Puntenburg

Laatste oproep Puntenburg, 26 juni 2006

Laatste oproep Puntenburg, 26 juni 2006

Geachte woordvoerders c.q. raadsleden,

Vorige week heeft u gesproken over het Programma van Eisen en Beeldkwaliteitsplan Puntenburg. Wij hebben via de mail aangegeven, waarom wij voor model C zijn. Op de vide heeft u afgelopen dinsdag een aantal maquettes kunnen bekijken. U heeft hierbij ook de eerste schets-ontwerpen van Blok G op de maquette kunnen zien. De ontwikkelaar heeft hier heel nadrukkelijk gekozen voor minder woningen (minimum variant) in de verwachting dat dit beter afgezet kan worden in de markt. Dat de markt kritisch is, is wel gebleken uit de onverkoopbaarheid van Blok F een paar jaar terug.

Reactie op raadsinformatiebrief inzake Puntenburg, 18 juni 2006

Reactie op raadsinformatiebrief inzake Puntenburg, 18 juni 2006

Geachte raadsleden,

Graag willen wij nog even inhoudelijk reageren op de raadsinformatiebrief die wij vlak voor het weekend over Puntenburg hebben ontvangen. De raadsinformatie-brief geeft een goed beeld van de gevoerde discussie. Wij hebben waardering voor de wijze waarop in tekst en beeld een en ander nog nader wordt toegelicht en inzichtelijk gemaakt. Op een aantal onderdelen willen wij u nog graag van argumenten voorzien om tot een afgewogen oordeel te komen. Over ondergronds afval inzamelen hebben wij u al bericht en dat is via de maquette a.s. dinsdag op het Plein eventueel nog nader toe te lichten.

Ondergronds afval Puntenburg, 30 mei 2006

Ondergronds afval Puntenburg, 30 mei 2006

Geachte raadsleden,

Onlangs hebben wij in De Ronde gebruik gemaakt van het spreekrecht om nog een aantal zaken over Puntenburg onder uw aandacht te brengen.

Wij hebben niet alle door ons ingebrachte onderwerpen nog eens de revue laten passeren, maar moesten ons, noodgedwongen, beperken tot de meest brandende kwesties. Hierdoor hebben wij het niet meer gehad over het ondergronds inzamelen van huishoudelijk afval of beter gezegd, het afzien hiervan.

Reactie voorontwerp-bestemmingsplan CSG-Noord, partiele herziening 2006 bestemmingsplan Puntenburg/Trapezium 2006

- Reactie voorontwerp-bestemmingsplan  CSG-Noord, partiele herziening 2006 bestemmingsplan         Puntenburg/Trapezium 2006

- Reactie Programma van Eisen (PVE) Blok F en G

- Reactie Beeldkwaliteitsplan (BKP) van dit gebied

Amersfoort, 16 januari 2006

Geacht College,

Er zijn al de nodige schriftelijke reacties van de SGLA geweest op onderhavige plannen.

Verder liggen er door eerdere (onherroepelijke) uitspraken een aantal zaken vast en zijn inmiddels een gegeven.  De SGLA zal zich daarom beperken in haar reactie.

reactie sociale veiligheidsaudit CSG-Noord Amersfoort, 13 juli 2005

Aan: Henk de Wit,

Van: SGLA en Belangenvereniging Soesterkwartier

Betreft: reactie sociale veiligheidsaudit CSG-Noord

Amersfoort, 13 juli 2005

L.S.

Naar aanleiding van de 'sociale veiligheidsaudit' de volgende reactie van ons.