Inspreken bij agendapunt Belgenmonument

Inspreken bij agendapunt Belgenmonument

Door Peter de Langen

Namens Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

d.d. 8 maart 2016

Geachte Raadsleden,

Goed dat er nu een Raadsvoorstel ligt voor kaders voor de participatie ten behoeve van het herstel van het Belgenmonument. Wellicht nog beter is het amendement, dat de kaders echt invult. Dank aan de initiatiefnemers hiervan en hopelijk krijgt dit amendement ruime steun!

Wel willen wij op enkele punten nog verduidelijking vragen. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat er geen plaats is voor horeca in de nabijheid van het monument en dat vestiging van de Vlasakkers hier niet meer aan de orde is. Dit is niet meer specifiek in de kaders opgenomen, maar wij gaan er vanuit dat het nu ook echt van de baan is. Graag nog een bevestiging.

Uit de kaders 5 en 6 van het amendement leiden wij af, dat er geen sprake is van het creëren van nieuwe zichtlijnen. Is dit een juiste conclusie?

In kader 9 wordt gesproken over bosbeheer, gericht op behoud van natuurwaarde en de recreatieve waarde. In het raadsvoorstel wordt nog gesproken over mogelijk hakhoutbeheer. Er is nog geen onderzoek naar de natuurwaarde bekend gemaakt, hoe kan dit kader goed worden ingevuld? Is hakhoutbeheer hiermee van de baan, of nog steeds een optie? Binnen dit kader kan zonder goed onderzoek eigenlijk nog van alles. Kunnen de initiatiefnemers van het amendement nog toelichten hoe dit precies moet worden opgevat?

Tot slot kader 12. Wij refereerden al aan het ontbreken van onderzoeken. De participatie staat (weer) onder tijdsdruk, als er eind mei al besluitvorming moet zijn. Kan er voor gezorgd worden dat alle nu al bekende informatie voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld met een projectpagina op de website.

Het is nog wat fijn slijperij, maar wij zijn erg blij met het initiatief van de Raad om er voor te zorgen dat er een raadsvoorstel kwam en nu ook zeer verheugd dat een aantal partijen hun kader stellende taak goed op zich genomen hebben. Daarvoor veel dank.

Betreft: Peilnota Verkenning verkoop, ontwikkeling en intensivering sportveldenSportlocatie

Betreft: Peilnota Verkenning verkoop, ontwikkeling en intensivering sportveldenSportlocatie

Amersfoort, 8 februari 2016

Geachte raadsleden,

Dinsdag 9 februari vindt een rondetafelgesprek plaats over de verkennende notitie betreffende de verkoop, ontwikkeling en intensivering van sportvelden. Het college heeft hiervoor een peiling-document met bijlage opgesteld. Een duidelijk document waarin een aantal denkrichting is weergegeven.

De SGLA wacht met belangstelling de te voeren gesprekken af. Wel willen wij bij enkele locaties kanttekeningen plaatsen die tijdens de te voeren discussie een rol kunnen spelen. Het betreft de speelvelden van APWC, Amsvorde en van v.v. Hooglanderveen.

Of de velden van APWC een geschikte locatie vormen voor woningbouw, vergt nog veel onderzoek en breed overleg met de betreffende vereniging en andere organisaties – met name in de Kruiskamp – die van de velden gebruikmaken. De SGLA is van mening dat een discussie over eventuele woningbouw op het APWC-terrein of op een deel daarvan, integraal moet worden gevoerd. Hiermee bedoelen wij dat de consequenties van woningbouw op deze plaats moeten worden bestudeerd in samenhang met de beoogde woningbouw aan de Keerkring. Meer woningbouw, naast de nu al geplande, levert extra problemen op ten aanzien van de verkeersbelasting in de omgeving, een grotere aanslag op de fietsveiligheid rond de hoofd-fietsroute vanuit het centrum naar Amersfoort-Noord, etc. Vooralsnog zien wij een extra woningbouw locatie op deze plek niet zitten.

De locatie Amsvorde/Nimmerdor heeft een belangrijke groenfunctie in het gebied. Aan deze kant is al eens een bouwlocatie toegevoegd die destijds al veel discussie heeft opgeleverd. Wij begrijpen ook niet dat de argumentatie alleen maar lijkt te gaan over woningbouwlocaties, maar nauwelijks over de betekenins voor de buurt. In de Nota wordt gezegd: “Amsvorde is een middelgrote vereniging en de jeugdleden komen voor aan groot deel uit de buurt. Het sportpark Nimmerdor maakt onderdeel uit van een groot aaneengesloten recreatief gebied Nimmerdor. Het weghalen van deze sportfunctie zou afbreuk doen aan het gemengde karakter van dit recreatieve gebied.” Deze argumenten geven voor de SGLA de doorslag om ook deze locatie niet als woningbouwlocatie te wensen.

In de bijlage bij de collegenotitie worden opmerkingen gemaakt over andere sportvelden in onze stad. Een van de opmerkingen (pagina 11) luidt: ‘Sportpark Fithorst / Hooglanderveen. Dit zou een goede locatie voor woningbouw kunnen zijn.’ Hierover is veel op te merken maar wij beperken ons op dit moment tot de vaststelling dat de sportvelden van v.v. Hooglanderveen en Fithorst onderdeel vormen van de zogenaamde ‘Groene Zoom’ rondom het dorp Hooglanderveen. Dit begrip is in het verleden al veel geweld aangedaan. Indien de sportvoorzieningen Fithorst/Hooglanderveen alsnog een woningbouwbestemming zouden krijgen, verspeelt het Amersfoortse gemeentebestuur zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid ten opzichte van de bewoners van Hooglanderveen en anderen totaal. Wij houden het er vooreerst maar op dat de opstellers van de notitie slachtoffer zijn enig gebrek aan historisch besef ten aanzien van de Vathorster geschiedenis!

Met vriendelijke groeten

Namens

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

Peter de Langen

voorzitter

                              

Raphael Smit

vicevoorzitter  

Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting

Gemeenteraad van Amersfoort

t.a.v. Mevrouw K.E. Vlaar-Zijderveld

Postbus 4000

3800 EA Amersfoort

Betreft: Zienswijze Ontwerp Bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting

Amersfoort, 18 januari 2016

Geachte Dames, Heren,

De SGLA

De vereniging SGLA is een koepel van belangengroeperingen in de stad Amersfoort die onder meer als doelstelling heeft: “ … de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, het behouden en het verbeteren van de natuur -, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, het geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords”.

