Baggerberging

Beroep goedkeuringsbesluit GS van Utrecht , 16 augustus 2005

Bezwaar is er tegen baggerberging, opzet en strategie van het bestemmingsplan. Bezwaar is er met name tegen het aanwijzen van een  baggerstortlocatie zo dicht bij en tegen woonwijken. De realiteit is dat dit via een partiele herziening van het Streekplan Utrecht inmiddels juridisch niet meer ter discussie staat, maar hierover onherroepelijke besluitvorming heeft plaats gevonden. Deze realiteit wordt door SGLA en BVV erkend, hetgeen niet inhoudt dat dit een wijs besluit gevonden wordt, temeer daar in de tweede Partiele Herziening twijfels rezen over de planning van een baggerdepot ter plaatse, maar dat o.a. het zelfvoorzieningsprincipe doorslaggevend was. Inmiddels is genoegzaam bekend, dat het zelfvoorzieningsprincipe niet meer relevant is. De Provinciegrenzen zijn open, bagger uit de Provincie Utrecht mag elders gestort. Destijds is door de Raad van State mede op basis van het zelfvoorzieningsprincipe een besluit genomen dat leidde tot een goedkeuring van de Partiele Herziening. De Raad van State heeft een maximum gesteld aan de hoeveelheid te storten bagger op de toen beargumenteerde noodzaak van de Provincie Utrecht.

De situatie is nu een andere. Door MMG Advies is een rapport opgesteld over de werkelijke stortbehoefte in de Provincie. Daags na de zitting van 21 december 2004 is hier een vervolg op gekomen. In dit tweede rapport van MMG Advies, worden de cijfers uit het eerste rapport versterkt en expliciet gemaakt. We concluderen dan ook dat het verweer van de Provincie tijdens deze zitting bij monde van hun raadsman niet conform de feiten was.

Citaat uit het verweer: “ De Provincie houdt er rekening mee dat 20% van de baggerspecie in de klassen 3 en 4 nog door hergebruik kan worden gereduceerd. Ook als daarvan wordt uitgegaan is sprake van een evidente behoefte aan nieuwe stortcapaciteit voor baggerspecie in de Provincie. Provincie en gemeente Amersfoort hebben gezamenlijk gezocht naar alternatieven om de baggerspecie elders buiten de Provincie Utrecht te storten. Uit dat onderzoek is komen vast te staan dat geen enkele zekerheid bestaat dat de berging die het onderhavige bestemmingsplan mogelijk wil maken daadwerkelijk buiten de Provincie gestort of hergebruikt kan worden. De conclusie moet dan ook zijn dat zowel vanuit landelijke optiek als vanuit de provinciale behoefte moet worden overgegaan tot aanleg van een baggerspeciedepot in de Provincie Utrecht” einde citaat.

De cijfers in het bijgesloten rapport van MMG Advies 2e fase, geeft aan dat sprake is van veel minder baggerresidu dan voorheen was berekend. Ook in een brief van de Provincie aan de minister van 16 december 2004 (dus vóór de zitting) geeft aan dat de Provincie letterlijk aan dat de problemen zijn op te lossen zonder baggerspeciedepot Zevenhuizen. Dit is dus feitelijk anders dan tijdens de hoorzitting bij de Raad van State in de voorgaande procedure is beweerd.

Nu de Provincie de Raad van State in de vorige procedure niet de volledige feiten heeft weergegeven, zijn wij van mening dat de Raad van State het goedkeuringsbesluit van 14 juni 2005 zou moeten vernietigen. Immers uit de door de Provincie gegeven mededelingen in de brief naar de Minister blijkt dat de baggerspecieberging Zevenhuizen niet meer nodig is. En derhalve is ook geen bestemmingsplan meer nodig om dit wel mogelijk te maken. We vinden dat de Provincie onzorgvuldig heeft gehandeld en niet de juiste belangenafweging heeft gemaakt bij dit goedkeuringsbesluit.

De werkelijke provinciale stortbehoefte is aanmerkelijk van een andere orde. Zowel de markt, als de situatie is een andere. Het zou de Provincie sieren, juist omdat het om concrete planvorming gaat, haar volledige goedkeuring te onthouden en waar te maken wat zij heeft toegezegd: als er alternatieven zijn, wordt afgezien van nat storten. Die alternatieven zijn er nu.
Inmiddels zijn gesprekken gestart tussen de Gemeente Amersfoort en de firma Smink. De gesprekken gaan over droog storten, waardoor van nat storten zal kunnen worden afgezien. De aanleiding van deze gesprekken ligt in de gerezen vraagtekens rond nut- en noodzaak en de alternatieve verwerking. Ons inziens is de huidige bestemmingsplanprocedure daarmee in een geheel ander daglicht komen te staan, waarbij zowel SGLA als BVV van mening zijn, dat de Provincie haar goedkeuring zou moeten onthouden aan het Bestemmingsplan en niet alsnog de 33ha moet goedkeuren.

Kortgeleden is in het kader van de procedure rond de milieuvergunning het rapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening ontvangen. Er is nog geen gelegenheid geweest dit door te nemen op relevante feiten voor deze procedure. We behouden ons dan ook het recht voor om dit rapport alsnog toe te voegen en ons bezwaar aan te vullen.

Resumerend verzoeken wij u het omstreden besluit van de Provincie te vernietigen.

Bijlagen:

·         Kopie uittreksel KvK BVV

·         Kopie uittreksel KvK SGLA

·         Kopie Besluit GS d.d. 14 juni 2005

·         Kopie brief Burgemeester en Wethouders Gem. Amersfoort d.d. 3 februari 2005

·         Kopie brief Min. VenW d.d. 24 januari 2005

·         Kopie brief GS/BenW aan Min. VenW d.d. 16 december 2004

·         Kopie samenvatting rapport MMG Advies Advies 2e fase d.d. 23 december 2004