Baggerberging

Inspreken SGLA in commissie ECO inzake voortgang baggerverwerking 22 augustus 2005

Wij vragen ons echt af hoe een dergelijk voorstel nu aan u kan worden aangeboden. De firma Smink krijgt de gelegenheid om i.p.v. 2,0 miljoen m3 nat te storten nu 1,6 miljoen droog te storten. Hoeveel kuub er verwerkt wordt, is niet bekend. Inzicht in de investering voor het een ten opzichte van de andere manier van verwerken, is er ook niet. Als er al financiële schade zou worden geleden, dan lijkt dat toch vooral een ondernemersrisico. Immers de gemeente heeft tot nu toe alle medewerking verleend om de baggerberging wel mogelijk te maken. Nu ligt er een bestemmingsplan met 33 ha, conform het eigen plan van Smink en nu zou er sprake zijn van financiële schade. De gemeente heeft alle medewerking conform contract gegeven. Dus enig verwijt valt de gemeente o.i. niet te maken. Verder heeft de provincie altijd gezegd, dat zij de verwerking van de baggerspecie over zou laten aan de markt en Smink heeft zich steeds als eerste en gezien de situering als enige aangediend. Wat valt er dan schadeloos te stellen?

Inmiddels is het steeds duidelijker geworden dat de markt voor baggerspecie helemaal niet zo groot is als de Provincie altijd heeft beweerd. De MMG rapporten zijn daarover erg duidelijk. Het lijkt er dus op dat de gemeente het marktprobleem financieel lijkt te willen compenseren aan Smink, en dat mag toch niet de bedoeling zijn van het besteden van gemeenschapsgeld. In dat verband wijzen we ook nog eens naar de onderzoeken die nu gaande zijn bij de Europese Commissie. Je zou zeggen, dat enige voorzichtigheid nu toch wel geboden is.

Wat is dan de reden om met een voorstel te komen, dat de firma Smink zo bevoordeelt? Wat is er aan de hand? En waarom wordt nu als een duveltje uit een doosje voorgesteld om Vathorst West en Noord te bebouwen. Stellen raadsuitspraken en verkiezingsprogramma’s dan helemaal niets meer voor? In bijna alle programma’s staat te lezen dat na Vathorst geen uitbreidingswijken meer moeten worden gerealiseerd. Over Vathorst Noord is door de Raad al diverse malen aangegeven dat daar niet mag worden gebouwd. In dit voorstel kan Smink gewoon bagger verwerken, maar wordt via een financiële redenering ook de bouw van nieuwe uitleggebieden opgevoerd dubbelop dus! Is er trouwens een relatie, met het andere voorstel op de agenda van vanavond (14.000 woningen en 120 ha bedrijventerrein in Gewest Eemland)?

De Raad wordt op basis van geld terug verdienen onder druk gezet om nieuwe wijken te bouwen en de bevolking wordt buitenspel gezet. Want met de aankoop van de grond van Smink is het principe besluit om te bouwen al genomen (zie het voorstel) en is over de of-vraag geen inspraak mogelijk. We vinden dat in strijd met alle eerdere afspraken en de inspraakverordening. Grondpolitiek gebruiken om ruimtelijke ordening te bedrijven is volgens ons een slecht middel.

De SGLA vraagt u dringend om niet akkoord te gaan met aankoop 18 ha en schadevergoeding te verstrekken. We verwijzen kortheidshalve nog eens naar ons persbericht van vorige week en hopen vanavond op de daarin gestelde vragen ook antwoord krijgen