Bezwaar

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, hierna SGLA, maakt bezwaar tegen het Ontwerp Bestemmingsplan en de Verbeelding. Wij zullen dit bezwaar toelichten en ingaan op:

 1. De gehouden participatie
 2. De vooroverlegnota op het Wettelijke vooroverleg
 3. Het Verkeersmodel
 4. De Nee-tenzij toets
 5. Het Ontwerp Bestemmingsplan, inclusief onderliggende rapporten

Ad 1. De gehouden participatie

Wij zijn van mening dat de gehouden participatie niet voldoet aan het gemeentelijk participatiebeleid en de randvoorwaarden van 2011 en 2013. Daarom hebben wij, zoals u bekend, een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. De inhoud van klacht dient hier als herhaald en ingelast beschouwd te worden. Wij verzoeken de reactie van de Nationale Ombudsman te betrekken bij de vaststelling van het Bestemmingsplan.

Wij wachten de nadere reactie van de Nationale Ombudsman af en verzoeken u dat ook te doen.

Ad 2. De vooroverlegnota op het Wettelijke Vooroverleg

De SGLA heeft in het kader van het vooroverleg een reactie gegeven op de verschillende randvoorwaarden. In de vooroverlegnota heeft u hierop gereageerd. U bent van mening dat aan alle randvoorwaarden is voldaan, en waar dit niet het geval is u deze expliciet aan de Gemeenteraad heeft voorgelegd in het raadsbesluit van 24 november 2015. Tot onze verbazing is vervolgens de conclusie getrokken, dat de randvoorwaarden kunnen vervallen. Hierdoor ontstaat de vreemde situatie dat u de Randvoorwaarden van 2011 expliciet opneemt in een contract met Defensie en niet meer in het Ontwerp Bestemmingsplan. Wij achten dit in strijd met de algemene beginselen van zorgvuldig bestuur, met name met betrekking tot het rechtszekerheidsbeginsel. De overheid moet haar besluiten zó formuleren dat de burger precies weet waar hij aan toe is en/of wat de overheid van hem verlangt. Bovendien moet de overheid de geldende rechtsregels juist en consequent toepassen. Met name het consequent toepassen van de randvoorwaarden is hier in het geding. Wat voor de ene partij geldt moet ook voor de andere partij, in casu de burger gelden. De Randvoorwaarden dienen dan ook onverkort gehandhaafd te blijven.

Wij delen uw conclusie niet dat aan alle randvoorwaarden is voldaan. Wij hebben dit in het kader van het vooroverleg al toegelicht. Wij handhaven onze bezwaren zoals wij hebben ingediend in het kader van het vooroverleg. Wij verzoeken u deze hier eveneens als herhaald en ingelast te beschouwen.

Wij vinden de beantwoording op onze reactie in het kader van het vooroverleg onder de maat. Wij hebben getracht uitvoerig in te gaan op dit omvangrijke project. In de beantwoording wordt vaak summier gereageerd met aanduiding dat dit later in het kader van het Ontwerp Bestemmingsplan zal worden toegevoegd. Het doel van het vooroverleg is juist om de volledigheid te controleren. Bovendien zou de vooroverlegnota dan de leemtes goed moeten invullen. Een simpele verwijzing naar de nadere toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan is ons inziens onvoldoende. Wij handhaven daarom alle gestelde vragen en opmerkingen en verzoeken u alsnog expliciet te reageren.

Wij maken bezwaar in ieder geval, doch niet uitsluitend, tegen het niet voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

 • De nut en noodzaak is niet bewezen.
 • De Ladder van Verdaas is niet consequent uitgevoerd.
 • Er is onvoldoende duidelijkheid over de definitie van sluipverkeer.
 • De onderbouwing van het verkeersmodel is niet correct.
 • Bij de tracékeuze is geen rekening gehouden met de gevolgen van de verwachte toename voor het verkeer op de Amsterdamseweg, Birkstraat en Stichtse Rotonde.
 • De afweging op het gebied van Ecologie, Cultuurhistorie, Landschap, Natuur, Geluid, Milieu etc. is onevenwichtig en onvolledig geweest, waarbij vrijwel alleen het belang van de doorstroming een rol heeft gespeeld in de besluitvorming.
 • De gekozen oplossing voldoet niet aan de randvoorwaarde dat het plan moet leiden tot een verbetering voor alle inwoners, verkeersdeelnemers en gebruikers van de natuur.
 • De compensatie voor ecologische schade vindt niet in het gebied zelf of in Amersfoort plaats.
 • De oplossing leidt niet tot behoud en/of verbetering van het woon- en leefklimaat in de aangrenzende buurten.
 • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het beschermd stadsgezicht Bergkwartier.
 • Het tracé wordt niet adequaat en landschappelijk ingepast, het vormt een barrière tussen de woonwijken en het groene gebied en er worden geen of onvoldoende groene verbindingen gemaakt.
 • Na de val van het College en de start van het nieuwe College heeft geen participatie meer plaatsgevonden conform het door de gemeenteraad vastgesteld beleid op het niveau van adviseren én de Nota van Randvoorwaarden.
 • Het is volstrekt onduidelijk op welke wijze het belang van een goed functionerend openbaar vervoer betrokken is bij de afwegingen.

 

Ad 3. Het Verkeersmodel

In het kader van een WOB-procedure hebben wij deels de nadere onderbouwing van het verkeersmodel ontvangen. Dit was voor ons aanleiding om een second opinion te laten uitvoeren op de onderbouwing van het model. In deze second opinion wordt ingegaan op het realiteitsgehalte van de onderliggende cijfers. De bijdrage van Techxess Group B.V., d.d. 12 mei 2015 is inmiddels in uw bezit. Wij verzoeken u deze hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Met betrekking tot de onderbouwing willen wij ook op detail nader ingaan. Wij zijn van mening dat de input van een verkeersmodel, dat tot 2025 gaat en bepalend is voor het onderhavige plan, moet zijn gebaseerd op bestaande plannen en voorgenomen plannen waarover besluitvorming is genomen. In de berekeningen kan o.i. geen rekening worden gehouden met vage ideeën of plannen temeer omdat de Raad specifieke plannen in de “ijskast” heeft gezet. Daarnaast heeft de Provincie Utrecht maatregelen aangekondigd tegen de leegstand van kantoren, die in Amersfoort spectaculair hoog is (circa 20-25%). Het is onduidelijk op welke wijze rekening is gehouden met niet ingevulde arbeidsplaatsen door leegstand, waarvan de kantoorbestemming nu zelfs ongedaan gemaakt dient te worden.

