SGLA verheugd over politiek besluit Brouwerstunnel, 29 januari 2003

PERSBERICHT 29 januari 2003

SGLA verheugd over politiek besluit Brouwerstunnel

Dinsdagavond 28 januari 2003 heeft de gemeenteraad eindelijk een besluit genomen over de noordelijke toerit tot de Brouwerstunnel. Deze wordt alsnog recht, en met deze logische route is de sociale veiligheid voor zowel fietsers als voetgangers ten zeerste gediend.

De SGLA was teleurgesteld dat het College van Burgemeester en Wethouders niet direct koos voor de beste oplossing, zijnde het voorgestelde compromis, maar deze keus overliet aan de gemeenteraad. Het College kwam met de zogenaamde ‘luie-trap-variant’.

De SGLA heeft de Raadsleden opgeroepen deze minder goede variant niet te steunen. Ten eerste omdat dit nauwelijks leidt tot een verbetering van de zichtlijnen tussen Puntenburgerlaan en tunnelbak voor alle verkeersdeelnemers. En ten tweede omdat een keus voor het collegevoorstel zou betekenen, dat de SGLA een mogelijkheid tot het geven van een toelichting zou zijn onthouden. Dit, omdat je bij raadvergaderingen niet mag inspreken en pas de avond ervoor bekend werd dat deze keus op de raadsvergadering geplaatst was.

De SGLA had in een eerder stadium, in samenwerking met de Fietsersbond Amersfoort en bewoners in het Soesterkwartier een variant aangereikt, die voor een zichtbaar sociaal veiliger tunnel garant staat.

De Raad heeft uiteindelijk in grote meerderheid ingestemd met dit voorstel van de SGLA. Hiermee is er, na wederom een halfjaar discussies en miscommunicatie, eindelijk bereikt waarvoor al zolang was gestreden. De Brouwerstunnel zal aan de noordkant een rechte, en daarmee zo sociaal veilig mogelijke tunnel worden!

De SGLA betreurt het natuurlijk dat opnieuw zoveel energie besteed moest worden aan iets dat in feite al bereikt was. Nadat in 1994 de plannen waren goedgekeurd, had de SGLA de overtuiging, dat de zaak geregeld was.

Met dat plan was het zicht óp en dóór de tunnel en een rechte tunneltoegang gegarandeerd, zonder dat tekeningen of teksten roet in het eten konden gooien. Die zekerheid dacht de SGLA zelfs nog te hebben, toen de raad nog eens weer de essentie van sociale veiligheid in het Beeldkwaliteitplan verwoorde met de voorwaarde, dat " obstakels die het zicht op de tunnelingang, vanuit de openbare ruimte en de woningen belemmeren, niet zijn toegestaan."

Met deze toevoeging was voor de SGLA de sociale veiligheid verzekerd, want "recht" was en is zo'n vanzelfsprekende norm voor wat betreft sociale veiligheid, dat een discussie hierover na 1994 nooit meer aan de orde is geweest, niet in 1999 en niet in 2000.

Gelukkig is er nu, opnieuw, een goed besluit door de Gemeenteraad genomen. We vertrouwen erop dat aan dit besluit snel uitvoering zal worden gegeven en dat de werkgroep Brouwerstunnel ook in de verdere uitwerking zal worden betrokken om te voorkomen dat er opnieuw miscommunicatie zal ontstaan.

De SGLA dankt die politieke partijen die wederom voor sociale veiligheid hebben gekozen, de inzet van velen, waaronder wethouder, maar bovenal de heren Nije en Van Belkum die de creativiteit en deskundigheid hebben ingebracht om tot deze oplossing te komen.

Daan van Hulst krijgt gedenkplaquette in de keermuur van de Brouwerstunnel!,5 september 2004

PERSBERICHT 5 september 2004

“MAAK RECHT WAT KROM IS”

Daan van Hulst krijgt gedenkplaquette in de keermuur van de Brouwerstunnel!

Vertegenwoordigers van Belangengroepering Soesterkwartier en Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) hebben voorafgaand aan de Raadsvergadering van 29 juni  een petitie  “Herdenk Daan van Hulst” aangeboden aan de burgemeester mevrouw A. van Vliet-Kuiper en aan de Gemeenteraad in de persoon van de vice-voorzitter van de Raad, mevrouw M. Barendregt.

In de petitie verzochten o.a. de Belangenvereniging Soesterkwartier en SGLA, met verschillende organisaties en individuele bewoners, de Brouwerstunnel te vernoemen naar Daan van Hulst of een plaquette aan te brengen. Daan van Hulst was een markante persoonlijkheid die zich vanuit de gedachte “Maak recht wat krom is” jarenlang belangeloos heeft ingezet voor het woon- en leefklimaat in de kop van het Soesterkwartier en het Centraal Stadsgebied.

Het College van burgemeester en wethouders hebben op 20 juli besloten dat de naam van de Brouwerstunnel niet gewijzigd wordt, maar dat ter nagedachtenis aan Daan van Hulst een plaquette mag worden geplaatst.

Inmiddels heeft overleg met de gemeente Amersfoort geleid tot een aantal afspraken:

Ø      De plaquette een plek krijgt in de keermuur, die gesitueerd is aan de kant van het Soesterkwartier in de Brouwerstunnel (aan de zijde van de Amsterdamseweg)

Ø      De gemeente Amersfoort draagt een bedrag bij om de plaquette te kunnen vervaardigen.

Ø      De organisatie van alle activiteiten rondom het vervaardigen, aanbrengen en onthullen van de plaquette is in handen van de Belangenvereniging Soesterkwartier en SGLA en anderen.

We zijn blij met dit besluit en hopen dat binnen afzienbare tijd de steen geplaatst kan worden