen ons in dit pleidooi uiteraard proberen te beperken tot zaken rondom de voorliggende milieuvergunning, maar gesteld moet worden, dat hetgeen voorstaat in de voor de inrichting opgestelde MER inmiddels volledig door de realiteit voorbij is gegaan. Vast staat, dat de gemeente Amersfoort onlangs heeft besloten, dat er met Smink verder gesproken moet gaan worden om de effectuering van deze milieuvergunning af te kopen (nota bene)!.

Bij de vergunning verlening (januari 2005) was al duidelijk, dat het baggerspeciedepot er naar alle waarschijnlijk niet zou komen, omdat de ontwikkelingen een andere kant op wezen.

Op de volgende punten had de situatie zich bij de vergunningverlening inmiddels gewijzigd:

  1. Het vervallen van het zelfvoorzieningsprincipe van de Provincie. De Provincie hoefde haar bagger niet meer binnen eigen grenzen te verwerken.
  2. Uit het tweede MMG rapport (dec. 2004) bleek dat de behoefte aan baggercapaciteit binnen de Provincie drastisch verminderd was.
  3. Het vervoeren van bagger via de weg een erg kostbare zaak is en een baggerspeciedepot in Zevenhuizen hierdoor economisch minder interessant is.
  4. De Minister op 16 december 2004 bij brief de Provincie had aangeboden om een deel van de bagger uit de Provincie Utrecht te storten in reeds geëxploiteerde baggerdepots van Rijkswaterstaat.
  5. Een resterend deel van het nog te verwerken slib zou dan bij Smink droog gestort kunnen worden.

Door bovenstaande feiten werd het nut en de noodzaak, toch steeds het argument van deze baggerberging voor de Provincie, achterhaald. Nu er geen sprake meer is van een nut en noodzaak van een baggerberging op deze locatie, is de noodzaak om een milieuvergunning af te geven ook komen te vervallen.

Zoals bekend werd dit baggerbeleid in gang gezet n.a.v. het zelfvoorzieningsprincipe in eigen Provincie in relatie tot de hoeveelheid te verwerken baggerspecie die werd verwacht. Als feiten tijdens de procedure veranderen, dan dient de overheid (en niet de overheid alleen) hierop te anticiperen: niet door een vergunning (door een gemeente) binnenkort af te kopen, maar door een vergunning niet te verlenen, als duidelijk is dat nut en noodzaak is komen te vervallen. Op basis van het voortschrijdende inzicht, zoals door ons aangehaald, had de Provincie deze milieuvergunning dus niet mogen afgeven. Wij vinden dan ook dat op basis van zorgvuldig bestuur deze vergunning voor de baggerberging moet worden vernietigd.

Ook op basis van het motiveringsprincipe kan gezegd worden dat het afgeven van een milieuvergunning voor een baggerberging die niet meer noodzakelijk is, de motivering van de Provincie het besluit nu niet langer meer kan dragen. Sterker nog, nu lijkt het erop dat deze vergunningverlening de gemeente Amersfoort en haar inwoners geld gaat kosten. De vergunning om nat te mogen storten is nu namelijk een onderdeel van de onderhandelingen tussen de gemeente Amersfoort en Smink. Als Amersfoort niet wil dat Smink de vergunning gaat effectueren, omdat nut en noodzaak is komen te vervallen, moet Amersfoort deze vergunning gaan afkopen.

De bewoners in Amersfoort begrijpen het niet meer! Terwijl u moet oordelen over emissies, aërobe micro-organismen en organische stoffen wordt in het stadhuis van Amersfoort alvast de portemonnee getrokken om de rechten voor het effectueren van de milieuvergunning af te kopen. We realiseren ons, dat deze discussie wellicht wederom een brug te ver is, en dat u ons gaat verwijzen naar de MER, maar voor er verder over de technisch inhoudelijke zaken van de milieuvergunning wordt gediscussieerd leek het ons goed om u te wijzen op deze discussie, omdat de vergunning nog niet onherroepelijk is. Deze discussie, waarvoor de Provincie zelf de instrumenten heeft gegeven, geeft nog eens duidelijk aan, dat nut en noodzaak van deze vergunning is komen te vervallen.

Dank u wel voor uw aandacht en wij hopen, dat de Afdeling deze informatie meeneemt in haar besluitvorming en zal overgaan tot vernietiging van de milieuvergunning.