Wij zijn daarom van mening dat de aantallen inwoners en arbeidsplaatsen, in de onderbouwing van onderstaande tabel, moeten worden aangepast:

 1. Vathorst West het aantal inwoners van 3.355 verwijderen, wegens ontbreken bestemmingsplan en de expliciete uitspraak in 2010 van de Gemeenteraad voor dit gebied voorlopig geen plannen te ontwikkelen.

Van de volgende aantallen, die wij niet herkennen van enige besluitvorming, vragen wij in ieder geval om nadere onderbouwing. Zowel op basis van ruimtelijke plannen als op realiteitsgehalte:

 1. Stadhuisplein, een toename t.o.v. model 2011 van de arbeidsplaatsen met 329. Waarop is dit gebaseerd?
 2. Smallepad, arbeidsplaatsen toename 609. Is de verwachting dat het gebouw Kade alsnog verhuurd gaat worden en zo ja, waarop is deze verwachting gebaseerd? Ook het gebouw van De Amersfoortse verzekeringen (12.000m²) wordt via het Smalle pad ontsloten en staat leeg, het aantal arbeidsplaatsen dient dus naar beneden te worden bijgesteld in plaats van te stijgen.
 3. Uraniumweg, arbeidsplaatsen toename 1087 t.o.v. model 2011, maar ook een toename van 1287 t.o.v. huidig aantal arbeidsplaatsen. Waarop zijn deze aantallen gebaseerd?
 4. Geldersestraat, inwoners toename t.o.v. model 2011 én de huidige situatie van 1384, arbeidsplaatsen afname van 404. Wij vragen ons af waarop dit is gebaseerd? Voor zover ons bekend bestaat hierover geen besluitvorming.
 5. Chromiumweg, een toename van de arbeidsplaatsen van de huidige situatie én model 2011 met 1774, waarop is dit gebaseerd?
 6. Birkhoven-Bokkeduinen, t.o.v. model 2011 is er een toename inwoners 324 en toename arbeidsplaatsen 231 voorzien. Dit kunnen wij niet plaatsen. Waarop is dit gebaseerd?
 7. Vlasakkers, toename t.o.v. model 2011 het aantal arbeidsplaatsen 327. Graag een onderbouwing van deze aanname!
 8. Park Schothorst Zuid, toename t.o.v. model 2011 én de huidige situatie het aantal arbeidsplaatsen met 214. In het park? Gaarne toelichting.
 9. Park Schothorst Noord, is sprake van nieuwe arbeidsplaatsen 25. In het park? Gaarne meer duidelijkheid.
 10. De Hoef West, t.o.v. model 2011 is er een toename arbeidsplaatsen 288. Er is nu veel leegstand, wat is realiteitsgehalte van dit aantal?
 11. De Hoef Oost, is bijgesteld t.o.v. de verwachtingen in model 2011, maar t.o.v. de huidige situatie een stijging van de arbeidsplaatsen met 895. Er is nu veel leegstand, Hoe reëel is genoemd aantal?
 12. De Wieken, toename aantal arbeidsplaatsen t.o.v. de huidige situatie met 1366. De Wieken is grotendeels transport en opslag, relatief weinig arbeidsplaatsen, veel vrachtverkeer. Hoe komt u dan aan dit aantal arbeidsplaatsen?
 13. Vinkenhoef, arbeidsplaatsen 909. Deze locatie moet nog grotendeels worden ontwikkeld. Wat is realiteitsgehalte dat dit gebied ontwikkeld is in 2025?
 14. Podium, het aantal arbeidsplaatsen is voorzien op 1685. Er is een geraamde plancapaciteit van 113.620 m2 kantooroppervlakte voorzien, dat nog grotendeels moet worden ontwikkeld. In de Thematische Structuurvisie Kantoren, hierna te noemen TSK, is de plancapaciteit teruggebracht naar 57.00 m2 bvo. Dit heeft uiteraard consequenties voor het aantal arbeidsplaatsen. De arbeidsplaatsen die waren opgenomen in deze gebieden dienen te worden aangepast aan de nieuwe situatie.
 15. Hooglanderveen/Laak 3 de beoogde plancapaciteit voor kantoorruimte van 15.000 m2 bvo is in het kader van de TSK volledig gereduceerd tot nul. Deze reductiedient dus in het verkeersmodel te worden aangepast.
 16. Het Stationsgebied, bestaande uit de deelgebieden Trapezium, Eemcentrum en Oliemolenkwartier, heeft een beoogde plancapaciteit van 138.481 m2 bvo. In het kader van de TSK wordt dit teruggebracht naar 57.000 m2 bvo. Het verkeersmodel moet hiervoor ook worden aangepast.

Overige vragen met betrekking tot het verkeersmodel:

 1. Is rekening gehouden met steeds grotere leegstand van kantoren, zoals bijvoorbeeld de verhuizing uit Amersfoort van AKZO Nobel, Achema en de Amersfoortse en andere grote bedrijven? Bron: http://www.otnl.nl/berichten/bericht/2014/04/amersfoortse-kantorenmarkt-beoordeeld-door-rics-taxateurs-onafhankelijke-taxateurs-nederland.html Gaarne exact aangeven welke bedrijven zijn vertrokken in combinatie met het aantal arbeidsplaatsen, met daarbij de consequenties voor de input van het verkeersmodel.
 2. Hoeveel m2 bvo bedraagt de huidige leegstand van kantoren, om hoeveel arbeidsplaatsen gaat het, hoe zijn die verwerkt in het verkeersmodel?

Wij verzoeken het verkeersmodel bij te stellen naar reële aantallen en dan opnieuw berekeningen uit te voeren. De aldus verkregen nieuwe onderbouwing van het verkeersmodel dient expliciet te worden voorgelegd als onderbouwing van het bestemmingsplan. Wij verwachten dat dan zal blijken dat de nut en noodzaak van een nieuw aan te leggen tracé niet kan worden onderbouwd. Een herijking volgens de ladder van Verdaas is vervolgens ons inziens noodzakelijk. Naar onze mening zal dit leiden tot stap 6 van deze ladder: Het uitvoeren van aanpassingen aan de bestaande infrastructuur, zoals deze ook zijn voorgesteld in variant 2b, ook wel de bewonersvariant genoemd. Zeker nu uit de SMB blijkt dat alle varianten als oplossing voldoen.

