De Gemeente laat ons geen keus, we gaan opnieuw naar de Nationale Ombudsman.

Bewonersorganisaties vragen o.b.v. het participatiebeleid de Ombudsman opnieuw om een uitspraak over het proces rond de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort. Zij vragen de Nationale Ombudsman om een beoordeling te geven over:

  1. 1.Het verloop van het besluitvormingsproces.
  2. 2.De geboden inspraak op basis van de beleidsregels rond participatie, de randvoorwaarden van 1 maart 20111 én de randvoorwaarden van het coalitieakkoord van 12 februari 2013.
  3. 3.De mate waarop de uitkomsten van de inspraak invloed hebben gehad op de besluitvorming en in hoeverre er sprake is van vooringenomenheid.
  4. 4.De geboden transparantie.
  5. 5.De mate waarin sprake is van een zorgvuldig proces.

In april van dit jaar verzocht een aantal bewonersorganisaties de Nationale Ombudsman om een uitspraak over de participatie rond de Westelijke Ontsluiting. Omdat het proces nog gaande was, heeft de Nationale Ombudsman de Gemeente in eerste instantie de gelegenheid geboden om zelf te reageren op de klacht. Daarbij gaf de Ombudsman de volgende opdracht mee aan de gemeente “De Nationale Ombudsman vraagt u hierbij de klacht te behandelen en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan haar participatiebeleid, hetgeen door verzoekers als onzorgvuldig wordt ervaren, en specifiek wat betreft het nakomen van het raadsbesluit van 1 maart 2011. “

Naar aanleiding hiervan is op 19 augustus jl. door de Gemeente Amersfoort een hoorzitting gehouden en is onze klacht beantwoord op 1 september 2015. Op zichzelf hebben wij waardering voor de wijze waarop wij zijn gehoord en het zeer uitgebreide antwoord van de gemeente. Helaas hebben het overleg en de beantwoording van de klacht voor ons geen bevredigend resultaat opgeleverd. Niet alleen geeft de gemeente in haar reactie geen enkele blijk van zelfreflectie of inzicht in de achtergronden, laat staan dat zij ingaat op de kern van de klacht. Daar komt bij dat in de beantwoording inhoud en proces sterk door elkaar lopen, waardoor een sluier is opgetrokken en onze feitelijke klacht niet is beoordeeld. Ten slotte is het antwoord van de gemeente weliswaar zeer uitgebreid maar niet volledig. Ook wordt op een aantal punten een onjuiste weergave geschetst van het proces c.q. de uitkomsten daarvan. In onze brief naar de ombudsman lichten wij dat toe.

De gemeente laat ons dan ook geen andere keus dan opnieuw een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman.