Baggerberging

Aanvulling beroepsschrift Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en Bewonersvereniging Vathorst, 8 april 2006

Allereerst willen wij de volgende zaken toevoegen aan het dossier:

  1. Raadsvoorstel inzake alternatieven Baggerberging d.d. 20 januari 2006
  2. Brief van de Gemeente Amersfoort d.d.14 maart 2006 inzake verantwoording WOB-verzoek
  3. Rapport DHV inzake alternatieven baggerberging
  4. Second Opinion Witteveen & Bos

We willen u verzoeken deze stukken te betrekken bij de verdere behandeling. We zullen toelichten waarom wij vinden dat deze informatie belangrijk is voor de behandeling van deze zaak.

Ad 1. De gemeenteraad van Amersfoort heeft besloten dat er een baggerspeciedepot (nat) niet meer noodzakelijk is.  De Raad heeft besloten, in overleg met de firma Smink en de Provincie Utrecht, om de nog te verwerken baggerspecie droog te storten op de bestaande vuilstort. De Gemeenteraad heeft daarvoor grond van de firma Smink overgenomen (die bedoeld was voor de baggerdepots) en een forse afkoopsom betaald. De grond is inmiddels overgedragen aan de gemeente Amersfoort.  Hiermee is de grond voor dit bestemmingsplan en dus ook voor deze aanpassing komen te vervallen. Tijdens de gemeenteraadsbehandeling werd ook gesproken over twee onderliggende rapporten, die echter op dat moment niet openbaar waren.

Ad 2. De SGLA heeft vervolgens, in het belang van deze zaak, de rapporten met behulp van een WOB-verzoek opgevraagd. De gemeente Amersfoort heeft vervolgens de stukken  vrij gegeven.

Ad. 3 Uit het rapport van DHV zijn de volgende conclusies te trekken:

q       Het is kosteneffectief geen baggerberging aan te leggen, maar bagger te verwerken en te storten op de bestaande stortplaats.

q       De hoeveelheid bagger is teruggebracht tot 1,6 miljoen m3, waarvan nog eens 0,6 miljoen inzake bagger uit de Vecht nog onduidelijk is. Bij 0,6 miljoen m3 verwerken in een baggerdepot is de netto contante waarde voor de exploitatie van een bagger depot negatief.

q       De variant storten is wel rendabel en levert zelfs Smink nog tussen de 1 en 4 miljoen euro winst, bovenop de afkoopsom

Ad 4.  De second opinion van Witteveen & Bos geeft aan dat in de berekende varianten van de aanleg van baggerdepots door DHV de grondkosten niet heeft meegerekend. Indien deze correctie wordt toegepast blijken zelfs eventueel nog wel gunstige exploitatiemogelijkheden € 3,0 miljoen ongunstiger uit te pakken. Waaruit moge blijken dat exploitatie van de baggerdepots niet wenselijk zijn voor Smink.

Uit de eerder in gebrachte rapporten van MMG advies bleek al dat de hoeveelheid bagger veel minder was, dan ooit door de Provincie Utrecht is aangegeven. Uit deze rapporten blijkt dat een baggerdepot nauwelijks rendabel te exploiteren is, zeker niet als de toevoer van bagger minder is dan ooit werd aangenomen. Nu er ook nog een bestuurlijk akkoord is, is er ons inziens geen bestemmingsplan voor baggerdepots in Zevenhuizen nodig. Wij handhaven dan ook ons verzoek aan de Raad van State om het bestemmingsplan te vernietigingen.

Nu er een milieuvriendelijker variant is gekozen, namelijk storten op de huidige vuilstort, komt de vraag naar voren, waarom de Provincie niet eerder een onderzoek heeft gedaan naar meer milieuvriendelijker varianten in plaats van het doordrijven van een maatschappelijk ongewenst baggerdepot. We vinden dat de Provincie onzorgvuldig is geweest in dit hele baggerdossier. (Zo werd vlak na de vorige hoorzitting het tweede MMG-rapport gepubliceerd.) En nu is de rekening, zijnde 17,8 miljoen voor een niet aangelegd baggerdepot, volledig bij de gemeente Amersfoort en dus haar inwoners gelegd. We vinden dat de Provincie zowel in het verleden met het geven van de aanwijzing én het niet onderzoeken van milieuvriendelijker alternatieven, als nu met het doorzetten van het bestemmingsplan onvoldoende alle belangen heeft afgewogen en dus onzorgvuldig heeft gehandeld.

We vinden het ook getuigen van onzorgvuldig bestuur als nu toch het bestemmingsplan wordt doorgezet. Immers er is geen ondernemer die het wil exploiteren (de firma Smink is riant afgekocht), de eventuele exploitant is niet meer in het bezit van de benodigde grond (die is al over gedragen aan de gemeente) en de Provincie is bestuurlijk ook akkoord met de genoemde variant van storten op de huidige stort

Wij zagen graag de hierover gegeven informatie betrokken bij de verdere afweging.