Dit sluit ook aan bij de voortgangsrapportage regionaal maatregelenpakket Verder, UVVB 26 november 2014. Deze rapportage geeft als één van de hernieuwde spelregels aan “De uitvoering van maatregelen dient sober en doelmatig te gebeuren”.

Wij hebben ook een second opinion laten uitvoeren naar de nut en noodzaak van de Westelijke Ontsluiting. Dit onderzoek van XTNT is inmiddels ook bij u bekend. Wij verzoeken ook dit rapport hier als herhaald en ingelast te beschouwen en hierop te reageren. Ook op basis van deze second opinion constateren wij dat de nut en noodzaak niet overtuigend kan worden vastgesteld.

Tot slot. Onlangs is bekend geworden dat het aantal extra treinen op traject Harderwijk-Amsterdam/Utrecht met minimaal 5 jaar is vertraagd. Pas na 2020 start een onderzoek of de invoering van de kwartierdienst alsnog haalbaar is. Dit betekent dat het aantal van 4 sprinters per uur extra, zoals is voorzien in de verkeersberekeningen, naar beneden kan worden bijgesteld. De verwachte sluitingstijd van de spoorwegovergang zal dus niet veel afwijken van de huidige sluitingstijd. Ook dat heeft gevolgen voor de onderbouwing van de nut en noodzaak van het huidige voorgestelde tracé.

Alles overwegende komt de SGLA tot de conclusie dat de nut en noodzaak niet kan worden aangetoond en daarmee de basis voor het bestemmingsplan komt te vervallen.

Ad 4. De Nee-tenzij toets.

Het Utrechtse EHS-beleid is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zijn de regels opgenomen waaraan ruimtelijke plannen van gemeenten moeten voldoen. Hoofdlijn is daarbij dat nieuwe ontwikkelingen in de EHS per saldo niet mogen leiden tot een significante aantasting van de EHS, tenzij er een groot openbaar belang is én alternatieven ontbreken.

Wij zijn van mening dat er sprake is van een significante aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur door de grootschalige aantasting van het bosgebied Birkhoven in de vorm van oppervlakteverlies 5,8ha.

In de toelichting op het plan wordt enerzijds gesteld dat met alle plusmaatregelen geen sprake meer is van significante aantasting. Echter niet is aangetoond dat het oppervlakteverlies volledig ongedaan gemaakt wordt. Bovendien wordt in de toelichting op het plan herhaaldelijk gesproken over compensatiemaatregelen, hetgeen impliceert dat per definitie sprake is van significante aantasting. Om die reden had de Nee-tenzij vraag dan ook met Nee beantwoord moeten worden. Daarbij stellen wij vast dat in de SMB wordt geconcludeerd dat ook variant 2 (nul+variant als oplossing voldoet).

Tevens zijn wij van mening dat niet overtuigend kan worden aangetoond, dat er sprake is van een groot openbaar belang, immers de nut en noodzaak van de Westelijke Ontsluiting kan niet worden aangetoond. De Provinciale Verordening geeft verder aan dat het belangrijk is, om na te gaan of er reële alternatieve oplossingen zijn voor de activiteit en om dit goed te onderbouwen. Deze alternatieven moeten dan minder of geen negatieve effecten hebben voor de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. Bij alternatieven kan het zowel gaan om een andere oplossing voor dezelfde ruimtelijke opgave met hetzelfde doel of resultaat als om een andere plek voor hetzelfde ruimtelijke project. De Provincie stelt: Breng daarbij ook de consequenties in beeld van de nuloptie als het project helemaal niet gerealiseerd kan worden. Hulpvragen kunnen zijn:

 • Is een andere invulling van de      activiteit mogelijk? Zijn er andere locaties mogelijk (ook buiten de regio      of buiten de landsgrenzen)?
 • Zijn er andere oplossingen mogelijk      waarmee het doel van de activiteit te bereiken is?

Wij constateren dat er een alternatief aanwezig is, namelijk de variant 2b, zijnde de bewonersvariant. Met deze variant kan door aanpassingen aan het huidige wegtracé de bestaande infrastructuur worden verbeterd. Op basis van deze conclusie zijn wij van mening dat de voorgestelde variant 7b in strijd is met het Utrechtse EHS-beleid en derhalve niet kan worden uitgevoerd. Daar komt bij dat ten onrechte wordt gesteld dat het plan geen gevolgen zal hebben voor de in de nabijheid van het plangebied gelegen Natura2000 gebieden omdat deze polder geen stikstofgevoelige habitats bergt. Er zijn namelijk ook vogelsoorten (waarvoor het gebied primair is aangewezen) die (zeer) gevoelig zijn voor een toename van stikstof.

Uit de Strategische Milieubeoordeling blijkt: “Kijken we naar het totaal aan milieueffecten, dan komen de varianten 2, 3 en in mindere mate 4C, als beste uit de bus”. Nu er dus een beter alternatief aanwezig is én de nut en noodzaak niet kan worden vastgesteld, concluderen wij dat variant 7b niet voldoet aan het Nee-tenzij regime van de Provinciale Verordening. Wij zijn van mening dat er een aparte, onafhankelijke, MER-beoordeling had moeten plaatsvinden.

 

Ad 5. Het bestemmingsplan, inclusief toelichting en onderliggende rapporten

Wij constateren allereerst dat het Ontwerp Bestemmingsplan in strijd is met het Utrechtse EHS-Beleid en er derhalve geen juridische basis is voor het bestemmingsplan.

Bovendien constateren wij, voor zover u het bestemmingsplan toch zou willen doorzetten, alle maatregelen ook juridisch geborgd dienen te zijn. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen is dit o.a. niet het geval met betrekking tot:

 • Er is geen juridische borging voor het uitvoeren van de voorgestelde compensatie en noodzakelijke ecologische maatregelen.
 • Er is geen duidelijkheid over de te nemen geluidmaatregelen.
 • Er is geen duidelijkheid over de maximale bouwhoogten van de verschillende kunstwerken.
 • Het ecologische onderzoek is niet volledig en op onderdelen niet overeenkomstig de daarvoor geldende protocollen en richtlijnen uitgevoerd. Bijvoorbeeld: de waardevolle heidestrook langs de Stichtse Rotonde maakt geen deel uit van het "Onderzoeksgebied Stichtse Rotonde'. Daarmee zijn de natuurwaarde-effecten van het verwijderen van de breedste strook heide aan de Stichtse Rotonde (tussen de kruising met de Daam Fockemalaan en de hoek van de Utrechtseweg) niet onderzocht. Deze strook maakt ook nog eens deel uit van het rijksmonument "Tuin Belgenmonument", dat is genegeerd bij het tracé-ontwerp/ontwerp-bestemmingsplan.
 • Er is nog geen overeenstemming met alle partijen voor de aankoop van benodigde grond(en).
 • Ook is geen risicoanalyse gemaakt van de te verwachten onderzoekskosten voor archeologisch onderzoek en het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven.
 • Het plan bevat geen invulling van de waterberging die ontstaat.
 • Er is nog geen overeenstemming voor een nieuwe locatie voor Restaurant De Vlasakkers, laat staan dat deze in een bestemmingsplan is opgenomen.
 • Er is nog geen duidelijkheid over locatie voor de benodigde parkeerplaatsen van Dierenpark Amersfoort. In het bestemmingsplan zijn zelfs 2 locaties opgenomen. Dit is juridisch niet toegestaan. De bouw van de parkeergarage was niet voorzien en er zijn geen afspraken gemaakt over het kostenverhaal. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid van het plan niet aangetoond. Ook bevat het Ontwerp Bestemmingsplan geen parkeernormen voor het parkeren bij AMHC / AV Triatlon / Bosbad.

Er is besluitvorming voorzien voor het inrichten van noodopvang voor vluchtelingen naast de bestaande AZC. Wij hebben geen bezwaar tegen de voorziening aldaar. Wel constateren wij dat hiermee geen rekening is gehouden in de huidige onderzoeken. Wij verzoeken aanvullende onderzoeken te doen op het gebied van Milieu, Lucht, Gezondheid en Geluid.

In onze reactie op het Voorontwerp Bestemmingsplan hebben wij gereageerd op de toen voorliggende rapporten. Wij verzoeken onze reactie in dat kader hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Wij maken bezwaar tegen het doorsnijden van het Beschermd Stadsgebied De Berg en de aantasting van rijksmonumenten. Dit is ook in strijd met de Randvoorwaarden. De aantasting van het kloosterterrein van het Onze Lieve Vrouwe ter Eem en sloop van de portierswoning wordt ondergeschikt gemaakt aan het belang van het aanleggen van de Westelijke Ontsluiting, terwijl daarvan de nut en noodzaak niet vastgesteld kan worden. Wij constateren dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit twijfels heeft over een goede inpassing van de “compensatiewoning”. Wij constateren dat niet voldaan wordt aan het principe “er mag slechts inbreuk worden gemaakt op cultuurhistorische waarden als er geen alternatieven voorhanden zijn”. Wij zijn van mening dat er wel alternatieven voorhanden zijn die geen schade toebrengen aan de cultuurhistorie en dat de uitwerking van de Westelijke Ontsluiting in strijd is met het “Nee-tenzij”-principe. Wij zijn het eens met de reactie van Amvest in het kader van het vooroverleg met betrekking tot het onderdeel “Grote inbreuk op monumentale waarden”.

Wij achten de doorsnijding van het kloosterterrein in strijd met toetsingskader 4.4.1 van het Toetsingskader Beschermd Stadsgebied: “niet alleen de vraag wordt gesteld of de voorgestelde wijzigingen het karakter van het gebied in stand houden, maar ook of de voorgenomen wijzigingen het architectonisch karakter van het pand voldoende in tact laten.”

Wij maken ook bezwaar tegen de aantasting van het Belgenmonument. Het voorgestelde wegtracé tast dit rijksmonument aan, want het tracé loopt over de rijks monumentale tuin." Ter toelichting: het Belgenmonument-complex bestaat uit drie rijksmonumenten: de tuin van acht hectare (monumentnummer 517656), de herdenkingsmuur (monumentnummer 517655) en het hoofdgebouw (monumentnummer 517654). Wij constateren dat zelfs enige verantwoording over dit rijksmonument in het Ontwerp Bestemmingsplan geheel ontbreekt.
Wij handhaven onze bezwaren tegen het feit dat de geluidhinder niet cumulatief wordt beoordeeld en blijven van mening dat rekening dient te worden gehouden met een maximale grenswaarde van 48dB. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de motie “Niemand mag er op achteruitgaan”. Wij volgen uw redenering niet over geluidschermen in de vooroverlegnota met betrekking tot de Beroemde Vrouwenbuurt.

Wij handhaven de bezwaren tegen het vaststellen van hogere grenswaarden.

Wij constateren afwijkingen in de diverse rapporten over de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Wij maken daarom op basis hiervan bezwaar tegen dit Ontwerp Bestemmingsplan.

De beantwoording van onze vragen over de BER in de vooroverlegnota vinden wij ondermaats. Wij verzoeken u onze vragen expliciet te beantwoorden, inclusief het verstrekken van een bomenbalans. Wij zijn en blijven van mening dat de nut en noodzaak van de Westelijke Ontsluiting niet kan worden aangetoond en dat er een milieuvriendelijker alternatief aanwezig is. Wij vragen u nogmaals variant 2B verder uit te werken om een vergelijking mogelijk te maken.

Wij handhaven onze eerdere bezwaren met betrekking tot de maatregelen natuurcompensatie en verzoeken die hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Economische Uitvoerbaarheid. Er ontbreekt inzicht in een feitelijke economische uitvoerbaarheid.

Regels Bestemmingsplan:

 • Op verzoek van Prorail heeft u artikel 11.1 uitgebreid met “een fietsbrug/wegviaduct ter plaatse van de aanduiding fietsbrug/wegviaduct” Wij begrijpen deze aanpassing niet en vragen ons af of de aanduiding “optioneel” niet in tegenspraak is met de te bieden rechtszekerheid van een bestemmingsplan.
 • Wij constateren dat in de Regels veel zaken nog niet expliciet zijn geregeld. Wij maken daartegen bezwaar.
 • Wij handhaven ook onze bezwaren met betrekking tot de Regels, zoals wij deze hebben ingediend in het kader van het vooroverleg en voor zover deze niet zijn gehonoreerd.

Wij sluiten ons aan bij de zienswijze zoals ingediend door het Buurtcomité Beroemde Vrouwen en verzoeken dat hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Tot slot, zoals u bekend hebben wij een verzoek gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het kan zijn dat de verkregen informatie ons aanleiding geeft tot een aanvullende zienswijze. Nu u de termijn voor de openbaarmaking heeft verlengd, kunnen wij de informatie niet tijdig meenemen. Wij behouden ons het recht voor om dit in een later stadium alsnog te doen.

Uit onze zienswijze kunt u afleiden dat wij het Ontwerp Bestemmingsplan en de Verbeelding afwijzen. Wij verzoeken u het Ontwerp Bestemmingsplan en Verbeelding in te trekken.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

P.L. de Langen

Voorzitter

R.Smit

Vicevoorzitter

NIEUWSBRIEF SGLA

NIEUWSBRIEF SGLA

Beste leden en relaties,

Het bestuur wil u allereerst het beste voor 2016 toewensen. Uiteraard verwachten wij het komende jaar weer een goede samenwerking. Wij willen u ook op de hoogte stellen van onze werkzaamheden van de afgelopen tijd.

Interne zaken

Op de algemene ledenvergadering van de SGLA is het speerpuntenverslag (de verantwoording van de betreffende periode) goedgekeurd. Dit is op onze website terug te vinden (http://www.sgla.nl/over-de-sgla/bestuur ).

De Algemene Ledenvergadering heeft aandacht besteed aan het agenderen van actiepunten door het bestuur, standpunten die het bestuur namens de vereniging inneemt, de representativiteit van de woordvoerders namens de vereniging en de relatie tussen de werkzaamheden van de aangesloten leden en het algemene beleid van de SGLA. Daarbij is onder ogen gezien dat afzonderlijke leden ten opzichte van actuele zaken standpunten kunnen innemen die geheel of gedeeltelijk contrair zijn. De vergadering stelde vast dat leden, vanuit hun individuele standpunten, hun eigen nuances kunnen bepalen.

Groeperingen die de leefbaarheid in onze stad vanuit uiteenlopende uitgangspunten nastreven, zijn lid van de SGLA om door bundeling van krachten hun eigen activiteiten te versterken. Ook al zijn er momenten dat de belangen van leden tegengesteld zijn, de samenwerking binnen de SGLA dient een hoger doel voor de langere termijn. De ledenvergadering heeft de toekomstvisie vastgesteld, zie http://www.sgla.nl/actueel/369-notitie-toekomst-sgla

Groenvisie

Het idee van een groenvisie voor de stad door de stad is afkomstig van 3 raadsleden.

Zij hebben een projectgroep opgestart waarin ook burgers en ambtenaren zitting hebben en waar

ook de SGLA voor is uitgenodigd. Er is een redactiegroep gevormd van raadsleden en burgers, evenals als een procesgroep bestaande uit raads- en collegeleden en ambtenaren.

Er hebben themabijeenkomsten plaats gevonden waarin bewoners hun ideeën konden inbrengen over onderwerpen als ecologie, bomenbeleid, stadslandbouw, recreatie, beheer, water en klimaatbestendigheid.

Verder was er de mogelijkheid om via de website wensen kenbaar te maken en is het Digi-panel geraadpleegd.  Eind mei is tijdens een verbindingsdag ook informatie opgehaald uit de stad.

Het was de bedoeling dat het schrijfbureau dat in de arm is genomen uit al deze informatie de groenvisie zou destilleren, maar dit is om verschillende redenen niet gelukt.

De projectgroep heeft uiteindelijk alle ingebrachte informatie gerubriceerd en het college heeft ambtenarenuren vrijgemaakt, zodat de groenvisie nu wordt afgeschreven door ambtenaren.

Zij gebruiken hiervoor alleen de inbreng vanuit de stad en de projectgroep volgt de keuzes die zij daaruit maken (niet alles kan worden meegenomen, opdat de lijvigheid binnen de perken blijft) op de voet.

Het streven is dat de Groenvisie in april 201 6ter perse gaat, zodat hij gepresenteerd kan worden rond het tijdstip dat het Groene Huis officieel wordt geopend.

Visie Stadshart

Op het stadhuis en in de stad wordt gewerkt aan een visie voor het stadshart van Amersfoort. Vanuit de SGLA is op verschillende momenten meegedacht en ingesproken voor de totale visie alsook op onderdelen, zoals De Nieuwe Stad en de Eemhaven. De SGLA ziet aan de Eem graag een levendig gebied ontstaan zonder grote hoogbouw projecten.

Uit de evaluatie op het Centrumplan CSG die de SGLA samen met het Wijkmuseum Soesterkwartier heeft gehouden, kunnen wij voor de andere delen ook een aantal punten distilleren:

 • Bij nieuwe plannen maken we vanaf het begin gebruik van de kennis uit de stad en maken we op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking met burgers betere plannen
 • Verbondenheid en samenwerking leiden tot een gezamenlijk inzet om goede plannen te realiseren
 • Beter is kleinschalige projecten te ontwikkelen dan een heel grootschalig plan.
 • Zorg vanaf begin voor een duidelijk financieel eindplaatje en weest uitermate voorzichtig met PPS constructies
 • De openbare ruimte moet vanaf het begin leidend zijn voor de inrichting van de stad. Kwaliteit staat voorop en wordt mede bepaald door Maat, Schaal, Vormgeving, Bestaande woningbouw en eigen karakteristiek van de verschillende wijken in Amersfoort.
 • Laat de auto niet domineren en kijk verkeerskundig ook naar mogelijkheden in de toekomst (ander soort auto’s). Laat niet de techneuten te veel bepalen.
 • Het gaat om Mensen in de stad! Leefbaarheid is het uitgangspunt.

Wij hebben de uitkomsten van de evaluatie aan de Gemeenteraad aangeboden.

Keerkring 5

Dit is een project waarbij we zien dat door een verkeerde start én een eigenzinnige stedenbouwkundige invulling de samenwerking volledig vastloopt. De locatie zelf is geen probleem, ook bewoners willen graag een goede invulling. Helaas is ook hier de ontwikkelaar zelf aan het ontwerpen gegaan, zonder vooraf de bewoners hierbij te betrekken. Dit heeft geleid tot veel weerstand op de plannen. Te hoog, te veel volume en nog veel onduidelijkheden op gebied van milieu en verkeer. Daarnaast is het gebied zwaar verontreinigd. De inspraak naar de Gemeenteraad leidde niet tot aanpassing waar bewoners om hebben gevraagd. Het conceptontwerp-bestemmingsplan bleek zelfs nog meer bouwvolume te bevatten, ondanks dat de ontwikkelaar aanpassing had beloofd. Kortom een project als schoolvoorbeeld hoe het niet moet. De SGLA ondersteunt de bewoners in de Participatiegroep.

Westtangent

Een onderwerp dat de gemoederen fors bezig houdt. De SGLA heeft vanaf 2011 meegedaan aan de Participatiegroep en heeft op basis van alle informatie én het overleg met meerdere betrokken groeperingen standpunten bepaald. Tot aan de val van het College in december 2012 trokken alle bewonersorganisaties gezamenlijk op. Nadat het nieuwe College een eigen variant uit de hoge hoed toverde, bleek dat voor één van onze leden dit een oplossing voor hun problemen was, maar dat voor overige groeperingen dit juist tot meer problemen leidde. Ook de natuur was in de nieuwe plannen het kind van de rekening, onder meer door de kap van 3000 bomen. Het afgelopen jaar heeft de SGLA heeft steeds geprobeerd de plannen aan te passen. De coalitiepartijen bleken niet gevoelig voor onze argumenten. Dit zal dus helaas leiden tot gerechtelijke procedures.

Ook over het proces zijn wij niet te spreken. Dit heeft, samen met vijf andere organisaties, geleid tot een klacht bij de Nationale Ombudsman. De SGLA kijkt met een bredere blik naar dit project dan het belang van één bewonersorganisatie. Deze organisatie heeft besloten het lidmaatschap van de SGLA op te zeggen. Dit betreuren wij.

Vathorst Noord

Begin 2015 heeft de gemeente in Vathorst-Noord, ten westen van de Achterhoekerweg, ca. 20 ha grond verworven. Verkoper was de woningbouwcorporatie Portaal. Vijftig procent van de aankoop- en plankosten wordt gedekt vanuit een provinciale subsidie. Voorwaarde hierbij was dat de gemeente voor het einde van 2015 een bestemming voor het verworven gebied ontwikkelde.

Gekozen werd voor coproductie: samen met bewoners uit Vathorst en andere belanghebbenden werden drie mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van Vathorst-Noord – ca. 145 ha – ontwikkeld. Het gebied kreeg ook een nieuwe naam: Over de Laak. Zo’n 200 zeer uiteenlopende suggesties werden vertaald in het model ‘Polderliefhebber’ waarin het bestaande polderkarakter werd gehandhaafd, het model ‘Groene Actie’ waarin landgoederen, bosbouw en een waterpoel aan het bestaande gebied werden toegevoegd, en het model ‘Groenhorst’ waarin het gehele gebied werd herschapen in een kruising tussen het Vondelpark en het Amsterdamse Bos.

De plannen werden uitgewerkt in een werkteam. Hierin was ook de SGLA vertegenwoordigd. Ambtenaren en ontwikkelaars (die het grootste deel van de polder speculatief hebben aangekocht) kozen voor het tweede model. De SGLA - en niet zij alleen – zag deze keuze als een eerste opstap naar toekomstige bouwplannen in het gebied. De SGLA heeft daarom gepleit voor het eerste model: behoud van het open landschap, aangevuld met wandelpaden en recreatieve functies achter het Hammetje, de zandput  in de oostpunt van het gebied.

Uiteindelijk moest de gemeenteraad een uitspraak doen. Voorafgaand aan de raadsdiscussie heeft de SGLA de raadsleden van aanvullende informatie voorzien. In een peiling koos de raad voor het eerste, open model, aangevuld met enkele recreatieve functies uit het tweede model die aan de openheid van het landschap geen afbreuk doen. Omstreeks februari 2016 moet de raad een startnotitie vaststellen die daarna wordt vertaald in een bestemmingsplan. De SGLA blijft daarbij alert om een verwatering van de raadskeuze te voorkomen.

 

Verkeer Vathorst

De verkeersafwikkeling in Vathorst ondervindt veel kritiek. Twintig jaar geleden werd uitgegaan van een ontsluitende boulevard in Vathorst, waar uiteindelijk zo’n 25.000 mensen komen te wonen. De boulevard werd voorzien van een vrije busbaan: goed openbaar vervoer zou het autogebruik beperken, aldus de opvatting zo’n 20 jaar geleden. De praktijk is anders waardoor tijdens de spitstijden filevorming ontstaat en de bereikbaarheid van het gebied – ook voor hulpdiensten – wordt geminimaliseerd. Verbetering van deze situatie staat sinds 2009 op de agenda van enkele politieke partijen. Een gesuggereerde oplossing is het samenvoegen van de autorijstroken met de busbaan.

Op initiatief van de verkeerswethouder is in 2015 het bureau Goudappel Coffeng gestart met een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen in Vathorst. Hoewel het onderzoek nog loopt, kan nu al worden vastgesteld dat het samenvoegen van auto- en busbaan geen oplossing biedt. Door deze samenvoeging zouden bij de achttien rotondes onoverzichtelijke, gevaarlijke situaties ontstaan. Uitbreiding van de meeste rotondes is niet mogelijk, hiervoor ontbreekt de daarvoor noodzakelijke ruimte.

Een aantal focusgroepen heeft de problemen geanalyseerd en mogelijke oplossingen aangedragen. De SGLA was in een van de focusgroepen vertegenwoordigd. Oplossingen worden onder meer gezocht in het plaatsen van stoplichten bij de drukste rotondes, betere bewegwijzering en het weren van sluipverkeer. Maatregelen zijn nodig want het aantal inwoners in Vathorst neemt nog steeds toe en er liggen nog tientallen hectare bedrijfsterrein braak. Realisatie van alle nog te ontwikkelen woon- en werkgebieden kan tot een verdubbeling van het huidige verkeersaanbod leiden. De SGLA blijft bij de verdere ontwikkeling betrokken, waarbij nauw contact wordt gehouden met de belangenvereniging uit Hooglanderveen.

 

Johan van Oldebarnevelt/Alta

Een discussie die al twintig jaar voortduurt, betreft het sportveld bij de Kappeyne van Capellolaan in het Bergkwartier. Hier wil de tennisvereniging ALTA een hal bouwen, oorspronkelijk voor twee tennisbanen, intussen voor vier banen. Het huidige bestemmingsplan biedt ruimte aan een ingegraven hal van twee banen. Enkele jaren geleden heeft de directie van het Johan van Oldebarneveldcollege aangekondigd op het sportveld, dat bij de school in gebruik is, nieuwbouwplannen te willen ontwikkelen.

Twintig jaar geleden hebben buurtbewoners al tegen de bouwplannen geprotesteerd. Bebouwing van de groene oase in het woongebied tast het karakter van de buurt aan, leidt tot extra verkeersdruk en is in strijd met de uitgangspunten voor het beschermd stadsgebied. Intussen heeft het college zich tegen de bouwplannen van de school uitgesproken maar wil het de bouw van tennishal wel steunen. Het college beroept zich daarbij op het feit dat in een veel eerder stadium de bouw van een hal haalbaar werd geacht. Daarbij wordt overigens aan twee punten voorbijgegaan: in het verleden ging het om een hal van twee banen en intussen is het Berggebied een beschermd stadsgebied geworden hetgeen een herziening van eerdere overwegingen noodzakelijk maakt.

De SGLA heeft zich twintig jaar lang achter de bewoners geschaard en blijft dat doen. Bewoners uit de directe omgeving hebben zich vanaf het begin georganiseerd. Daarnaast hebben ook andere belangenverenigingen uit het Bergkwartier, zoals de SWB, strijd gevoerd tegen de bouwplannen van ALTA en van de school. Al deze groepen zijn goed georganiseerd, waar nodig staat de SGLA hen bij. Momenteel is er een tijd van windstilte. ALTA moet haar plannen verder uitwerken, de bewoners voelen zich sterk in hun verzet. Uiteindelijk moet de gemeenteraad een uitspraak doen maar het tijdstip hiervoor is nog onduidelijk.

 

Eiland in de Laak

Een actueel punt betreft een bouwplan aan de Laak, een plan dat door het gemeentebestuur nog buiten de publiciteit wordt gehouden. Eerste schetsen zijn onder meer naar voren gekomen bij de plannen voor de verbreding van de Laak, plannen van het Waterschap. Uitgaande van het huidige bestemmingsplan Vathorst kan het plan, dat ca 33 woningen omvat, slechts binnen de landgoederenregeling voor Vathorst-Noord worden gerealiseerd.

Door de aankoop van 20 ha grond in Vathorst-Noord kan de gemeente deze regeling voor eigen gebruik toepassen. Indien zij dit doet, wordt er in de richting van de andere, commerciële grondeigenaren een sluis geopend voor vergelijkbare plannen binnen de landgoederenregeling in de nu nog open polder. In elk geval is het gemeentelijke plan contrair ten opzichte van een motie van de raad uit 2009 die de bouw van woningen over de Laak, buiten de contouren van de bestaande agrarische bebouwing, niet toestaat.

Opmerkelijk aan het gemeentelijke plan: het bouwplan omvat ook de toevoeging van een aftakking van de Laak, waardoor een eiland ontstaat. Hieraan ontleent het plan ook zijn naam: Eiland in de Laak. Hierdoor kan de motie op creatieve wijze worden herinterpreteerd, maar is nog geen nieuw bestemmingsplan waarin het eiland is ingetekend (anders dan de naam!) en het is de vraag of de gemeenteraad in 2016 deze ambtelijke creativiteit wil belonen.

Tot zover ons overzicht.

Peter de Langen, Raphaël Smit, Geurt Hilhorst, Marriëtte den Hartog, Ria Pasman

Bestuur Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

Inbreng bij Ronde Tafelgesprek over participatie

Peter de Langen (SGLA) 17-11-2015

Geachte raadsleden,

Ik wil beginnen met wat Burgemeester Bolsius u heeft voorgehouden bij uw installatie op 27 maart 2014:

Ik citeer een paar uitspraken:

“we moeten samen op zoek naar de veranderende rol van raadsleden”

“de kracht van de stad gebruiken”

“de samenleving verandert, ook de rol van een raadslid verandert”

“wat laat u los en wat laat u over aan de stad”

Ook citeerde hij de vorige Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, die op een congres van Het Nieuwe Samenwerken vier kernwaarden heeft benoemd:

 1. Persoonlijk contact
 2. Respect
 3. Gelijkwaardigheid
 4. Vertrouwen

Wij denken vanuit de SGLA dat Het Nieuwe Samenwerken vóór de verkiezingen omarmd werd door de politiek. Wij kregen het gevoel dat het anders zou gaan worden. Dat er meer samen gewerkt zou worden op basis van gelijkwaardigheid. Dat de burger in de stad gerespecteerd zou worden en dat zijn mening er toe zou doen. Dat leverde vertrouwen op.

Uit de bijdragen van de verschillende deelnemers (zullen we) horen hoe dat nu ervaren wordt.

Wij merken ook zef, helaas, dat het de laatste tijd weer minder wordt. Er zijn weer raadsleden die praten over hun mandaat, en “wij beslissen”. Formeel waar, maar wel regentenpraat uit de 19e eeuw.

Als we naar deze 4 punten kijken willen wij vanuit de SGLA een bijdrage leveren:

 1. Persoonlijk contact. Dat is (voor ons) het probleem niet. Maar levert het ook wat op?
 2. Respect. Wij twijfelen of dat er wederzijds nog wel is, de wijze waarop bijvoorbeeld de bezuingingsperikelen zijn afgehandeld, is een schoolvoorbeeld van hoe het niet had gemoeten. Het leverde zelfs een manifest op van 75 bezorgde Amersfoorters. Dat werd aandachtig beluisterd en men ging over tot de orde van de dag. Dan geef je als Raad weinig respect, maar dan krijg je het ook niet meer.
 3. Gelijkwaardigheid. Er is nog hoop. De Groenvisie wordt als een project van Raad, Burgers en ambtenaren samen opgepakt. Het kost tijd, maar hopelijk levert wel een mooi product op.
 4. Vertrouwen. Bij ons is dat tot een dieptepunt gezakt. Niet alleen de voorbeelden die hier aan de orde komen en de discussie rond de Westtangent, maar hoe het College omgaat met de Elisabeth locatie tast het vertrouwen diep aan. Reeds 2x dit jaar staat het op een lijst voor andere doeleinden dan waarvoor de afspraken zijn gemaakt en de samenwerking is aangegaan. Ik las een reactie die het treffend weer gaf: “Het blijft voor het college kennelijk erg moeilijk te aanvaarden dat het iets heeft 'losgelaten' en aan 'de stad heeft teruggegeven' en dat 'de stad' dat op een dusdanige wijze heeft ingevuld dat de raad daar bijna unaniem mee instemde. College: blijf daar vanaf, het is niet meer van jou!”

Ik zou in dit Ronde Tafelgesprek de vier kernwaarden met elkaar willen doorlopen en kijken of en hoe we nu eindelijk echte participatie in onze stad kunnen krijgen.